skip to content
Primary navigation

Kev tiv thaiv neeg laus

Ib tus neeg laus pab tsis tau nws tus kheej yog ib tus uas muaj hnub nyoog 18 xyoo lawm saud uas yuav tsum tau kev pab rau ib qho teeb meem lub cev, hlwb los sis siab ntsws uas ua rau nws tu tsis tau nws tus kheej yooj yim yog tias tsis muaj kev pab. Cov kev tsim txom cov laus pab tsis tau lawv tus kheej muaj ntau hom:

KEV TSIM TXOM: lub cev, siab ntsws thiab/los sis yuam deev

KEV TSIS SAIB XYUAS: kev tsis saib xyuas zoo los ntawm ib tus neeg tu uas ua ib qho dej num tu tsis tiav

KEV TSIS SAIB XYUAS-TUS KHEEJ: kev tsis saib xyuas zoo los ntawm ib tus neeg laus pab tsis tau nws tus kheej rau kev tswj kom muaj nws kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb

KEV YUAM CAI SIV NYIAJ TXIAG: kev siv ib tus neeg laus pab tsis tau nws tus kheej cov nyiaj los sis khoom ntiag tus uas tsis muaj qhov pab tau tus neeg laus ntawd

Ceeb toom qhia paub txog kev tsim txom neeg laus twg ces hu 24/7 rau tus naj npawb hu dawb 1-844-880-1574. Yuav tsis qhia paub tias koj yog leej twg thiab qhov koj hu qhia tuaj yuav raug xa sai li sai tau rau cov koom haum kev xwj nug.

back to top