skip to content
Primary navigation

Lwm qhov chaw uas muaj kev pab ntxiv

income

Emergency Assistance (rau tsev neeg muaj menyuam) thiab Emergency General Assistance (rau cov neeg laus uas tsis muaj menyuam me nyob hauv tsev) muaj kev pab nyiaj ntsuab rau tej neeg laus uas tsis muaj menyuam me nyob hauv tsev (xws li raug laij tawm tsev nyob, fais fab dej raug muab tua, lossis tsev raug kub hnyiab)Qhov kev pab Emergency Assistance lossis Emergency General Assistance muaj nyob raws lub zos lossis pawg neeg khab uas koj thov txog.

Thaum cov tsev neeg ua ntawv thov kev pab nyiaj ntsuab thawj zaug, feem ntau yog lawv yuav pib hauv Diversionary Work Program (DWP). Nws yog ib lub khoos kas plaub lub hlis uas pab tsoom niam tsoom txiv mus ua hauj lwm kiag tam siv los hloov kev mus teev npe rau hauv MFIP.

Lub Minnesota Family Investment Program (MFIP) pab nyiaj ntsuab thiab nyiaj muas noj tibsi.Muaj kev pab nrhiav haujlwm rau tsev neeg kom lawv rov mus ua haujlwm tau thiab lawv muaj npe txais tau  kev pab nyiaj them nqi zov menyuam.

Qhov tsim nyog pab nyob raws seb pes tsawg leej hauv tsev neeg muaj npe txais tau kev pab.Feem ntau tej yim neeg muaj npe txais kev pab MFIP tiamsis tsis muaj npe txais kev pab them nqi tsev ib feem los ntawm tsoom fwv (xws li Section 8) tiamsis lawv kuj muaj npe txais kev pab them nqi tsev ntxiv los ntawm MFIP thiab.

Mus nyeem ntxiv

Rau cov neeg laus uas tsis muaj menyuam me nyob hauv tsev

General Assistance pab nyiaj $203 txhua hli rau ib tug neeg twg thiab $260 rau cov nkawm niamtxiv yog tias tagnrho cov nyob hauv qab no muaj tseeb:

  • Tsis muaj menyuam nyob hauv tsev
  • Tsis muaj nyiaj ntau lossis tsis muaj nyiaj hlo
  • Mob hnyav heev, xiam oob qhab lossis muaj lwm yam xwm txheej los cheem nws ua taus haujlwm.

Mus nyeem ntxiv

Rau cov neeg laus uas xiam oob qhab

Minnesota Supplemental Aid (MSA) pab nyiaj $81 txhua hli rau ib tug neeg laus twg thiab txog li $111 txhua hli rau ib nkawm niamtxiv twg uas tau nyiaj Xaus Saus vim lawv laus lossis xiam oob qhab.Ib txhia neeg uas laus tshaj 65 xyoos lossis xiam oob qhab thiab tsis tau nyiaj Xaus Saus vim lawv khwv tau nyiaj ntau dhau kuj muaj npe tau nyiaj Minnesota Supplement Aid thiab.Minnesota Supplemental Aid (MSA) pab cov neeg xiam oob qhab uas lawv lub nqi tsev yog ib nrab 40 feem pua ntawm cov nyiaj tau los them nqi tsev es kom lawv thiaj li muaj kev xaiv seb lawv xav nyob rau lub tsev twg.

Mus nyeem ntxiv

Kev pab nyiaj ntsuab rau cov neeg tawg rog

Refugee cash assistance (RCA) pab nyiaj ntsuab txhua hli rau cov neeg laus thiab cov nkawm niamtxiv uas tsis muaj menyuam me thiab tau tuaj rau Tebchaws Mekas no vim lawv khiav tuaj nraim chaw.Cov nyiaj pab txhua hli yog $460 rau ib tug neeg twg lossis $647 rau ib nkawm niamtxiv - mus txog li 8 lub hlis tom qab tuaj txog Tebchaws Mekas lossis tom qab hnub tim uas muaj npe txais peev nyiaj pab no.Kev pab RCA pab rau cov neeg khwv tau nyiaj tsim nyog tau kev pab thiab muaj raws li theem hauv qab no:

  • Neeg tawg rog
  • Neeg khiav tuaj nraim chaw
  • Iraqi lossis Afghani Special Immigrant Visa
  • Yog ib tug neeg raug coj mus muag
  • Amerasian
  • Neeg Cuban lossis Haitian entrant

Mus nyeem ntxiv

lub cim neeg tawg rog

Tej kev pab them nqi tsev yog ib feem ntawm tej kev pab cuam uas koj thiab koj tsev neeg muaj npe txais tau.Lwm yam kev pab muaj xws li kev kho mob, kev zov menyuam, kev pab vajtse thiab pub zaub mov noj.

lub cim rau kev kev kho mob lub cim rau kev pab nyiaj them nqi zov menyuam lub cim vajtse lub cim kev pab pub zaub mov noj

back to top