skip to content
Primary navigation

Tshaj qhia txog kev hloov chaw nyob thiab nab npawb xov tooj

mailbox icon Nws yog ib qho tseem ceeb uas peb tuaj yeem tiv tauj koj thaum nws txog lub sij hawm los ntxiv hnub nyoog dua tshiab rau koj qhov kev pov hwm kev noj qab haus huv.Tsis txhob pheej hmoo nrog kev poob koj qhov kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv thiab muaj feem cuam tshuam rau hauv kev mus ntsib koj tus kws kho mob los sis sau daim ntawv yuav tshuaj. Hloov kho koj cov ntaub ntawv tiv tauj.

Paub tias thaum twg thiaj yuav tau txais koj qhov kev thov ntxiv hnub nyoog uas tsim nyog

calendar-150x150Cov neeg sau npe Pab Fab Kev Kho Mob tuaj yeem npaj lawv qhov kev ua dua tshiab los hloov chaw raws li ib puag ncig lub hli ntawm lawv daim ntawv thov rau kev duav roos.Kawm paub ntxiv txog qhov kev qhiasij hawm no.Yog tias koj ua hauj lwm nrog txoj phiaj xwm kev kho mob, ces txuas lus rau lawv txhawm rau kawm paub ntxiv seb koj qhov kev txuas sij hawm tshwj xeeb yuav tshwm sim thaum twg.Cov neeg sau npe ntawm MinnesotaCare tuaj yeem npaj siab lawv qhov kev txuas sij hawm uas muaj cai tau txais yuav pib nyob rau Lub Kaum Hli Ntuj 2023 rau qhov kev pab them uas siv tau nyob rau Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2024.

 

checklist-150x150

Npaj kom txhij

Koj yuav tsum tau npaj qee cov ntaub ntawv thaum nws txog lub sij hawm rau koj qhov kev tsim nyog rov ntxiv hnub nyoog dua tshiab. Kawm paub ntau ntxiv, thiab tau txais koj cov lus nug txog kev rov ntxiv hnub nyoog dua tshiab..

people-150x150

Sib txuas nrog tus khub uas ntseeg siab tau

Yog tias koj tau txais koj qhov Kev Pab Cuam Them Nqi Kho Mob (Medical Assistance) los sis kev tuav pov hwm ntawm MinnesotaCare nrog txoj phiaj xwm kev noj qab haus huv los sis lub cuab yeej pab coj kev, lawv xav tau kev pab.Sib txuas nrog lawv txhawm rau thov kev pab.

notification-bell-150x150

Saib nplooj ntawv no rau kev hloov kho tshiab

DHS yuav hloov kho nplooj vev xaib no tshiab nrog rau muaj cov ntaub ntawv tshiab. Koj tuaj yeem sau npe kom tau txais email ceeb toom thaum cov ntaub ntawv ntawm nplooj ntawv no hloov pauv.

 

Puas muaj lus nug?

Question markYog xav paub ntxiv, saib cov lus nug uas nquag nug. Yog tias koj nyob hauv Kev Pab Cuam Them Nqi Kho Mob (Medical Assistance) thiab muaj lus nug txog koj qhov teeb meem, hu rau koj lub cheeb tsam nroog los sis lub koom haum pab pawg neeg. Yog tias koj nyob hauv MinnesotaCare los sis muaj lus nug, hu rau DHS Feem Txhawb Pab Cov Neeg Qhua Tuaj Saib Xyuas Kho Mob ntawm tus xov tooj 651-297-3862 los sis 800-657-3672.

back to top