skip to content
Primary navigation

housingLwm qhov chaw uas muaj kev pab ntxiv

  • Cov tibneeg uas tab tom raug laij tawm tsev lossis lwm yam xwm txheej kuj muaj npe tau txais kev pab rau xwm ceev thiab.Ib qho kev pab cuam yog rau tsev neeg uas muaj menyuam thiab ib qho ntxiv yog rau cov neeg laus uas tsis muaj menyuam nyob hauv tsev.
  • HOME Line muaj kev pab dawb thiab tus nqi txo qis rau kev pab kev cai lij choj, txheeb xyuas, kev kawm ntawv, thiab kev pab tawm suab rau tagnrho cov neeg uas nyob hauv Minnesota uas ntsib teeb meem ntawm kev xaub tsev.
  • Homeowner’s HOPE hotline yog ib kab xov tooj pab kev kub ceev nrog cov kws txhawb ntuas uas qhib 24 xaub moos txhua hnub, 7 hnub tauj ib lub lim tiam.Tus xov tooj yog 1-888-995-HOPE (4673).
  • Minnesota Homeownership Center mam li pab koj nrhiav ib tug neeg khiav ntaub ntawv pab kom koj tsis txhob poob koj lub tsev.
  • Qhia tawm txog kev tsis txaus siab ntawm kev ntxub ntxaug ntawm tus tswv tsev rau ntawm The Minnesota Department of Human Rights lub vas sab.
  • Disability Hub MN yog ib qho kev pab cuam dawb thoob plaws lub xeev uas pab koj daws koj tej teeb meem, coj koj kev paub nrhiav ub no thiab npaj rau koj lub neej tom ntej.

Tej kev pab them nqi tsev yog ib feem ntawm tej kev pab cuam uas koj thiab koj tsev neeg muaj npe txais tau.Lwm yam kev pab muaj xws li kev kho mob, kev zov menyuam, kev pab nyiaj ntsuab thiab pub zaub mov noj.

lub cim rau kev kev kho mob lub cim rau kev pab nyiaj them nqi zov menyuam lub cim kev pab nyiaj ntsuab lub cim kev pab pub zaub mov noj

back to top