skip to content
Primary navigation

Chương trình nhắn tin về bảo hiểm y tế của Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Minnesota (Department of Human Services - DHS)

Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Minnesota (Department of Human Services - DHS) sắp cung cấp tin nhắn văn bản một chiều cho những người đăng ký Hỗ Trợ Y Tế (Medical Assistance - MA), MinnesotaCare, Chương Trình Kế Hoạch Hóa Gia Đình (Family Planning Program) Minnesota và Chương Trình Tiết Kiệm Medicare (Medicare Savings Program).

Những thông báo này sẽ bao gồm thông tin quan trọng về điều kiện tham gia bảo hiểm y tế, chẳng hạn như lời nhắc về thời hạn hoặc yêu cầu cung cấp thông tin mà các cơ quan dịch vụ của quận hoặc bộ lạc hoặc DHS cần để gia hạn bảo hiểm y tế của quý vị.

Chúng tôi sẽ không yêu cầu thông tin cá nhân và việc quý vị tham gia chương trình nhắn tin văn bản hoàn toàn dựa trên cơ sở tự nguyện. Việc từ chối không tham gia sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái đủ điều kiện của quý vị.

Chúng tôi sẽ gửi một tin nhắn văn bản ban đầu về lựa chọn không tham gia cho những người đã cung cấp số điện thoại di động hợp lệ trên hồ sơ đăng ký bảo hiểm y tế của họ. Quý vị có thể trả lời STOP cho tin nhắn ban đầu để từ chối nhận thêm bất kỳ tin nhắn nào về trạng thái đủ điều kiện cho bảo hiểm y tế của mình.

Câu hỏi

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với HCCS theo số 651-297-3862 hoặc 800-657-3672.

back to top