skip to content
Primary navigation

Tso cov ntaub ntawv rau

Xa koj daim ntawv txuas hnub nyoog rau Medical Assistance los ntawm kev tso cov ntaub ntawv rau hauv oos lais

Tam sim no koj tuaj yeem xa koj li kev txuas hnub nyoog ntawm Medical Assistance (MA) los ntawm kev xa cov ntaub ntawv xab kias los sis cov duab ntawm koj daim ntawv txuas hnub nyoog ua tiav siv peb tus cuab yeej siv los tso cov ntaub ntawv txuas hnub nyoog fab kev saib xyuas kev noj qab haus huv.

Tso Cov Ntaub Ntawv Rau

Tseem Ceeb:

Nyeem cov lus qhia hauv qab no txog kev ua kom tiav daim foos thiab yuav tau txais kev pab li cas yog koj xav tau nws.

Xyuas kom meej tias koj cov ntaub ntawv muaj txhij thiab muaj tseeb tsis li ntawd koj yuav plam koj qhov kev duav roos saib xyuas kev noj qab haus huv.

Txais Kev Pab

Txais kev pab dawb, suav nrog kev paub tso koj daim foos txuas hnub nyoog, los ntawm tus pab coj kev. Nyem "Daim Ntawv Teev Npe Tus Pab (Assister Directory)" nyob rau hauv Nrhiav Kev Pab Dawb. Tshawb nrhiav los nrhiav tus pab coj kev nyob ze koj thiab ib tug uas hais koj hom lus..

MNSure Cov Coj Kev
 

Yam npaj siab tias yuav tshwm sim

Koj tuaj yeem xa koj daim foos ua tiav thiab kos npe txog kev txuas hnub nyoog siv cov ntaub ntawv xab kias los sis cov duab thaij los ntawm koj lub xov tooj. Nov yog yam npaj siab tias yuav tshwm sim:

 • Ua ntej tshaj plaws, peb thov koj qee cov ntaub ntawv ntiag tug los pab txheeb xyuas koj thiab seb puas phim nrog koj cov ntaub ntawv uas tau muab xa nrog koj cov ntaub ntawv kho mob. Nco ntsoov sau koj tus naj npawb xov tooj thiab chaw nyob email, yog tias koj muaj.
 • Koj tuaj yeem xa cov ntaub ntawv ncaj qha los ntawm koj lub khoos phis tawj los sis lub xov tooj.
 • Koj tuaj yeem xa ntau cov ntaub ntawv tib zaug los tau.
 • Tom qab koj xa koj cov ntaub ntawv lawm, koj yuav tau txais tus naj npawb lees paub uas qhia koj paub tias koj cov ntaub ntawv raug xa lawm. Yog tias koj muab koj tus chaw nyob email, koj tseem yuav tau txais tsab email nrog tus naj npawb lees paub no.
 

Yam koj xav tau

Koj yuav xav tau cov hauv qab no ua ntej koj xa koj cov ntaub ntawv:

 • Ua kom tiav thiab xa daim foos kos npe txuas hnub nyoog.
 • Siv lub xov tooj ntawm tes uas muaj lub koob thaij uas nkag cuag tau rau lub xab kias. Koj muaj ob txoj hauv kev los xa koj cov ntaub ntawv:
  1. Xab kias koj daim foos txuas hnub nyoog thiab xa daim ntawv.
  2. TThaij cov duab ntawm txhua nplooj ntawv ntawm daim foos txuas hnub nyoog (sab tom ntej thiab sab tom qab).

Tsis suav nrog cov hauv qab no:

 • Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Coj Ua Ntiag Tug
 • Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Cov Cai thiab Lub Luag Hauj Lwm
 • Nplooj Txhais Lus
 • Cov Ntaub Ntawv Thov Rov Hais Dua

Xyuas kom meej tias tag nrho cov ntaub ntawv ntaus nkag mus rau hauv daim ntawv txuas hnub nyoog nyeem tau yooj yim thiab tias txhua cov ntaub ntawv xab kias los sis cov duab thaij pom meej tseeb.

Tsis nqua hu kom muaj koj tus naj npawb qhov xwm txheej, txawm li cas los xij, yog tias tsis muab los, yuav ua rau muaj kev qeeb rau kev phim koj cov ntaub ntawv nrog rau koj qhov xwm txheej.

 

Npaj txhij los xa tso

Thaum koj npaj txhij los xa tso koj cov ntaub ntawv, xaiv lub pob "Tso Cov Ntaub Ntawv Rau (Upload Documents)", ntaus cov ntaub ntawv thov rau, thiab ua raws li cov lus qhia.

Tso Cov Ntaub Ntawv Rau

CIM TSEG: Cov kev lis kev xa yuav siv sij hawm ob peb feeb rau lub lab npauv los ua kom tiav. Thov xyuas kom meej tias tag nrho cov ntaub ntawv koj xav xa tshwm nyob rau hauv daim ntawv teev cov ntaub ntawv ntawm lub nab cos ua ntej koj xaiv Xa. Tos kom txog thaum koj tau txais tus naj npawb lees paub uas qhia rau koj paub tias koj qhov kev xa tau ua tiav ua ntej tawm hauv lub vev xaib xa lawm.

 

Muaj dab tsi ntxiv

Koj lub cheeb tsam nroog los sis Haiv Neeg Tsawg Hauv Teb Chaws yuav ua tiav koj qhov kev txuas hnub nyoog thiab cov ntaub ntawv raws li lawv tau txais. Lub koom haum ua hauj lwm ntawm koj qhov kev txuas hnub nyoog yuav tiv tauj rau koj hauv chaw xa ntawv yog xav tau cov ntaub ntawv ntxiv. Saib koj tus email rau cov ntaub ntawv ntau ntxiv hais txog koj qhov xwm txheej.

Yog tias koj xav xa cov ntaub ntawv ntxiv uas tuaj yeem raug thov rau ncua sij hawm ua qhov kev lis, rov qab mus rau lub vev xaib no thiab siv tib lub txheej txheem los xa tso txhua cov ntaub ntawv txuas sij hawm txog kev saib xyuas kev noj qab haus huv ntxiv uas xav tau.

Tom qab koj qhov kev txuas sij hawm dua tshiab raug lis hauj lwm los ntawm lub koom haum lawm, koj yuav tau txais ib daim ntawv ceeb toom txog kev tsim nyog tau txais hauv kev xa ntawv pais xab nis tuaj.

Cos lus nug uas keev nug Txais Kev Pab
 
information-speech-balloon-icon-200x170.png

Lwm cov lus nug?

Yog tias koj muaj lus nug txog kev xa koj cov ntaub ntawv, hu rau lub cheeb tsam nroog los sis Haiv Neeg Tsawg Hauv Teb Chaws teev rau hauv koj daim foos txuas hnub nyoog.

Phau Ntawv Teev Npe Cheeb Tsam Nroog Thiab Haiv Neeg Tsawg

back to top