skip to content
Primary navigation

Ua tsaug uas koj mus txhaj tshuaj! Minnesota

100 dollar vaccination incentive

Koj Koob Tshuaj Rau Lub Caij Ntuj So!

Ua tsaug uas koj mus txhaj tshuaj! Minnesota lub koom haum $100 tau xaus lawm thiab peb tsis txais kev tso npe lawm.

Yog tias koj twb tso npe txais khoom pub lawm, peb tseem khiav tej ntaub ntawv thiab mam li tiv tauj koj sai li sai tom ntej no. Yog muaj lus nug txog koj li kev tso npe txais khoom pub lawm, hu rau kab xov tooj MDH COVID-19 Public Hotline ntawm (833) 431-2053 Monday txog Friday 9 a.m. - 7 p.m. thiab Saturday 10 a.m. - 6 p.m.

Yog tias koj tsis tau mus txhaj tshuaj, koj mus nrhiav tau ib qho chaw txhaj tshuaj uas nyob ze koj yam siv Lub Twj Nrhiav Koob Tshuaj.

Yog tias koj tau mus txhaj thawj koob Pfizer lossis Moderna lawm, thov nco rov qab mus txhaj koob tshuaj thib ob raws li tau teem tseg.Yog tias koj tseem tshuav koob tshuaj thib ob, mus xyuas mn.gov/vaccine los teem sijhawm mus txhaj tshuaj ze koj.

Ua tsaug uas koj mus txhaj tshuaj! Txhua koob tshuaj yuav pab kom txhua tus neeg pej xeem tawm tsam tau tus kab mob thiab pab tau lwm tus nyob thoob lub xeev Minnesota.

back to top