skip to content
Primary navigation

Minnesota Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Ntsig Txog Cov Kev Pab Cuam Tib Neeg (Minnesota Department of Human Services, DHS) lub khoos kas xa ntawv saib xyuas txog kev noj qab haus huv

Minnesota Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Ntsig Txog Cov Kev Pab Cuam Tib Neeg (Minnesota Department of Human Services, DHS) yog tab tom muab ib-txoj kev xa ntawv  rau cov neeg sau npe rau hauv Kev Pab Fab Kev Kho Mob (Medical Assistance, MA), MinnesotaCare, Minnesota Lub Khoos Kas Tawm Phiaj Xwm rau Tsev Neeg (Minnesota Family Planning Program), thiab Medicare Cov Khoos Kas Txuag Nyiaj (Medicare Savings Programs).

Tsab ntawv  no yuav suav muaj cov ntaub ntawv tsim nyog tseem ceeb txog kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv, xws li kev ceeb toom txog kev teem caij hnub kawg los sis thov cov ntaub ntawv ntawm cov koom haum sawv cev pab cuam hauv cheeb tsam nroog los sis pawg neeg qhab, los sis DHS, xav txuas sij hawm koj qhov kev tuav pov hwm saib xyuas kev noj qab haus huv.

Peb yuav tsis nug txog cov ntaub ntawv tus kheej thiab koj kev koom nrog hauv kev xa ntawv yog kev yeem ntawm tus kheej. Kev xaiv tsis koom nrog yuav tsis muaj qhov cuam tshuam dab tsi txog koj cov kev tsim nyog.

Peb yuav xa tsab ntawv  xaiv tsis txais tsab ntawv xub thawj rau cov tib neeg uas muab tus naj npawb xov tooj ntawm tes uas raug hauv daim ntawv thov kev duav roos saib xyuas kev noj qab haus huv. Tej zaum koj yuav teb rov STOP mus rau tsab ntawv xub thawj kom xaiv tsis txais tsab ntawv ntxiv txog koj qhov kev tsim nyog tau txais kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv.

Lus Nug

Yog tias koj muaj lus nug los sis yog xav paub ntau ntxiv, tiv tauj rau HCCS ntawm tus xov tooj 651-297-3862 los sis 800-657-3672.

back to top