skip to content
Primary navigation

Kev Txuas Sij Hawm Dua Tshiab Txog Kev Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais MA thiab MinnesotaCare

Yog tias koj muaj Kev Pab Cuam Them Nqi Kho Mob (Medical Assistance, MA) los sis MinnesotaCare, ces Department of Human Services (Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Tib Neeg (DHS)) yuav tsum tshuaj xyuas koj qhov kev muaj cai tsim nyog tau txais ib xyoos ib zaug txhawm rau xyuas seb koj puas tseem muaj cai tsim nyog. Tus txheej txheem no raug hu ua kev rov txuas sij hawm dua tshiab.

back to top