skip to content
Primary navigation
 
 

Cov kauj ruam los txuas hnub nyoog koj qhov kev duav roos

Thaum koj hnub txuas hnub nyoog rov pib dua, ua raws li cov kauj ruam no.

1-text-message-icon-212x150.png

Npaj txhij

Paub koj hnub txuas hnub nyoog tshiab thiab xyuas koj cov ntaub ntawv tiv tauj tias yog tej tam sim no, cov ntaub ntawv tseem ceeb rau lub sij hawm tau txais rau koj.

Tshawb NrhiavHloov Kho Cov Ntaub Ntawv Tiv Tauj

 
2-important-information-enclosed-212x150.png

Nrhiav koj lub hnab ntawv Teev Xim Xiav

Saib koj lub thawv xa ntawv rau ib lub hnab ntawv uas muaj lub cim xiav hais tias Cov Ntaub Ntawv Tseem Ceeb Rhais Nrog. Thaum koj lub hnab ntawv txuas hnub nyoog tshiab tuaj txog pib tam sim ntawd kiag.

 
3-paperwork-icon-212x150.png

Sau koj cov ntaub ntawv

Sau koj cov ntaub ntawv ua ke thiab sau cov ntaub ntawv kom tiav hlo.

 
4-envelope-icon-212x150.png

Xa cov ntaub rov qab kom raws sij hawm

Nco ntsoov xa koj daim ntawv txuas hnub nyoog tshiab rov qab ua ntej koj hnub kawg. Thaum ua tiav lawm, so kom txaus thiab paub tias koj tau ua tiav-hooray!

 
 
information-speech-balloon-icon-200x170.png

Puas muaj lus nug dab tsi?

Yog tias koj nyob hauv MinnesotaCare, muaj cov neeg hauv koj tsev neeg ntawm Medical Assistance thiab MinnesotaCare los sis muaj lus nug dab tsi, hu rau DHS Kev Txhawb Nqa Qhua Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv ntawm 651-297-3862 los sis 800-657-3672. Yog tias koj nyob hauv Medical Assistance thiab muaj cov lus nug txog koj rooj plaub, hu rau koj lub cheeb tsam nroog los sis cov koom haum sawv cev rau haiv neeg tsawg.

Phau Ntawv Teev Npe Cheeb Tsam Nroog Thiab Haiv Neeg Tsawg

 
 

Puas xav tau kev pab ntxiv?

Peb saib xyuas txog koj txoj kev noj qab haus huv thiab peb nyob ntawm no los txhawb koj. Nov yog ob peb yam uas koj tuaj yeem ua tau los ua kom lis hauj lwm kev txuas hnub nyoog tshiab txog koj qhov kev duav roos saib xyuas kev noj qab haus huv tseem ceeb kom mus tau zoo dua.

Saib hnub koj daim ntawv rov txuas hnub nyoog dua

Paub lub sij hawm twg mam saib koj lub thawv xa ntawv nrog kev txuas hnub nyoog hauv cuab yeej tshawb nrhiav.

Tshawb Nrhiav

Hloov kho koj li ntaub ntawv tiv tauj

Nws yog ib qho tseem ceeb uas peb tuaj yeem tiv tauj tau koj thaum lub sij hawm txuas hnub nyoog rau koj daim ntawv tuav pov hwm kev noj qab haus huv.

Hloov Kho Cov Ntaub Ntawv Tiv Tauj

Txuas nrog tus khub

Hu rau koj txoj phiaj xwm kev noj qab haus huv los sis tus coj kev, lawv xav tau kev pab.

Phau Ntawv Teev Npe Qhia Txog Txoj Phiaj Xwm Kev Noj Qab Haus HuvMNSure Cov Coj Kev

Txais cov lus teb txog kev muaj cai tsim nyog

Txais koj cov lus teb txog cov lus nug txog kev txuas hnub nyoog, suav nrog cov ntaub ntawv ntxiv txog kev txuas hnub nyoog nws cia li txuas nws tawm los.

Cov ntaub ntawv tsim nyog

Sau npe rau kev hloov kho hauv email

Sau npe kom tau txais email ceeb toom thaum cov ntaub ntawv ntawm nplooj ntawv no hloov pauv.

Sau npe rau hauv Emails
back to top