skip to content
Primary navigation

Nrhiav zaub mov pab rau thaum muaj COVID-19

Yog tias koj cov nyiaj hli khwv tau nyob hauv qab cov qib theem no raws li muaj pes tsawg leej hauv koj tsev neeg, tej zaum koj kuj muaj npe txais nyiaj muas noj SNAP.

Pes tsawg leej neeg Nyiaj khwv tau txhua hli ua ntej txiav tawm se
1 $1,771
2 $2,396
3 $3,020
4 $3,644
5 $4,268
6 $4,893
7 $5,517
8 $6,141

Rau pes tsawg leej neeg ntxiv tom qab 8 leej, ces ntxiv $625.

grocery-bag-240x350_AdobeStock_181124352Vim muaj tus kab mob COVID-19, muaj coob tsev neeg hauv Minnesota tau ntsib kev nyuaj siab.Kuj tsis yooj yim los them tej nuj nqis thiab nrhiav zaub mov noj kom noj qab nyob zoo.Yog tias koj lossis koj paub ib tug neeg twg uas raug rho haujlwm lossis txiav xaub moos ua haujlwm lawm, tej zaum kuj muaj kev pab tau rau koj.Cov nyiaj muas noj Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) yuav pab koj yuav zaub mov noj thaum koj nyiaj tsis txaus.

Yuav pab tsev neeg yuav zaub mov, cov nyiaj muas noj SNAP yuav xa tuaj txhua hli rau daim npav Electronic Benefit Transfer (EBT), daim no yuav ua haujlwm yam li ib daim npav debit.Siv tau daim npav no los mus yuav zaub mov ntawm tej kiab khw uas txais daim npav no.

Koj tso npe thov hauv online tau ntawm MNbenefits.mn.gov.Tom qab koj tso npe online tag, yuav muaj ib tug neeg tom koj lub nras lossis koom haum pab cov neeg khab hu tuaj tham nrog koj.

Yog xav tau kev pab tso npe thov lossis xav paub txog lwm txoj kev pab rau zaub mov, hu rau Food Helpline ntawm 1-888-711-1151 lossis mus xyuas Hunger Solutions.


Tau cov nyiaj muas noj SNAP lawm tiamsis koj tawm rooj tsis tau?

Cia ib tug neeg mus yuav khoom rau koj

Nrhiav ib tug neeg loj uas koj ntseeg siab los mus yuav khoom rau koj thiab xa tuaj rau koj.Hu rau koj tus neeg khiav hauj lwm hauv koj lub nroog los sis haiv neeg tsawg hauv teb chaws txhawm rau muab lawv ntxiv ua ib tug neeg tau txais kev tso cai sawv cev rau koj qhov xwm txheej.Kawm paub ntau ntxiv txog kev ntxiv ib tug neeg tau txais kev tso cai sawv cev (PDF)

Koj tuaj yeem muab koj daim npav EBT rau ib tug neeg loj uas koj ntseeg siab yam tsis tau ntxiv lawv ua tus neeg tau txais kev tso cai sawv cev, tab sis peb tsis thov qhia kom koj ua li no tshwj tsis yog tias yog thaum muaj xwm txheej ceev nkaus xwb.Kev muab koj daim npav EBT rau ib tus neeg twg uas tsis yog koj tsev neeg yuav ua rau muaj kev pheej hmoo ntau ntxiv uas yuav raug dag ntxias.Cov txiaj ntsig uas tuaj yeem nkag tau los ntawm koj daim npav EBT uas yog siv koj tus PIN yuav tsis tuaj yeem hloov pauv tau, txawm hais tias daim npav yuav raug siv yam tsis tau txias koj li kev tso cai los xij.Kawm paub ntau ntxiv txog koj daim npav EBT thiab txoj hauv kev tiv thaiv koj cov txiaj ntsig los ntawm kev raug dag ntxias (PDF).


Xov xwm SNAP

Mus nrhiav paub txog tej xov xwm tseem ceeb thiab tawm tshiab txog SNAP — nrog rau tej kev cai tshiab, lus qhia paub siv daim npav EBT thiab qhia txog kev muaj npe — ntawm mn.gov/dhs/snap-changes/.

Tej koom haum thiab kev pab zaub mov hauv zos

Minnesota muaj coob lub koom haum muaj zaub mov uas pab cuam tau rau koj.Thaum koj nrhiav tau ib lub koom haum nyob ze koj, hu lossis mus xyuas lawv lub vej xaij seb lawv nyob li cas rau qhov twg.

Mus nrhiav ib lub tsev faib zaub mov nyob ze koj

Yog tias koj txhawj txog tias tsam tej kev pab cuam no yuav cuam tshuam koj li ntaub ntawv nyob tebchaws no, ces tsis tas koj txhawj vim yuav tsis cuam tshuam li.

Tej chaw pab xa zaub mov

Metro Mobility
651-602-1111
Mon. - Fri. | 7:30 a.m. - 4 p.m.
Sat.- Sun. | 7 a.m. - 6 p.m.

Transit Link
651-602-5465
Mon. - Fri. | 7:30 a.m. - 4 p.m.


Lwm tus ntxiv

Senior Linkage Line
800-333-2433 | seniorlinkageline.com
Mon. - Fri. | 8 a.m. - 4:30 p.m.

Disability HUB
866-333-2466 | disabilityhubmn.org

LinkVet
888-546-5838 | linkvet.org

Nyiaj muas noj P-EBT rau menyuam

Kev Xa Nyiaj Pab Hauv Cuab Yeej Hluav Taws Xob Thaum Muaj Tus Kab Mob Sib Kis Thoob Ntiaj Teb (P-EBT) yog ib co nyiaj pab yuav zaub mov noj ib ntus rau cov tsev neeg nyob hauv Minnesota uas muaj cov me nyuam tau pom zoo rau cov pluas mov pab dawb los sis txo nqi hauv tsev kawm ntawv thaum cov kev ua hauj lwm ntawm lub tsev kawm ntawv tau txais kev cuam tshuam los ntawm tus kab mob sib kis thoob ntiaj teb COVID-19.Lub U.S. Department of Agriculture tau tso cai rau kev pab cuam P-EBT.

Mus xyuas seb leejtwg thiaj li muaj npe, thiab yuav siv tej nyiaj muas noj no li cas, hauv lawv lub vas sab P-EBT.

Lub Minnesota Department of Human Services thiab Minnesota Department of Education sib koom tes los dhia txoj kev pab cuam no nyob hauv Minnesota.

Mus siv koj daim npav EBT yuav zaub  mov noj hauv online

Cov neeg tau nyiaj muas noj SNAP thiab cov uas tau kev pab Minnesota Family Investment Program pib yuav tau zaub mov noj hauv online yam siv lawv daim npav Electronic Benefit Transfer (EBT).Aldi, Amazon, Hugo’s Family Marketplace thiab Walmart yog tej uas tam sim no thiaj li txais yuav zaub mov hauv online nyob hauv Minnesota xwb, tiamsis, yog tias muaj lwm lub khw ntxiv los pab mam li muab sau tso rau hauv no.Tsuas pub siv cov nyiaj muas noj EBT hauv online rau tam sim no xwb; cov nyiaj ntsuab EBT siv tsis tau online.Cov nyiaj muas noj thiab nyiaj ntsuab EBT siv tsis tau los them nqi xa zaub mov lossis lwm yam nuj nqi.Mus kawm paub ntxiv txog tej lus nug nqhuag nug txog Online EBT hauv lub vas sab no.

Hu txhua tus neeg noj qab nyob zoo hauv Minnesota!

Cov neeg laus, tej tsev neeg khwv tau nyiaj tsawg thiab tej tug uas poob haujlwm lawm nij koj txoj kev pab.Ntawm no yog tej yam koj tau los pab lawv nyob rau lub sijhawm muaj tus kab mob COVID-19.

Mus pab dawb ntawm tsev faib zaub mov

Tiv tauj lub tsev faib zaub mov nyob ze koj seb lawv puas txais neeg tuaj pab xa zaub mov mus rau cov laus kom lawv thiaj tsis kis mob, mus pab nti zaub mov rau cov neeg uas xav tau kev pab no.Tej kev nij neeg pab dawb hloov tas li raws tus kab mob COVID-19.Mus xyuas tej koom haum no lub vas sab seb lawv nij kev pab li cas. Mus nrhiav ib lub tsev faib zaub mov nyob ze koj


Kev thauj mus los

Metro Transit
651-373-3333
Mon. - Fri.| 8 a.m. - 4:30 p.m.

Metro Mobility
651-602-1111
Mon.- Fri.| 7:30 a.m. - 4 p.m.
Sat.- Sun.| 7 a.m. - 6 p.m.

Transit Link
651-602-5465
Mon.- Fri.| 7:30 a.m. - 4 p.m.

Muab zaub mov mus donate

Tej koom haum nonprofit yeej nrhiav tej zaub mov thiab khoom tu ib ce.Koj pab tau lawv kom lawv muaj tiav tej khoom no.Mus xyuas cov npe ntawm tej tsev faib zaub mov.


Lwm txoj kev pab

Tej kev pab cuam rau zaub mov yog ib feem ntawm tej kev pab cuam uas koj thiab koj tsev neeg muaj npe txais tau.Lwm yam kev pab muaj xws li kev kho mob, kev zov menyuam, kev pab nyiaj ntsuab thiab kev pab vaj tse.

health care icon child care assistance icon  income-revhousing icon

back to top