skip to content
Primary navigation

Xaddidaada dakhliga

Haddii dakhligaaga sannadlaha ah ka hooseeyo caddadahaan soo socda ee ku salaysan tirada qoyskaaga, waxaa laga yaabaa inaad u-qalanto kaalmada daryeelka ilmaha.

Tirada dadka Dakhliga sannadlaha ah kahor canshuuraha
2 $40,156
3 $49,605
4 $59,053
5 $68,502
6 $77,950
7 $79,722
8 $81,493
9 $83,265

Sidee ayuu u shaqeeyaa Barnaamijka Kaalmada Daryeelka Ilmaha?

astaanta kaalmada daryeelka carruurta
  • Barnaamijka Kaalmada Daryeelka Ilmaha ayaa kaa caawin kara bixinta kharashaadka daryeelka carruurta.
  • Kharashaadka daryeelka ilmaha waxaa laga yaabaa in lagu bixiyo marka aad shaqaynayso, shaqo raadinayso, aadayso dugsiga, ama kaqaybqaadanayso hawlaha ku jira Barnaamijka Maalgashiga Qoyska ee Minnesota ee la ansixiyay ama qorshaha shaqo ee Barnaamijka Shaqo ee Weecsan.
  • Ma jiro waqti xaddidan muddada aad heli karto kaalmada daryeelka ilmaha, ilaa iyo inta aad ka soo baxayso shuruudaha oo dakhligaagu ku jiro xaddidaada loogu talagalay tirada qoyskaaga.
  • Daryeelka ilmahaaga waa inuu bixiyaa bixiyaha sharciyeed kaasoo ugu yaraan 18 jir ah.
  • Si aad u hesho kaalmada daryeelka ilmaha si gacan looga geysto bixinta kharashaadka daryeelka ilmaha waa inaad tahay waalid, aayo ama adeer, mas'uulka sharciga ah ama daryeelaha qaraabada xaqa u leh.

Waxaad ku buuxin kartaa codsi onlayn ah barta MNbenefits.mn.gov. La xiriir xafiiska adeegyada aadanaha ee ismaamulkaaga ama hay'adda deegaanka ee haysata qandaraaska si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan codsashada kaalmada daryeelka ilmaha.

Si aad u fiiriso xaaladda codsigaaga ama kiiskaaga, la xiriir xafiiska adeegyada aadanaha ee ismaamulkaaga ama hay'adda deegaanka ee haysata qandaraaska.

Liiska sugitaanka ee Barnaamijka Kaalmada Daryeelka Ilmaha

Hay'adaha qaarkood ayaa haysta liiska sugitaanka daryeelka ilmaha ee qoysaska oo aan dhawaan helin macaashyada ugu dambeeyay ee Barnaamijka Maalgelinta Qoyska ee Minnesota (MFIP) ama Barnaamijka Shaqada ee Weecsan (DWP). Haddii hay'adaadu leedahay liiska sugitaanka la xiriir hay'adaas si loogu daro liiska.

Ma rabtaa in lagaa caawiyo helida daryeelka ilmaha?

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Barnaamijka Kaalmada Daryeelka Ilmaha

Dhigaalada kale ee daryeelka ilmaha ee loogu talagalay qoysaska

Deeqaha waxbarashada hore

Deeqaha waxbarasho waxay ka caawiyaan qoysaska inay helaan daryeelka ilmaha oo tayo sare leh iyo barnaamijyada waxbarashada hore. Wixii macluumaad dheeraad ah, wac 888-291-9811 ama booqo bogga Deeqaha Waxbarashada Hore ee Waaxda Waxbarashada ee Minnesota.

Barnaamijka deeqda daryeelka ilmaha ee dugsiga sare kadib

Booqo mareegta Xafiiska Waxbarashada Sare ama ka hubi xafiiska kaalmada dhaqaale ee dugsigaaga.

Barnaamijyada daryeelka ilmaha ee loogu talagalay qoysaska ku jira ciidanka

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan mid ka mid ah barnaamijyadaan daryeelka ilmaha: kala xiriir Child Care Aware khadka teleefanka ah 800-424-2246, ama booqo bogga Kaalmada/Nasinta Lacagta ee bogga ee ku jira mareegta Child Care Aware.

h3>Bilowga Hore iyo Sii Bilowga Hore

Barnaamijyada Bilowga Hore iyo Sii Bilowga Hore waxay fidiyaan adeegyada carruurta iyo qoysaska ee qaybaha aasaasiga ah ee waxbarashada hore, caafimaadka iyo fayo-qabka qoyska iyadoo la looga qeybgelinayo waalidiinta danwadaag ahaan. Kala xiriir Waaxda Waxbarashada ee Minnesota lambarka 651-582-8412 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah, ama raadi barnaamijka Bilowga Hore iyo Sii Bilowga Hore ee kuu dhow.

Daryeelka ilmaha keliya waa qaar ka mid ah adeegyada adiga iyo qoyskaaga laga yaabo inaad u-qalmataan inaad heshaan. Kuwa kale waxaa ka mid noqon kara daryeelka caafimaadka, guriyeynta, taageerada cunto iyo taageerada dakhliga.

health care icon food-nutrition-rev housing icon income-rev

back to top