skip to content
Primary navigation

Kev pub zaub mov thaum ti tes ti taw los ntawm COVID-19

Yog tias koj cov nyiaj hli raug txo muaj raws li cov theem sau hauv qab no, tej zaum koj tsev neeg yuav muaj npe txais tau kev pab nyiaj muas noj los ntawm SNAP.

Pes tsawg leej neeg Cov nyiaj tau ua ntej rho se
1 $1,771
2 $2,396
3 $3,020
4 $3,644
5 $4,268
6 $4,893
7 $5,517
8 $6,141

Rau txhua tus neeg uas muaj tshaj 8 leej, ces ntxiv $625.

grocery-bag-240x350_AdobeStock_181124352Vim tus kab mob COVID-19, ntau tsev neeg nyob hauv Minneosta tau ntsib kev txom nyem heev. Tej zaum yuav nyuaj them kom tag tej nuj nqi thiab nrhiav zaub mov los zoo yug koj lub cev kom noj qab nyob zoo. Yog tias koj lossis lwm tus neeg koj paub tau raug rho tawm (laid off) haujlwm lossis haujlwm txo xaub moos, kuj muaj kev pab tau koj. Txheej xwm nyiaj muas noj Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) kuj pab tau koj yuav zaub mov noj thaum nyiaj tsis txaus.

Cov nyiaj muas noj SNAP nyiaj hli tuaj ntu zus rau hauv daim npav Electronic Benefits Transfer (EBT), uas me ntsis zoo li daim npav siv nyiaj ntsuas (debit card). Siv tau daim npav no tom tej khw los yuav zaub mov noj.

Koj tso npe ua ntawv thov hauv online ntawm ApplyMN.dhs.mn.gov. Tom qab ua ntawv thov tag, feem coob cov neeg hauv qhov txheej xwm tom nras (county) lossis koom haum pab cov neeg khab (tribal human service office) yuav hu tuaj nrog tus neeg tso npe thov tham nug ob peb los.

Yog xav tau kev pab ua npe thov lossis kev pab zaub mov ntxiv, tiv tauj Food Helpline ntawm 1-888-711-1151 lossis Hunger Solutions.


Puas yog koj muaj nyiaj muas noj SNAP, tiamsis tawm mus yuav zaub noj tsis tau?

Tso cai rau ib tus neeg los muaj cai siv koj daim npav EBT los mus yuav khoom noj rau koj

  1. Nrhiav ib tus neeg koj tso siab tau los ua tus yuav zaub mov noj rau koj thiab nqa tuaj tso hauv koj tsev.
  2. Hu rau koj tus worker hauv nras lossis tus nyob hauv koom haum pab cov neeg khab kom lawv pab ntxiv tus neeg tuav ntaub ntawv txog nyiaj txiag nyob hauv koj khej.

Tej koom haum hauv zos thiab kev pub zaub mov

Minnesota muaj ntau lub koom haum los pab pub zaub mov. Muaj ntau lub tsev faib khoom noj uas hloov lawv tej sijhawm qhib kom thiaj xyuam xim rau kev faib zaub mov. Thaum koj nrhiav tau ib lub koom haum pub zaub mov, hu rau lawv lossis mus saib hauv lawv lub website seb lawv qhib li cas tiag.

Nrhiav tsev faib khoom noj lossis txheej xwm pub zaub mov nyob ze koj

Yog tias koj txhawj tsam kev pab txais zaub mov yuav cuam tshuam koj li ntaub ntawv nyob tebchaws no li cas, tsis tas koj txhawj vim nws tsis muaj feem cuam tshuam qhov koj ua pej xeem nyob.

Cov pab xa zaub mov tuaj koj tsev

Metro Mobility
651-602-1111
Mon.- Fri. (Hnub 1 txog Hnub 5) | 7:30 a.m. - 4 p.m.
Sat.-Sun. (Hnub 6 txog Hnub 7) | 7 a.m. - 6 p.m.

Transit Link
651-602-5465
Mon.- Fri. (Hnub 1 txog Hnub 5) | 7:30 a.m. - 4 p.m.


Lwm Cov Kev Pab

Senior Linkage Line
800-333-2433 | seniorlinkageline.com
Mon.- Fri. (Hnub 1 txog Hnub 5) | 8 a.m. - 4:30 p.m.

Disability HUB
866-333-2466 | disabilityhubmn.org

LinkVet
888-546-5838 | linkvet.org

Nquas hu txhua tus neeg tsis muaj mob nyob hauv Minnesota!

Cov neeg uas cheem tsum kev pab xws li cov laus, cov tsev neeg khwv tau nyiaj tsawg thiab cov neeg poob haujlwm cheem tsum koj txoj kev pab. Ntawm no yog tej yam uas koj ua tau los pab lub sijhawm no uas muaj tus kab mob COVID-19.

Pab ua tus faib zaub mov tawm

Tiv tauj cov tsev faib khoom noj seb lawv puas txais neeg los pab dag zog xws li pab xa zaub mov mus rau cov laus tom lawv tsev, pab ntim lossis tu khoom noj rau cov neeg cheem tsum kev pab dag zog. Kev pab dag zog rau sijhawm COVID-19 yuav hloov raws tus mob mus li cas. Thov mus saib hauv tej koom haum lub website seb lawv xay tau kev pab dag zog li cas tiag. Nrhiav tsev faib khoom noj nyob ze koj.


Kev Thauj Mus Los

Metro Transit
651-373-3333
Mon. - Fri. (Hnub 1 txog Hnub 5) | 8 a.m. - 4:30 p.m.

Metro Mobility
651-602-1111
Mon. - Fri. (Hnub 1 txog Hnub 5) | 7:30 a.m. - 4 p.m.
Sat.-  Sun. (Hnub 6 txog Hnub 7) | 7 a.m. - 6 p.m.

Transit Link
651-602-5465
Mon. - Fri (Hnub 1 txog Hnub 5)| 7:30 a.m. - 4 p.m.

Pub khoom noj rau tej tsev teev khoom noj tseg

Rau ib lub sijhawm zoo li no, tej koom haum non-profit tej txhab khoom noj poob qis heev thiab tej khoom tu ib ce poob qis zuj zus vim muab faib tawm rau neeg siv. Koj pab tau lawv los ntawm pub khoom noj thiab khoom siv rau lawv lub txhab dua.Nrhiav daim ntawv teev tej tsev faib khoom noj nyob ze koj.


Lwm txoj kev pab

Crisis Text Line (Text MN to 741741) or https://mn.gov/dhs/crisis/

Tej Tsos Mob Los Ntawm Kab Mob Khaus Laus Nas los ntawm Centers for Disease Control and Prevention

Cheem Qhov Nthuav Dav Tej Kab Mob los ntawm Centers for Disease Control and Prevention

Tau Siv Is Taws Nej yam Dawb Lossis Txo Nqi los ntawm Comcast’s Internet Essentials

Minnesota Worker Protections

Tej Txheem Lus Los Ntawm Tswv Xeev Minnesota Governor Walz

back to top