skip to content
Primary navigation
coverage-form-600x800

Puas xav tau ntawv pov hwm kev kho mob?

Minnesota muaj ntau txoj kev pab cuam roos nqi kho mob rau cov neeg nyob hauv Minnesota uas khwv tau nyiaj tsawg lossis tsis muaj nyiaj.Peb txhawb txhua tus uas xav tau ntawv pov hwm kev kho mob los ua ntawv thov seb nws puas muaj npe tau Medical Assistance lossis MinnesotaCare, nrog rau cov neeg nyob hauv Minnesota uas cov xaub moos raug txo, raug muab tso mus lossis tau poob haujlwm.

Medical Assistance yog Minnesota li kev pab Medicaid.MinnesotaCare yog ib qho kev pab cuam rau cov tibneeg khwv tau nyiaj ntau dhau lawm tsis muaj npe tau Medical Assistance tiamsis khwv nyiaj tsis ntau txaus los them lawv li ntawv pov hwm.Cov uas muaj npe tau MinnesotaCare yeej tsis them ntau tshaj $80 tauj ib lub hlis.Qhov kev pab no yeej muaj theem txwv nyiaj khwv tau thiab txwv qhov muaj cuab yeej cuab tam uas raws koj hnub nyoog, seb koj nrog leejtwg nyob, thiab seb koj cev puas xeeb menyuam, koj dig muag lossis muaj ib qho kev xiam oob qhab.Lawv muaj ntawv pov hwm ntau yam (comprehensive), nrog rau kev kho hniav thiab kho qhov muag thiab kho cwj pwm.

Yuav tso npe thov li cas

Feem ntau cov neeg nyob hauv Minnesota thov tau tej no hauv online ntawm MNsure, Minnesota qhov chaw muag ntawv pov hwm.Ntawm no yog tej tswv yim pab ua tiav daim ntawv thov MNsure nyob hauv online.Kawm ntxiv txog kev tso npe.

Ib txhia tibneeg yuav tsum tsis txhob tso npe thov hauv MNsure.Feem ntau tej no yog cov laus thiab cov neeg xiam oob qhab:

Puas nij pab ua ntawv thov?

Ntawv pov hwm yeej nyuaj kawg.Tsis tas nyob ib leeg yam nkag siab tsis tau.

Txuas nrog ib tug navigator hauv koj lub zej zog los pab koj tso npe.Cov navigators yeej paub ntau yam lus.Mus tshawb nrhiav seb yam lus twg yog yam koj xav hais.

Puas yog koj tsis muaj npe vim koj li ntawv nyob tebchaws no?

Emergency Medical Assistance (EMA) muaj kev pab kho mob rau cov neeg nyob hauv Minnesota uas tsis muaj ntaub ntawv nyob tebchaws no es muaj npe tau Medical Assistance.EMA yeej pab them rau tej yam mob nkeeg uas yog tsis kho li ntawm 24-48 xaub moos es yuav:

  • Ua rau koj mob hnyav heev.
  • Ua rau koj lub cev puas phem heev.
  • Ua rau koj lub nrog cev puas phem heev.

Tej yam mob xwm ceev muaj xws li mob plab yug menyuam thiab yug menyuam.

Emergency Medical Assistance kuj pab them rau tej kev kho mob uas muaj rau lwm yam, xws li mob khees xaws, lim ntshav, ntxiv raum, thiab kev tu xyuas nyob hauv tsev laus, kev kho mob puas hlwb, tej koog tsev hauv zej zog thiab hauv vajtse.

Koj ua npe thov tau Emergency Medical Assistance los ntawm koj lub chaw haujlwm khiav ntaub ntawv hauv nras lossis koom haum pab rau cov neeg khab.

Puas nij pab hais koj yam lus?

Hu rau Refugee and Immigrant COVID-19 Help Line los mus nrhiav paub txog tej chaw kuaj mob thiab kho mob.

651-318-0989
Cov neeg hu tuaj nrhiav tau tej kev pab cuam, kev pab kawm ntawv distance learning, nrhiav haujlwm ua, kev pab nyiaj txiag thiab kev pab ua ntawv nyob tebchaws no.Kab xov tooj no muaj cov neeg hais lus Amharic, Anuak, Arabic, French, Hindi, Karen, Lingala, Luganda, Mashi, Oromo, Somali, Spanish thiab Swahili.Yeej muaj Language line nyob ntawd pab rau lwm yam lus thiab.

Kab xov tooj no qhib 9 a.m. txog 5 p.m. Monday txog Friday.

Tej kev pab kho mob yog ib feem ntawm tej kev pab cuam uas koj thiab koj tsev neeg muaj npe txais tau.Lwm yam kev pab muaj xws li kev pab nyiaj txiag, kev zov menyuam, kev pab vajtse thiab pub zaub mov noj.

income-rev child care assistance icon housing iconfood-nutrition-rev

back to top