skip to content
Primary navigation

Taageerada cunto ee xaaladda deg-deg ah ee COVID-19Raadi meesha taageerada degdegga cuntada ah

Haddii u dakhligaaga bishii aad hesho hadda ka hooseeyo xaddiyda soosocda iyaga oo ku saleysan tirada reerkaaga, waxa dhici karta inaad u qalanto kaalmada loo maro SNAP.

Tirada dadka Dakhliga bishii kasta kahor cashuurta
1 $1,718
2 $2,326
3 $2,933
4 $3.541
5 $4,149
6 $4,757
7 $5,364
8 $5,972

Xubin kasta oo dheeraad ah oo ka tirsan qoyska ee ka badan 8 ugu dar $608.

grocery-bag-240x350_AdobeStock_181124352Sababo la xiriira saf-mareenka COVID-19, qoysas badan oo reer Minnesota ah ayay la soo wajaheen wakhtiyo adag. Wey adkaan kartaa in biilasha la iska bixiyo oo la helo cunto si caafimaadqab looc ahaado. Haddii adiga ama qof aad taqaano shaqada laga joojiyey ama laga jaray saacadaha shaqada, caawimo in la helo ayaa dhici karta. Barnaamijka Kaalmada Nafaqada Kaabka ah (SNAP) ayaa kaa caawin kara inaad iibsato cunto intay xaaladaha miisaaniyaduhu ciriiri yihiin.

Si looga caawiyo dadka qaataa inay iibsadaan cuntada, SNAP ayaa siisa dheef bishii kasta ah oo loo galiyo kaarka U Wareejinta Dheefaha Elektiroonigga ah (EBT), oo u shaqeeya si la mid ah kaarka deynta. Kaarkan ayaa loo isticmaali karaa in lagaga soo iibsado rashinka dukaammada cuntada iyo tafaariiqleyda loo oggol yahay.

Waxaad ka buuxin kartaa codsi onlyn ahaan halkan ApplyMN.dhs.mn.gov. Kaddib markay ku codsadaan onlayn, codsadayaasha badankood waa inay dhammaystiraan waraysi telefoon degmada (county) ah ama xafiiska adeegga aadanaha ee qabiileed.

Wixii ka taageerid ah ee ku saabsan codsashada ama ilaha kale ee cuntada, kala xiriir Khadka Caawinta Cuntada telefoonka 1-888-711-1151 ama booqo Hunger Solutions.


Ma heshaa SNAP laakiin gurigaaga ma ka bixi kari weyday?

U fasax wakiil inuu kuu isticmaalo kaarkaaga EBT oo uu dukaammada kaaga soo adeego raashinka.

Ururada iyo kaalmada cuntada ee maxalliga ah

Minnesota waxay hoy u tahay isku-xirnaan firfircoon oo keydka cuntada ah oo awoodi kara inay bixiyaan taageero cunto oo dheeri ah. Keydadka cuntada maxalli ah oo badan ayaa wax ka beddelay saacadaha ama hawlgallada si loo hubiyo in cuntada si badbaado leh loo bixiyo. Markaad heshid hay'ad kuu dhow, wac ama booqo bartooda internetka si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeyay.

Raadi kaydka ama barnaamijka cuntada ee kuugu dhow

Haddii aad ka walaacsan tahay sida ilahaasi u saameyn karaan xaaladdaada muwaadinimada, kaydada cuntad saamayn kuma lahaan doonaan kartida aad u leedahay inaad muwaaddin noqoto.

Fursadaha keenka cuntada

Metro Mobility
651-602-1111
Isniin. - Jimce. | 7:30 a.m. - 4 p.m.
Sab.- Axad. | 7 a.m. - 6 p.m.

Transit Link
651-602-5465
Isniin. - Jimce. | 7:30 a.m. - 4 p.m.


Ilaha Kale

Senior Linkage Line (Kadka Xiriirinta Waayeelka)
800-333-2433 | seniorlinkageline.com
Isniinta. - Jimce. | 8 a.m. - 4:30 p.m.

Disability HUB (Naafada)
866-333-2466 | disabilityhubmn.org

LinkVet
888-546-5838 | linkvet.org

Waaxaan u baaqaynaa dhammaan dadka reer Minnesota ee caafimaadqabka ah!

Dadka u nugul cudurka ee ku nool bulshadeena sida waayeelka, qoysaska dakhligoodu hooseeyo iyo shakhsiyaadka shaqooyinkoodii waayay ayaa u baahn caawimadaada. Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha aad waxtar ugu yeelan karto inta lagu jiro saf-mareenka COVID-19.

U tabaruc kayd cunto

La xiriir rugta cuntada ee degmadaada si aad u ogaato inay qaadanayaan tabarucayaal ka caawiya gaarsiinta cuntada dadka waayeelka ah ee u nugul cudurka si loo badbaadiyo, iyo inaad cuntada baakada ugu riido ama u kala madho kuwa u baahan. Baahida tabaruca ayaa isku isbeddeshay si xoog leh koolba markauu cudurka COVID-19 fidayo. Fadlan booqo barta internet ee ururka si aad wax uga ogaato baahiyaha tabaruca ee imminka jira.. Soo hel kayd cunto kuu dhow.


Gaadiidka

Metro Transit
651-373-3333
Isniin. - Jimce. | 8 a.m. - 4:30 p.m.

Metro Mobility
651-602-1111
Isniin. - Jimce. | 7:30 a.m. - 4 p.m.
Sab.- Axad. | 7 a.m. - 6 p.m.

Transit Link
651-602-5465
Isniin. - Jimce. | 7:30 a.m. - 4 p.m.

U tabaruc kayd cunto

Waqtigan lagu jiro baahida, ururrada samafalka ayuu saadkooda cuntada iyo waxyaabaha nadaafaddu hoos u dhacaa. Waxaad ku caawin kartaa inay si fiican saad ugu yaal dadka baahida qaba. Hel liiska kaydadka cuntada deegaanka.


Ilaha kale

Khadka Tekska Dhibaatada Crisis Text Line (Tekst u dir MN to 741741) ama https://mn.gov/dhs/crisis/

Astaamaha Cudurka Coronavirus laga soo qaatay Xarumaha Xakamaynta iyo Ka Hortagga Cudurrada

Jooji Faafidda Jeermiska oo qaatay Xarumaha Xakamaynta iyo Ka Hortagga Cudurrada

Internet Bilaash Ah oo Qiimo Jaban laga helo Comcast’s Internet Essentials

Ilaalinta Shaqaalaha Minnesota

Amarrada Fulinta Guddoomiyaha Gobolka Minnesota ee Walz

back to top