skip to content
Primary navigation

Peb txhua tus muaj txoj kev ua lub neej uas muaj txiaj ntsig rau peb. Txawm li cas los xij, thaum peb tsis xav tias peb tus kheej los sis muaj kev ntxhov siab, nws yog ib qho tseem ceeb kom muaj kev noj qab haus huv rau kev daws teeb meem. Nov yog cov hauj lwm uas koj tuaj yeem ua txhawm rau los tsim koj txoj kev noj qab haus huv, thiab cov chaw tau los txhawm rau los pab koj ua kom dhau lub sij hawm uas nyuaj.

Ua kom koj tus kheej noj qab nyob zoo

 • Noj cov zaub mov zoo thiab haus dej
 • Tsis txhob haus caffeine thiab cawv ntau
 • Tsis txhob haus luam yeeb los sis tshuaj txhaum cai
 • Tau pw thiab so kom txaus
 • Tau txais kev tawm dag zog lub cev

crisis-help

Siv cov tswv yim txhawm rau los so kom txaus

 • So koj lub cev tas li los ntawm kev ua tej yam uas ua hauj lwm rau koj - ua pa tob - tob, ncab, zaum xav, koom nrog kev nyiam ua hauj lwm, los sis ua tej yam yooj yim xws li ntxuav koj lub ntsej muag thiab tes
 • Maj mam tswj koj tus kheej ntawm kev ntxhov siab thiab ua ib qho kev lom zem tom qab ua hauj lwm hnyav
 • Siv sij hawm so — noj zaub mov zoo, nyeem ntawv, mloog nkauj, los sis tham nrog tsev neeg
 • Sib tham txog koj txoj kev xav rau cov neeg uas koj hlub thiab cov phooj ywg tas li.

Ua tib zoo mloog koj lub cev, kev xav thiab tus ntsuj plig

 • Paub thiab ua raws li cov lus ceeb toom thaum ntxov ntawm kev nyuaj siab
 • Paub txog tias koj tus kheej cov kev paub dhau los uas cuam tshuam li cas rau koj txoj kev tuav cov koob tsheej no thiab xav txog seb koj tau ua li cas rau cov koob tsheej yav dhau los.  Tsom kwm mus rau txoj hauv kev uas koj tau ua zoo rau lawv
 • Paub tias kev nyuaj siab, ntxhov siab, ua txhaum los sis npau taws yog tshwm sim tom qab muaj kev puas tsuaj
 • Siv sij hawm txhawm rau los kho koj tus kheej txoj kev xav, thov vaj tswv los sis pab lwm tus neeg xav tau kev pab.

Xav paub ntau ntxiv txog kev tswj kev ntxhov siab (PDF)
Cov ntaub ntawv rau me nyuam yaus (PDF)

all-in-this-together

Xav nrog ib tug neeg twg tham? Kev pab uas twb muaj nyob lawm.

Kev txhawb nqa xov tooj uas muaj kev nyab xeeb thiab txhawb nqa.
Warmlines MN
Hu 651-288-0400 los sis 877-404-3190
los sis sau ntawv "txhawb" mus rau 85511

Puas yog koj los sis ib tus neeg koj paub tias muaj teeb meem kev kub ntxhov?

Tham dawb rau cov kws tshaj lij uas tuaj yeem pab tau:

Ntau qhov chaw pab

back to top