skip to content
Primary navigation
coverage-form-600x800

Puas xav tau ntawv pov hwm kev kho mob?

Minnesota muaj ntau txoj kev pab cuam roos nqi kho mob rau cov neeg nyob hauv Minnesota uas khwv tau nyiaj tsawg lossis tsis muaj nyiaj.Peb txhawb txhua tus uas xav tau ntawv pov hwm kev kho mob los ua ntawv thov seb nws puas muaj npe tau Medical Assistance lossis MinnesotaCare, nrog rau cov neeg nyob hauv Minnesota uas cov xaub moos raug txo, raug muab tso mus lossis tau poob haujlwm.

Medical Assistance yog Minnesota li kev pab Medicaid.MinnesotaCare yog ib qho kev pab cuam rau cov tibneeg khwv tau nyiaj ntau dhau lawm tsis muaj npe tau Medical Assistance tiamsis khwv nyiaj tsis ntau txaus los them lawv li ntawv pov hwm.Cov uas muaj npe tau MinnesotaCare yeej tsis them ntau tshaj $80 tauj ib lub hlis.Qhov kev pab no yeej muaj theem txwv nyiaj khwv tau thiab txwv qhov muaj cuab yeej cuab tam uas raws koj hnub nyoog, seb koj nrog leejtwg nyob, thiab seb koj cev puas xeeb menyuam, koj dig muag lossis muaj ib qho kev xiam oob qhab.Lawv muaj ntawv pov hwm ntau yam (comprehensive), nrog rau kev kho hniav thiab kho qhov muag thiab kho cwj pwm.

Yuav tso npe thov li cas

Feem ntau cov neeg nyob hauv Minnesota thov tau tej no hauv online ntawm MNsure, Minnesota qhov chaw muag ntawv pov hwm.Ntawm no yog tej tswv yim pab ua tiav daim ntawv thov MNsure nyob hauv online.Kawm ntxiv txog kev tso npe.

Ib txhia tibneeg yuav tsum tsis txhob tso npe thov hauv MNsure.Feem ntau tej no yog cov laus thiab cov neeg xiam oob qhab:

Puas nij pab ua ntawv thov?

Ntawv pov hwm yeej nyuaj kawg.Tsis tas nyob ib leeg yam nkag siab tsis tau.

Txuas nrog ib tug navigator hauv koj lub zej zog los pab koj tso npe.Cov navigators yeej paub ntau yam lus.Mus tshawb nrhiav seb yam lus twg yog yam koj xav hais.

Puas yog koj tsis muaj npe vim koj li ntawv nyob tebchaws no?

Emergency Medical Assistance (EMA) muaj kev pab kho mob rau cov neeg nyob hauv Minnesota uas tsis muaj ntaub ntawv nyob tebchaws no es muaj npe tau Medical Assistance.EMA yeej pab them rau tej yam mob nkeeg uas yog tsis kho li ntawm 24-48 xaub moos es yuav:

 • Ua rau koj mob hnyav heev.
 • Ua rau koj lub cev puas phem heev.
 • Ua rau koj lub nrog cev puas phem heev.

Tej yam mob xwm ceev muaj xws li mob plab yug menyuam thiab yug menyuam.

Emergency Medical Assistance kuj pab them rau tej kev kho mob uas muaj rau lwm yam, xws li mob khees xaws, lim ntshav, ntxiv raum, thiab kev tu xyuas nyob hauv tsev laus, kev kho mob puas hlwb, tej koog tsev hauv zej zog thiab hauv vajtse.

Koj ua npe thov tau Emergency Medical Assistance los ntawm koj lub chaw haujlwm khiav ntaub ntawv hauv nras lossis koom haum pab rau cov neeg khab.

Puas nij pab hais koj yam lus?

Hu rau Refugee and Immigrant COVID-19 Help Line los mus nrhiav paub txog tej chaw kuaj mob thiab kho mob.

651-318-0989
Cov neeg hu tuaj nrhiav tau tej kev pab cuam, kev pab kawm ntawv distance learning, nrhiav haujlwm ua, kev pab nyiaj txiag thiab kev pab ua ntawv nyob tebchaws no.Kab xov tooj no muaj cov neeg hais lus Amharic, Anuak, Arabic, French, Hindi, Karen, Lingala, Luganda, Mashi, Oromo, Somali, Spanish thiab Swahili.Yeej muaj Language line nyob ntawd pab rau lwm yam lus thiab.

Kab xov tooj no qhib 9 a.m. txog 5 p.m. Monday txog Friday.

Kev mus cuag tau kev tu xyuas

Lub Department of Human Services tau muaj ntau yam hloov ib ntus kom yooj yim rau cov neeg uas tau Medical Assistance thiab MinnesotaCare ceev tseg lawv li ntawv pov hwm nyob rau lub sijhawm muaj tus kab mob kis thoob qab ntuj.

 • Koj yuav tau Medical Assistance lossis MinnesotaCare txuas ntxiv mus thoob plaws rau thaum tseem muaj tus kab mob COVID-19 tshwj tsis yog koj khwv txawv lav lossis thov kom muab koj khej ntawv kaw.
 • Koj muaj kev mus cuag kws kho mob hauv telemedicine: hu xov tooj rau kws kho mob xwb muaj npe yog kev kho hauv telemedicine, tsis txwv kev hu xov tooj tauj ib lub lim tiam twg, thawj zaug koj mus cuag kws kho mob tsis tas yuav yog tim ntsej tim muag lawm, thiab koj mus cuag tau kev kho mob siab ntsws thiab kev thum yeeb tshuaj dej cawv tau hauv telemedicine.
 • Tam sim no koj mus muab tau 90-hnub cov tshuaj sau noj uas tsis tswj.
 • Yog tias koj tau txais kev kho mob hauv tsev- thiab hauv zej zog- nyob hauv qab Medical Assistance, ces koj tej kev ntsuam xyuas ua tau hauv xov tooj lossis tim ntsej tim muag, thiab tus uas tswj koj tej ntaub ntawv hu tau xov tooj thiab saib hauv vis dis aus tau nrog koj.
 • Koj tus uas tswj koj tej ntaub ntawv tham tau xov tooj lossis saib hauv vis dis aus rau tej yam kev pab cuam tshwj xeeb.

Kev kuaj mob, koob tshuaj, thiab kho mob COVID-19 dawb xwb

Yog tias koj tsis muaj ntawv pov hwm

Muaj coob tus neeg nyob hauv Minnesota mus kuaj tau COVID-19 yam dawb xwb nyob rau lub sijhawm tebchaws kis kab mob thoob plaws.Pib txij li Lub 3 Hlis tim 11, 2021, cov neeg Minnesota mus txhaj tau tshuaj thiab kho tus kab mob COVID-19 tau yam dawb xwb.

Yog xav tau kev kuaj mob, koob tshuaj, thiab kho mob COVID-19 dawb xwb, koj yuav tsum:

 • Yog ib tug neeg nyob hauv Minnesota.
 • Yog ib tug pej xeem hauv Tebchaws Mekas, pej xeem ntawm tej pov txwv Mekas lossis muaj npav ntsuab nyob tebchaws no kom koj muaj npe tau Medical Assistance.
 • Muaj ib tug naj npawb Xaus Saus tshwj tsis yog koj tsis tas yuav muaj.
 • Tsis txhob muaj npe nyob rau ib qho ntawv pov hwm twg.

Nug tus uas txhaj koj kuaj mob rau koj rau COVID-19, tus txhaj tshuaj rau koj lossis tus kho mob rau koj rau daim ntawv thov los roos txoj kev kuaj mob, koob tshuaj lossis kev kho mob rau COVID-19.Tus kws kho mob no mam li xa koj daim ntawv thov mus, thiab mam li xa ib tsab ntawv tuaj qhia rau koj seb koj puas muaj npe los tsis muaj.

Lossis, mus hauv online thiab luam tawm daim ntawv thov hauv https://edocs.dhs.state.mn.us/lfserver/Public/DHS-7310-ENG thiab muab ua kom tiav.

Txuas nrog ib tug navigator hauv koj lub zej zog los pab koj tso npe.Cov navigators yeej paub ntau yam lus.Mus tshawb nrhiav seb yam lus twg yog yam koj xav hais.

Koj hu tau DHS Health Care Consumer Support ntawm 651-431-3994 lossis 800-366-5414 los mus thov ib daim ntawv thov xa tuaj rau koj.

Lub vas sab COVID-19 yuav qhia koj paub txog tej chaw kuaj mob thiab txhaj tshuaj uas nyob ze koj, muaj ntaub ntawv qhia txog COVID-19, thiab muab lub twj pab koj txiav txim seb koj puas nij mus kuaj mob lossis mus txhaj tshuaj, lossis koj xav nrhiav kev kho mob rau COVID-19.

Qhov kev pab no yuav xaus rau hnub hli kawg uas tsoom fwv hais tias lub tebchaws nyob rau kev muaj xwm ceev xaus.

Yog tias koj muaj Medical Assistance lossis MinnesotaCare

Yog tias koj muaj ntawv pov hwm los ntawm Medical Assistance lossis MinnesotaCare, koj tsis tas yuav them ntxiv, xws li co-pay lossis deductible rau tej kev kuaj xyuas, kho mob COVID-19.

health-care

Tej kev pab kho mob yog ib feem ntawm tej kev pab cuam uas koj thiab koj tsev neeg muaj npe txais tau.Lwm yam kev pab muaj xws li kev pab nyiaj txiag, kev zov menyuam, kev pab vajtse thiab pub zaub mov noj.

income-rev child care assistance icon housing iconfood-nutrition-rev

back to top