skip to content
Primary navigation

Quý vị có dời nhà trong ba năm vừa qua, hoặc sắp dời nhà không? Quý vị có đổi địa chỉ hoặc thông tin liên lạc không?

Nếu quý vị có Trợ cấp y tế hoặc MinnesotaCare, vui lòng cập nhật địa chỉ, số điện thoại và email của quý vị ngay hôm nay. Việc này rất quan trọng vì chúng tôi sẽ cần liên lạc với quý vị khi đến lúc quý vị phải gia hạn bảo hiểm sức khỏe.

mailbox icon

Nếu quý vị có Trợ cấp y tế

Hoặc nếu gia đình quý vị có cả Trợ cấp y tế và MinnesotaCare, hãy liên lạc với cơ quan quận hoặc bộ tộc của quý vị.

Phone

Nếu quý vị có MinnesotaCare

Liên lạc với Ban Trợ giúp khách hàng dịch vụ chăm sóc sức khỏe (Health Care Consumer Support) tại số 651-297-3862 hoặc 800-657-3672.

Question mark

Quý vị có điều gì thắc mắc không?

Nếu quý vị không biết chắc là quý vị có Trợ cấp y tế hay MinnesotaCare hay không, hoặc nếu quý vị có thắc mắc thông thường về bảo hiểm của quý vị, hãy gọi ban Trợ giúp khách hàng chăm sóc sức khỏe tại số 651-297-3862 hoặc 800-657-3672.

back to top