skip to content
Primary navigation

Waxa waalidiintu u baahan yihiin inay wax ka ogaadaan talaalka COVID-19 ee carruurtooda

Hmong (Lus Hmoob) | English | Spanish (Español)

Muddo dheer, COVID-19 ayaa wuxuu carruurta uu ka hortaagnaa inay sameeyaan waxyaabaha ay jecel yihiin. Qaabka ugu fiican ee lagu ilaaliyo caafimaadka iyo badqabka ilmahaaga waa inay qaataan talaalka. Talaalida cunugaaga ayaa ka caawinaysa inuu aado dugsiga, childcare, ciyaaraha, iyo nashaadaadka. Carruurta helay dhammaan kuurooyinka lagu taliyay ee COVID-19, ayna ku jiraan kuurooyinka xoojinta ah markay u qalmaan, uma baahna inay guriga joogaan (karantiil) haddii ay la joogeen qof qaba cabauqa COVID-19. Sidoo kale uma baahna in markasta la baaro.

COVID-19 Vaccines: What teens should know

COVID-19 Vaccines and Kids: What Pediatricians Are Saying

heart-parents

Qofkee ayay tahay inuu talaalka qaato

arrow-right Carruurta jira 5 sano iyo carruurta ka wayn ayaa u qalma inay qaataan talaalka!

Waalidiinta ay u joogaan carruurta jira 6 bilood ilaa 5 sano.

 • Carruurta jira 6 bilood ilaa 5 sano waa inay qataaan talaalka Pfizer ama tallaalka Moderna khaasatan dadka da’ahaan jira. 
 • Tallaalka loogu tala galay carruurta jira da'ahaan ayaa ka kuuro yar talaalka caruurta da’ahoodu ay wayntahay ama dadka waa wayn. 
 • Tallaalka loogu tala galay carruurtaan ayaa si gaar ah loo baakadeeyaa, marka waa inaad aado xarunta talaalka iyadaa haysa talaalkaan. 
 • Cunugaagu wuxuu u baahan doonaa labo kuuro oo talaalka kamid ah —Kuwaan waxaa la yiraahdaa taxaneyaasha aasaasiga ah.
  • Tallaalka Pfizer ee caruurta da’ahaan jira waa 3 kuuro. Waa inay qataaan kuurada labaad ugu yaraan 3 ilaa 8 todobbaad kadib kuurada koowaad, Dhakhtarkaaga ayaana kaa caawin kara inaad mudaysato kuuradaada labaad intaad qaadanayso kuuradaada koobaad. 
  • Tallaalka Moderna ee dadka jira da’ahaan waa laba kuuro. Waa inay qaataan kuurada labaad ugu yaraan 4 ilaa 8 toddobaad kuurada koowaad kadib.  Dhakhtarkaaga ayaana kaa caawin kara inaad mudaysato kuuradaada labaad intaad qaadanayso kuuradaada koobaad.
  • La hadal dhakhtarkaaga haddii aad qabto su’aalo la xiriira nooca tallaalka ee ku haboon caruurtaada. 


Waalidiinta ay u joogaan carruurta jira 5-11 sano.

 • Carruurta jira da'aha 5-11 sano waa inay qataaan talaalka Pfizer ama Moderna si ku haboon da’dooda. 
 • Tallaalkaan ayaa ah mid ay kuuradiisa ay yartahay marka loo eego Pfizer iyo Moderna ayaa ka kuuro yar talaalka caruurta da’ahoodu ay wayntahay ama dadka waa wayn. 
 • Tallaaladaan ayaa si gaar ah loo baakadeeyaa, marka waa inaad aado xarunta talaalka ee ku haboon da’da cunugaaga.
 • Cunugaaga hadduu jiro 5-11 sano wuxuu u baahanyahay laba kuuro oo ah tallaalka Pfizer ama Moderna arintaan waxaa loo yaqaan taxanah tallaalka asaasiga ah. Dhakhtarkaaga ayaana kaa caawin kara inaad mudaysato kuuradaada labaad intaad qaadanayso kuuradaada koobaad. Waa muhiim inaad qaadato labada kuuro ee tallaalka si aad isaga difaacdo cudurka. 
  • Carruurta nidaamkooda difaaca jirku liito ayaa u baahan kara kuuro dheeraad ah oo qayb ka ah taxanaha talaalkooda aasaasiga ah. La hadal dhakhtarka cunugaaga.
  • Caruurta jira 5-11 sano ee qaatay tallaalka Pfizer ayaa sidoo kale lagu talinayaa in ay qaataan kuurada xoojinta ah 5 billood kadib markuu dhamaysto kuurooyinka aasaasiga ah. Waqtigaan hadda ah kulama talinayno caruuta qaatay tallaalka Moderna inay qaataan tallaalka xoojiyaha.Waalidiinta ay u joogaan carruurta jira 12-17 sano.


 • Carruurta jira da'aha 12-17 waa inay qataaan talaalka Pfizer ama Moderna. 
 • Cunugaagu wuxuu u baahan doonaa labo kuuro oo talaalka kamid ah —Kuwaan waxaa la yiraahdaa taxaneyaasha aasaasiga ah. Dhakhtarkaaga ayaa kuu sahlaaya nooca jadwalka ku habboon cunugaaga kaana caawin kara mudaynta kuurada labaad intaad qaadanayso kuurada koowaad. Waa muhiim inaad hesho labada kuuro ee talaalka si difaac aad u hesho.
 • Carruurta nidaamkooda difaaca jirku liito ayaa u baahan kara kuuro dheeraad ah oo qayb ka ah taxanaha talaalkooda aasaasiga ah. La hadal dhakhtarka cunugaaga.
 • Caruurta jira 12-17 sano ayaa sidoo kale lagu talinayaa in ay qaataan kuurada xoojinta ah 5 billood kadib markuu dhamaysto kuurooyinka aasaasiga ah. Xilligaan caruurta qaadata tallaalka Moderna ma lagu talinayo inay qaataan tallaalka xoojiyaha. 

Si aad u hesho xog dheeraad ah oo ku saabsan talaallada COVID-19 ee cunugaaga lagu talinaayo inuu qaato, ka fiiri CDC: Xiligooda Gaado Talaalladaada COVID-19.  

hearts

Sidee ayaan ku ogaanaynay in talaallada COVID-19 ay badqab u leeyihiin carruurta


 • Badqabka talaalka ayaa ah muhiimada koobaad. Saynisyahannada ayaa mar kasta doonaaya inay xaqiijiyaan in faa'iidooyinka qaadashada talaalku ay ka badan yihiin khatar kasta.
 • Talaallada waxaa lagu sameeyay tijaabo taxadar badan kahor intaan lagu talin in la siiyo carruurta iyo kurayda. 
 • Hanaankaan ayaa waxaa loogu yeeraa tijaabada caafimaadka dhammaan talaallada la ogolaadayna way mareen tijaabada. Keliya talaallada la ogaado inay badqab iyo waxtar leeyihiin ayaa la ogolaaday in la isticmaalo.
 • Sida lagu ogaaday tijaabooyinka caafimaadka ee carruurta da'aha 6 bilood -11 sano:
  • Talaallada carruurta iyo kurayda ayaa la ogaaday inay yihiin kuwo amaan ah.
  • Tijaabooyinka caafimaadka ee talaalka Pfizer ee loogu talagalay carruurta jira da'da 5-11 sano ma muujin wax warbixino oo sheegaaya ciladahaan dhifka ah ee talaalka ka dhasha: myocarditis (hulaaqa murqaha wadnaha), pericarditis (hulaaqa xididada ku yaala banaanka wadnaha), ama anaphylaxis (xasaasiyad xun).
  • Waxaa si tijaabo ah lagu ogaaday in waxyeellooyin fudud ay soo gaarto caruurta da’dooda u dhaxaysa 5-11 sano marka loo eego kuwa jira 16-25 san. Waxyeellooyinka guud ahaan soo gaara caruurta waxaa ka mid ah marka lagu daro meesha la iska duro xanuun, daal iyo qandho.
  • Tijaabooyinka caafimaadka ma muujin wax warbixino sheegaaya ciladahaan dhifka ah ee talaalka ka dhasha: myocarditis (hulaaqa murqaha wadnaha), pericarditis (hulaaqa xididada ku yaala banaanka wadnaha), ama anaphylaxis (xasaasiyad xun).  

map-pin

Meesha aad canugaaga u gaynayso talaalka


Minnesota waxaa ka jirain in ka badan boqollaal daryeel bixiye kuwaas oo caruurta iyo dhalinta siin kara tallaalka KOFID-19 waxaana ka mid ah dhakhaatiirta carruurta, farmashiyaasha, xarumaha caafimaadka bulshadu, hay'addaha caafimaadka dadwaynaha ee maxaliga ah, hay'addaha caafimaadka ee qabiilka, iyo kuwo kale. Shabakada wayn ee adeeg bixiyaasha ayaa gacan ka gaysan doona inay waalidiinta iyo qoysaska ay kula kulmaan meesha ay joogaan una sahlaaya talaalka in lagu siiyo si degdeg ah oo dhakhso ah.

Hubi si aad u xaqiijiso in goobta talaalka ee aad u socoto ay leedahay talaalka cunugaagu u baahan yahay.

Si aad u talaalsho canugaaga, waxaad:

 • Waydiin kartaa dhakhtarka caadiga ah ee canugaaga, sida dhakhtarkooda carruurta ama dhakhtarkaaga qoyska..
 • Goobaha talaalka ee kuugu dhow ka raadi Qariirada Raadinta Talaalka ee Minnesota.
 • Balan ka qabso farmashiyahaaga maxaliga ah kana raadi xog dheeraad ah oo ku saabsan goobaha farmashiyaasha barta  Vaccines.gov.
 • Xarumaha talaalka ee lagu bixinaayo xarumaha kale ee bulshada ee ku yaala Minnesota ka fiiri.

star

Waxa aad filan karto marka canugaaga ma kuraygaaga uu qaato talaalka • Talaallada COVID-19 waa bilaash oo ma aha inaad tusto aqoonsi si aad talaal ugu hesho canugaaga. 
 • Waxaa laga yaabaa in lagaa codsado xogta caymiska, laakiin wali waad talaali kartaa canugaaga si bilaash ah haddii caymis aadan haysan. Laguuma diidi karo talaalka haddii caymis aadan haysan. Haddii aad haysato caymis, waa inaad bixisaa xogtaas marka canugaaga la talaalayo.
 • Waxaa loo baahan yahay ogolaanshaha waalidka ama masuulka ayaa loogu baahan yahay tallaalka KOFID-19 ee dadka jira da'da 17 sano iyo wixii ka yar marka laga reebo xaalado dhif ah ama gaar ah. Waydii xarunta caafimaadka meesha canugaagu uu ka qaadanayo talaalka si aad u ogaato in waalid ama mas'uul ay tahay inuu la socdo markuu u yimaado ballanta talaalka. Markay suuragal tahay, waxaan kugu boorinaynaa inaad raacdo cunugaaga si aad u waydiiso su'aalo aadna xog badan uga hesho talaalka. 
  • XUSUUSIN: Xarumaha talaalka ee gobalku maamulaayo, carruurta jira 15 sano iyo ka yar waa inuu la socdaa waalid ama qof masuul ah.
 • • Ballan kasta oo tallaalka carruurta ah, waxay heli doonaan kaarka Diiwaanka Tallaalka ee KOFID-19. Kaarka waxaa ku qornaan doona tallaalka canugaagu lagu duri doono iyo taariikhda la tallaalay. Kaarkaan horey u soo qaado si loo diiwaan galiyo kuurooyinka dheeraadka ah ee uu cunugaaga u baahanyahay. Xaqiiji inaad sawir ka qaadato kaarka si aad u adeegsato lacala haddii uu kaarku kaa lumo. Haddii uu kaa lumo, booqo Hel Diiwaankayga Talaalka si aad u hesho dalabyada aad ku helayso diiwaanka talaalka canugaaga. 
 • Canugaaga ayaa lagu arki karaa qaar kamid ah ciladaha ka dhasha talaalka kadib marka la talaalo, calaamaddahaas ah calaamaddo caadiga ah ee muujinaaya in jirkiisu dhisaayo difaac. Waa wax caadi ah haddii aysan yeelan wax astaamo ah. Xaqiiqdii, xogta ayaa muujinaysa in ciladaha talaalku ay ku yar yihiin carruurta jira da'da 5-11 sano marka loo eego carruurta ka wayn/kuwa qaangaarka ah. 
  • Ciladaha ka dhalan kara ayaa badanaa yar oo wayna ka ba'ayaan dhawr malmood kadib. Ciladaha ka dhalan kara waxaa ku jiri kara xanuun, finan, ama meesha cirbada looga muday oo bararta; daal; madax xanuun; muruq xanuun; qarqaryo; qandho; ama lalabbo. Si aad xog uga barato, la hadal dakhtarkaaga ama booqo Waaxda Caafimaadka Minnesota: Xog ku saabsan Talaalka COVID-19.

hearts

Sababta ay muhiim u tahay in canugaaga la talaallo

youth vaccinated


 • Inaad talaasho canugaaga waa qaabka ugu fiican ee aad iyaga ama dadka ka ag dhow aad uga difaacayso, ayna ku jiraan xubnaha qoyska ee nugul, saaxiibada, iyo dariska.
 • Carruurta helay dhammaan kuurooyinka lagu taliyay ee COVID-19, ayna ku jiraan kuurooyinka xoojinta ah markay u qalmaan uma baahna inay guriga joogaan (karantiil) haddii ay la joogeen qof qaba caabuqa COVID-19. Sidoo kale uma baahna in markasta la baaro. 
 • Talaalida cunugaaga ayaa ka caawinaysa inuu badbaado intuu joogo dugsiga, ciyaaraha, iyo nashaadaadka kale ee bulshada. Wuxuu sidoo kale ka caawinayaa inaysan ka maqnaan dugsiga ama xarunta daryeelka carruurta.
 • Carruurta ayaa wali xanuun daran ka qaadi kara COVID-19, xaaladdaha guud sida neefta iyo cayilka xad dhaafka ayaa xitaa carruurta khatar wayn gelin kara.
 • Sanadkii 2021, waxaa jiray in ku dhow 144,00 oo kiisaska carruurta ah iyo ku dhowaad 1,00 carruur ah oo isbitaalka loo dhigay cudurka KOFID-19 awgiis gudaha Minnesota. Kiisas daran ayaa xataa ku dhici kara carruurta caafimaadka qaba. Ku dhawaad boqolkiiba 25% oo carruur caafimaad qabta ayaa u dhimatay KOFID-19 oo wadanka oo dhan ah.
 • Waxaan wali xog dheeri ah ka baranaynaa COVID-19, laakiin waxaan ognahay inuu yeelan karo cawaaqibyo caafimaad daro ee mudada dheer. Laga soo bilaabo biloowgii aafada, ku dhawaad 200 carruurta reer Minnesota ah ayaa laga helay Xanuunka Hulaaqa Nidamayada Badan ee Carruurta ku dhaca (MIS-C). MIS-C waa xanuun dhif ah laakiin daran oo keena qandho iyo hulaaq wuxuuna badanaa u baahan yahay in lagu daaweeyo isbitaalka soo kabashaduna badanaa waxay qaadataa billo kadib marka qofka uu ka baxo caabuqa koobaad.

resources

map-pin

Find a child or teen vaccine

back to top