skip to content
Primary navigation

Tibneeg cheem tsum kev pab. Twb yog vim li no peb thiaj li nyob no pab.

Yog xav paub seb muaj dabtsi pab tau koj thiab koj tsev neeg, mus nrhiav cov kev pab cuam uas muaj rau cov neeg nyob hauv Minnesota.

Have you moved in the past three years or will you be moving soon? Has your address or contact information changed?

If you have Medical Assistance or MinnesotaCare, please update your address, phone number and email today. You must call your county or tribal agency, or Minnesotacare to make updates to your contact information. It’s important so we can reach you when it’s time to renew your health insurance.

Muaj daim foos IRS 1095-B rau xyoo 2020 yog tias thov txog.

Lub DHS mam li xa daim foos thaum uas cov neeg nyob hauv Medical Assistance thiab MinnesotaCare thov txog.Yuav tsis cia li xa tuaj. Mus ua raws li tej lus taw qhia nyob rau phab ntawv no yog xav thov koj daim foos 1095-B.

 
back to top