skip to content
Primary navigation

Khi nào tôi gia hạn?

Quá trình gia hạn của quý vị dựa trên ngày tới hạn của ngày đăng ký ban đầu của quý vị. Những người đăng ký Medical Assistance sẽ nhận được thông báo trước khi gia hạn qua đường bưu điện khoảng ba tháng trước ngày tới hạn. Mẫu đơn gia hạn của quý vị sẽ được gửi qua đường bưu điện từ một đến hai tháng trước khi đến hạn. Hoàn thành và gửi biểu mẫu gia hạn cùng với bằng chứng được yêu cầu càng nhanh càng tốt để tránh những khoảng trống trong bảo hiểm.

Tra cứu ngày gia hạn của quý vị

Biết khi nào cần kiểm tra hộp thư của quý vị bằng công cụ tra cứu gia hạn.

Công cụ Tra cứu
 

Cần trợ giúp để tìm ra tháng gia hạn của quý vị?

Biết khi nào cần theo dõi hộp thư để biết thông tin gia hạn bằng công cụ tra cứu gia hạn. Quý vị sẽ cần biết số thành viên và số hồ sơ của mình. Nếu quý vị không biết số hồ sơ hoặc số thành viên của mình, hãy gọi cho quận hoặc bộ lạc của quý vị. Việc gia hạn Medical Assistance diễn ra dựa trên tháng tới hạn mà quý vị nộp đơn xin bảo hiểm. Nếu quý vị làm việc với một chương trình sức khỏe, hãy liên hệ với họ để tìm hiểu thêm về thời gian gia hạn của quý vị.

Công cụ Tra cứuDanh bạ Quận và Bộ lạcDanh bạ Chương trình Sức khỏeĐiều hướng viên MNSure
 

Cập nhật thông tin liên hệ của quý vị

Điều quan trọng là chúng tôi có thể liên hệ với quý vị khi đã đến lúc gia hạn bảo hiểm sức khỏe của quý vị.

Cập nhật Thông tin Liên hệ

Nhận câu trả lời về tính đủ điều kiện

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi về gia hạn của quý vị, bao gồm thêm thông tin về gia hạn tự động.

Thông tin về tính đủ điều kiện

Đăng ký nhận các bản cập nhật qua email

Đăng ký để nhận thông báo qua email khi thông tin trên trang này thay đổi.

Đăng ký Email
back to top