skip to content
Primary navigation

Kev txuas sij hawm av tas naus mav rau Medical Assistance (MA) thiab Medicare Savings Program (MSP)

Yog tias koj tau teev npe nkag rau hauv MA rau Cov Neeg Uas Muaj Hnub Nyoog 65 xyoos Nce Mus los sis Cov Neeg Uas Yog Neeg Dig Muag los sis Muaj Kev Xiam Oob Qhab (MA-ABD), los sis yog tias koj muaj Medicare Savings Programs (MSP), ces tej zaum koj yuav muaj peev xwm txuas sij hawm rau koj qhov kev pab them nyiaj kho mob yam koj tsis tau ua dab tsi li.

Qhov kev txuas sij hawm av tas naus mav ua hauj lwm li cas

Koj lub nroog los sis lub chaw hauj lwm sawv cev haiv neeg tsawg yuav txuas sij hawm rau koj li MA los sis MSP yog tias lawv muaj qhov xav tau cov ntaub ntawv hais txog cov nyiaj khwv tau los thiab cov khoom vaj tsev los ntawm cov ntaub ntawv hauv is lev thos niv kom paub meej tias koj tseem tsim nyog tau txais. Koj tuaj yeem nrhiav lub khoos kas cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau los thiab cov khoom vaj tsev (DHS-3641A) (PDF) tau hauv online.

Yog tias koj li MA los sis MSP tau txais kev txuas sij hawm lawm, peb yuav xa ib tsab ntawv ceeb toom rau koj txog koj qhov kev txuas sij hawm thiab qhov kev pab them nyiaj kho mob los ntawm MA los sis MSP. Tsab ntawv ceeb toom yuav piav qhia tias vim li cas koj qhov kev pab them nyiaj kho mob thiaj li tau txais kev txuas sij hawm lawm. 

Piv txwv txog qee ntu ntawm koj tsab ntawv ceeb toom yuav zoo xws li:

ma-automatic-renewal

Yuav yeem koj daim ntawv ceeb toom li cas

Tshuaj xyuas koj cov ntaub ntawv rov txuas sij hawm av tas naus mav hauv daim ntawv ceeb toom peb xa tuaj rau koj. Cov ntaub ntawv no tuaj yeem suav nrog:

  • Koj lub npe
  • Koj qhov chaw nyob
  • Koj tsev neeg muaj pes tsawg leej
  • Koj cov nyiaj tau los-los sis qhov chaw pab (tau txais nyiaj los sis tsis tau txais nyiaj)
  • Koj qhov kev siv nyiaj kho mob los sis nyiaj pab them nqi kho mob ncua sij hawm ntev, yog tias muaj

Yog tias txhua cov ntaub ntawv nyob ntawm daim ntawv ceeb toom raug lawm: Koj tsis tas yuav ua dab tsi li los tau.

Yog tias tej ntaub ntawv ntawm koj daim ntawv ceeb toom tsis raug: Tiv tauj koj tus neeg ua hauj lwm uas muaj npe nyob hauv daim ntawv ceeb toom los qhia txog qhov kev hloov pauv hauv 10 hnub.

Yuav ua li cas yog tias kuv qhov MA tsis tuaj yeem txuas sij hawm av tas naus mav?

Yog tias koj lub nroog los sis lub chaw sawv cev haiv neeg tsawg tsis tuaj yeem txuas sij hawm rau koj li MA los sis MSP raws li cov ntaub ntawv los ntawm cov ntawv hauv is lev thos niv, peb yuav xa ib daim foos txuas sij hawm rau kev saib xyuas kho mob tuaj rau koj hauv tsev xa ntawv. Ua kom tiav koj qhov kev txuas sij hawm raws sij hawm kom tsis txhob muaj qhov sib txawv ntawm qhov kev duav roos. Koj tuaj yeem kawm paub ntxiv txog qhov txheej txheem ntawd ntawm lub vev xaib txuas sij hawm rau kuv qhov kev duav roos.

Txais kev pab ntxiv

  • Tiv tauj rau koj lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam
  • Tiv tauj rau DHS Lub Chaw Txhawb Nqa Txoj Kev Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Rau Qhua nrog cov lus nug feem dav los ntawm kev hu rau 651-297-3862 los sis 800-657-3672.

Pab peb ua kom koj li kev paub dhau los zoo dua

Koj puas muaj lus xam pom txog koj qhov kev txuas sij hawm av tas naus mav? Peb xav hnov los ntawm koj! Yog tias koj txaus siab muab cov lus xam pom txog koj qhov kev paub dhau los, thov sau rau hauv daim foos kev ntsuam xyuas

back to top