skip to content
Primary navigation

Tibneeg cheem tsum kev pab. Twb yog vim li no peb thiaj li nyob no pab.

Yog xav paub seb muaj dabtsi pab tau koj thiab koj tsev neeg, mus nrhiav cov kev pab cuam uas muaj rau cov neeg nyob hauv Minnesota.

 

Tus Kab Mob Khaus Lauv Nam 2019 (COVID-19)

Tswv Xeev Cov Lus Txib tsim tej yam los pab tiv thaiv cov neeg nyob hauv Minnesota rau sijhawm muaj tus kab mob COVID-19 kis thoob qab ntuj: Tus Tswv Xeev Governor Tim Walz tau tso cai rau lub Minnesota Department of Human Services los muaj cai pab rau xwm txheej ceev thiab los hloov ib ntus tej kev cai pab zaub mov, kev tu mob hauv tsev, kev kho mob thiab lwm yam txheej xwm hauv xeev rau sijhawm muaj tus kab mob COVID-19 kis thoob qab ntuj. Yog xav paub tagnrho tej kev pab zam thiab tej kev hloov ib qhov kev pab cuam twg.

Tau tsim nyog hloov tej yam kev pab kom thiaj li pov thaiv tau koj thiab koj tus tuav txooj xwm rau sijhawm muaj kab mob kis thoob qab ntuj thiab kom pab tau coob tus neeg tshaj qub. Mus nyeem txog tej yam twg hloov.

vaccine-connector-get-connected-square-3-600x600Vaccine Connector

Lub Minnesota COVID-19 Vaccine Connector yog ib lub twj uas pab cov neeg Minnesota nrhiav paub rau thaum twg, qhov twg, thiab yuav mus txhaj koob tshuaj COVID-19 li cas. Tom qab koj tso npe rau ib daim foos me, lub twj Vaccine Connector yuav ceeb toom rau koj thaum koj muaj npe mus txhaj koob tshuaj, taw koj mus cuag tej chaw uas nav maim tau sijhawm mus txhaj tshuaj thiab ceeb toom koj thaum twg muaj tej chaw txhaj tshuaj uas xyeej nyob ze koj.

Mus rau lub twj Vaccine Connector >

Muaj daim foos IRS 1095-B rau xyoo 2020 yog tias thov txog.

Lub DHS mam li xa daim foos thaum uas cov neeg nyob hauv Medical Assistance thiab MinnesotaCare thov txog.Yuav tsis cia li xa tuaj. Mus ua raws li tej lus taw qhia nyob rau phab ntawv no yog xav thov koj daim foos 1095-B.

Tej kev qhia tawm cov neeg mob COVID-19 ntawm tej tsev kho mob DHS

Lub DHS yuav tsum qhia rau lub Minnesota Department of Health txog tej neeg uas mob COVID-19 ntawm lawv, cov neeg ua haujlwm nyob hauv tej tsev kho mob DHS. Mus xyuas txog cov ntaub ntawv tawm tam sm no

back to top