skip to content
Primary navigation

Sagantaan badhaasa Minnesotaa $100 xumuramee jira

100 dollar vaccination incentive

Talaalamuu keessaniif galatoomaa!

Sagantaan badhaasa Minnesotaa $100 xumuramee jira, kanaaf kana booda iyyata hin fudhannu.

Yoo kanaan dura badhaasa gaafattanii jirtu ta'e, gaaffii keessan ilaalaa jirra, yeroo gabaabaa keessatti isin quunnamna. Waa'ee badhaasaatiif gaaffiiwwan galfattaniitiif, Toora Bilbilaa Ummataa COVID-19 Muummee Fayyaa Minnesota (833) 431-2053 irratti Wiixataa hanga Jimaataatti ganama sa'a 9W.D. hanga galgala sa'a 7ttiW.B., akkasumas Sanbata sa'a 10W.D. hanga 6 WB tti. bilbilaa.

Hanga ammaatti hin talaalamin jirtu yoo ta'e, Kaartaa Agarsiistuu Talaallii fayyadamuudhaan bakkee isinitti dhiyaatu argachuu ni dandeessu.

Haddii aad qaadatay kuurada koobaad ee talaalka Pfizer ama Moderna, fadlan xasuusnoow inaad qaadato kuurada labaad ee talaalkaaga xiliga laguu mudeeyay. Doozii jalqabaa talaalliiwwan Pfizer fi Moderna fudhattanii jirtu yoo ta'e, maaloo guyyaa beellama keessaniitti doozii isa lammaffaa fudhachuu hin dagatinaa. Doozii isa lammaffaatiif beellama qabachuu yoo barbaaddan, dhiyeessaa isinitti dhiyoo argachuuf mn.gov/vaccine daawadhaa.

Talaalamuu keessaniif ammas daballee isin galateeffanna. Talaalliin tokkoon tokkoon isaa, ittisa hawaasa bal'aa kan ofii keenyaa fi namoota biroo guutummaa Minnesotaa keessaa dhibee irraa ittiin ittisuuf nu barbaachisu uuma.

back to top