skip to content
Primary navigation

HCBS Cov Nyiaj Pab Cuam Ua Hauj Lwm Tsis Txaus

Minnesota Pab Pawg Saib Xyuas Kev Cai Lij Choj tau tsim HCBS qhov kev pab cuam nyiaj pab txhim kho cov neeg ua hauj lwm kom rub thiab tuav tswj cov neeg ua hauj lwm saib xyuas ncaj qha uas muab kev pab cuam hauv tsev thiab hauv zej zog rau cov neeg xiam oob qhab thiab cov neeg laus.

Qhov nyiaj pab tab tom tos tsoom fwv nrab kev pom zoo, tag nrho $11,176,000. Cov nyiaj pab no muab:

  • $5,588,000 hauv lub xyoo nyiaj txiag 2023, Lub Xya Hli Ntuj Tim 1, 2022, txog Lub Rau Hli Ntuj Tim 30, 2023
  • $$5,588,000 hauv lub xyoo nyiaj txiag 2024, Lub Xya HLi Ntuj Tim 1, 2023, txog Lub Rau Hli Ntuj Tim 30, 2024

DHS tus thawj coj yuav sab laj nrog cov pab pawg neeg txaus siab los tsim ib txoj phiaj xwm rau kev siv cov peev nyiaj pab thaum Lub Peb Hlis Ntuj Tim 1, 2022.

back to top