skip to content
Primary navigation

Caawinaada COVID-19 darteed

housing

Miyuu COVID-19 kugu adkeeyay inaad kiradaada bixisid? RentHelpMN waxaa loo aasaasay in lagu caawiyo dagayaasha Minnesota oo dib uga dhacay kiradooda ama ka cabsanaya in midaas dhici karto. Haddii aad la kulantay dhibaato sabab la xiriirto cudurka safmarka oo aad u baahantahay caawin aad ku bixisid kiradaada ama biilashada qarashaadka, waad u qalmi kartaa Caawinta Kirada Xaaladaha degdega ah ee COVID-19.

housingMeelo badan oo caawimaad laga helo

Barnaamijyada kaalmada guriyaynta waa qaar ka mid ah kaliya barnaamijyada adiga iyo qoyskaaga aad u qalmi kartaan inaad heshaan. Kuwa kale ayaa ka mid noqon kara daryeel caafimaad, daryeel carruur, kaalmo dakhli iyo taageero cunno.

astaan daryeel caafimaad astaanta kaalmada daryeelka carruurta astaanta kaalmada dakhliga astaan taageero cunno

back to top