skip to content
Primary navigation

Xov ntaus ntawv qhia txog nyiaj P-EBT

Cov nyiaj muas noj Pandemic Electronic Benefit Transfer (P-EBT) yog ib qham nyiaj pab yuav zaub mov noj ib ntus rau cov tsev neeg nyob hauv Minnesota uas muaj tej menyuam tau noj mov dawb lossis tus nqi zaub mov raug txo tom tsev kawm ntawv.

Lub Minnesota Department of Human Services DHS yuav siv tus xov tooj hu dawb 1-855-965-0703 ntaus ntawv tuaj qhia rau tsev neeg txog cov nyiaj P-EBT uas lawv yuav xa tuaj rau lawv. Lub Minnesota Department of Human Services yuav tsis nug txog koj tej yam ntaub ntawv ntiag tug.

Yuav pib ntaus ntawv tuaj nyob rau Lub 3 Hlis xyoo 2021 mus kom txog Lub 9 Hlis xyoo 2021. Nyob ntawm koj yeem los txais xov xwm hauv kev ntaus ntawv xwb.

Qauv xov xwm uas ntaus ntawv tuaj:

Lub Department of Human Services xav caw koj los txais xov xwm tseem ceeb uas ntaus ntawv tuaj qhia koj txog tej nyiaj muas noj uas koj yuav txais. Yog tias koj tsis xav txais tej xov xwm no, thov sau teb rov qab tias STOP.

Koj xav rho tawm npe thaum twg los yeej tau. Cia li sau teb rov qab tias "STOP". Cov xov xwm uas ntaus ntawv tuaj yuav los ntawm tus xov tooj no 1-855-965-0703. Tom qab koj sau teb rov qab tias "STOP" rau peb lawm, peb mam li teb koj rov qab tias tau rho koj npe tawm lawm. Tom qab koj ua li no ces yuav tsis pom peb ntaus ntawv xa tuaj rau koj lawm. Yog tias koj xav rov qab txais xov xwm hauv xov tooj dua, koj tso npe tau nyob rau hauv Daim Foos Pab Rau P-EBT (P-EBT Help Form).

Yog tias koj ntsib muaj teeb meem txog kev ntaus ntawv, ces koj sau teb rov qab tias HELP kom thiaj li tau kev pab, lossis koj sau tuaj rau DHS.SNAP.SpecialProjects@state.mn.us lossis hu rau 651-431-4608 lossis 1-833-454-0153.

Lub tuam txhab tauj xov tooj rau koj tsis yog qhov teeb meem rau tej xov xwm uas raug ncua lossis xa tuaj tsis txog koj.

Li ib txwm, tej kev sib ntaus ntawv uas peb xa tuaj rau koj thiab koj xa tuaj rau peb kuj muaj tus nqi tshoj rau thiab. Yuav ntaus ntawv xa tuaj rau koj li ntawm 3 zaug tauj ib lub hlis twg. Yog tias koj muaj lus nug txog kev ntaus ntawv lossis kev siv is taws nej hauv koj lub xov tooj, zoo tshaj rau koj hu tham nrog lub tuam txhab tauj xov tooj rau koj.

Yog tias koj muaj lus nug txog kev ceev ntiag tug, thov mus nyeem peb txhooj cai ceev ntiag tug nyob rau ntawm https://edocs.dhs.state.mn.us/lfserver/Public/DHS-3979-ENG

Tej Kev Cai Siv

Kev pab cuam P-EBT yuav ntaus ntawv xa tuaj qhia koj txog tej nyiaj muas noj P-EBT uas koj tau, tshwj tsis yog koj rho tawm npe kom txhob tau txais cov xov xwm no. Hauv qab no yuav qhia koj txog kev pab cuam P-EBT tej kev ntaus ntawv xa xov xwm tuaj rau koj thiab yuav rho tawm npe li cas.

 • Yuav ntaus ntawv xa mus rau txhua tus neeg uas muaj npe tau nyiaj P-EBT uas tau muab lawv tus xov tooj ntawm tes tuaj rau lub Minnesota Department of Education.

 • Kev pab cuam P-EBT yuav ntaus ntawv tuaj qhia koj paub txog koj tej nyiaj muas noj thiab lwm yam tseem ceeb txog cov nyiaj muas noj P-EBT.

 • Koj yuav yog tus lav tej nuj nqis raug los ntawm tej kev sib ntaus ntawv no uas los ntawm lub tuam txhab tauj xov tooj rau koj.

 • Yuav ntaus ntawv xa tuaj rau koj li ntawm 3 zaug tauj ib lub hlis twg.

 • Tej xov xwm uas kev pab cuam P-EBT xa tuaj rau koj lub xov tooj li no kuj muaj tej ntaub ntawv ntiag tug nyob rau hauv. Koj yuav tsum ua tib zoo tiv thaiv tej ntaub ntawv no nyob hauv koj lub xov tooj.

 • Koj xav rho npe tawm kom tsis txhob txais tej xov xwm hauv xov tooj no los ntawm kev pab cuam P-EBT thaum twg los tau yog koj sau teb rov qab tias STOP lossis hu mus rau lub P-EBT Call Center ntawm 651-431-4608 lossis 1-833-454-0153. Yog tias koj rho tawm npe kom txhob txais xov xwm hauv xov tooj los ntawm kev pab cuam P-EBT, ces yuav tsis ntaus ntawv ntxiv tuaj rau koj lawm tshwj tsis yog koj thov tso npe dua yam siv Daim Foos Pab Rau P-EBT.

 • Yuav tsis kom koj nyob rau kev txais xov xwm rau koj lub xov tooj los ntawm kev pab cuam P-EBT, thiab yog tias koj rho tawm npe lawm, yuav tsis cuam tshuam koj li txiaj ntsim nyiaj lossis tej kev pab cuam.

 • Yog tias koj xav rho tawm npe ntawm kev txais xov xwm ntawm xov tooj los ntawm qhov kev pab P-EBT, thiab tsis muaj ib tug email nyob rau ntawm lub Minnesota Department of Education, qhov kev pab P-EBT mam li tiv tauj koj los ntawm kev xa ntawv. Yog xav paub txog tej xov xwm tshiab txog qhov kev pab P-EBT, mus xyuas nyob hauv P-EBT lub vas sab lossis FAQ lub vas sab.

 • Qhov kev pab cuam P-EBT yuav ceev tseg tej ntaub ntawv uas peb muaj txog koj. Tsuas pub cov neeg ua haujlwm rau P-EBT thiab lub tuam txhab ntaus ntawv P-EBT paub txog koj npe thiab tus xov tooj xwb. Ib daim ntawv sau tseg peb txhooj cai txog kev cai ceev ntiag tug muaj nyob rau ntawm https://edocs.dhs.state.mn.us/lfserver/Public/DHS-3979-ENG

 • Qhov kev pab cuam P-EBT kuj txiav lawv kev ntaus ntawv xa tuaj rau koj thaum twg los yeej tau. Qhov kev pab cuam P-EBT kuj yuav hu rau koj lossis sau ntawv, xws li sau ib tsab e-mail yog tias koj qhia koj tus e-mail tuaj rau lub Minnesota Department of Education.

 • Lub tuam txhab tauj xov tooj rau koj tsis yog qhov teeb meem rau tej xov xwm uas raug ncua lossis xa tuaj tsis txog koj.

Yuav tiv tauj peb li cas

Thov tiv tauj lub Minnesota Department of Human Services ntawm 651-431-4608, 1-833-454-0153 lossis DHS.SNAP.SpecialProjects@state.mn.us

back to top