skip to content
Primary navigation

Kev pab vim muaj tus kab mob COVID-19

housing

Kab mob COVID-19 puas tsim kev nyuaj rau kev them koj li nqi tsev? RentHelpMN tau tsim los mus pab cov neeg Minnesota uas them tsis yeej yus cov nqi tsev lawm los sis ntshai tsam ho muaj qhov them tsis yeej ntawd tshwm sim. Yog tias koj tau ntsib kev txom nyem vim yog muaj tus kab mob kis thiab xav tau kev pab them koj cov nqi tsev los sis nqi dej nqi hluav taws xob, koj yuav muaj cai tau txais Lub Khoo Kas COVID-19 Emergency Rental Assistance (Pab Them Nqi Tsev Thaum Muaj Xwm Txheej Ti Tes Ti Taw Los Ntawm Kab Mob COVID-19).

housingLwm qhov chaw uas muaj kev pab ntxiv

Tej kev pab them nqi tsev yog ib feem ntawm tej kev pab cuam uas koj thiab koj tsev neeg muaj npe txais tau. Lwm yam kev pab muaj xws li kev kho mob, kev zov menyuam, kev pab nyiaj ntsuab thiab pub zaub mov noj.

lub cim rau kev kev kho mob lub cim rau kev pab nyiaj them nqi zov menyuam lub cim kev pab nyiaj ntsuab lub cim kev pab pub zaub mov noj

back to top