skip to content
Primary navigation

Tshuaj Sau Rau COVID-19

Muaj tshuaj uas kws kho mob sau tau rau cov neeg hauv xeev Minnesota uas kuaj tshwm tias mob COVID-19 lawm thiab muaj feem siab heev yuav mob hnyav vim tias lawv muaj hnub nyoog ntau los sis lawv muaj mob lwm yam cuam tshuam. 

Cov tshuaj no, los yog hu tau tias cov kev kho mob no, pab tiv thaiv mob nkeeg loj, kev tau mus pw tom tsev kho mob, thiab kev tas sim neej los ntawm kabmob COVID-19. Yog koj muaj feem siab heev yuav mob hnyav thiab kuaj tshwm tias kis tau tus mob lawm, tseem ceeb heev uas koj yuav tsum pib siv cov tshuaj sai tam siv kom cheem txoj kev mob loj. 

Daim nplooj ntawv no yuav qhia ntxiv txog ob peb txoj kev kho mob thiab qhia tias ua li cas thiaj li yuav txais tau kev kho mob. 

Kab xov tooj Minnesota Department of Health COVID-19 Public Hotline pab muab kev nkag siab tau rau koj txog kev kho mob thiab taw qhia kev pab lwm yam tau. Hu rau 1-833-431-2053, Monday - Friday: 9 a.m. txog 7 p.m., Saturday: 10 a.m. txog 6 p.m.

Tshuaj Ntsiav COVID-19: 

Yog dab tsi? Muaj ob yam tshuaj ntsiav sau nrog kws kho mob muab tau rau cov neeg hauv xeev Minnesota uas muaj feeb siab tshaj plaws yuav mob hnyav – Paxlovid (rau cov hnub nyoog 12 xyoos rov saud) thiab molnupiravir (rau cov hnub nyoog 18 xyoo rov saud). Cov tshuaj cheem kabmob no lub hom phiaj yog mus tawm tsam thiab txo tus kabmob kom tsis txhob muaj ntau thiab kis dav mus rau hauv lub cev.

Cov tshuaj ntsiav no raug tso cai siv rau cov neeg uas kis tau kabmob COVID-19 nyob qib mob sib sib mus rau qib nruab nrab es muaj feem siab heev yuav mob hnyav. Dab tsi thiaj ua rau muaj feem siab yuav mob hnyav heev ntawd mus saib tau ntawm CDC: People with Certain Medical Conditions

Qhov kev kho mob no yuav kom ntxim tshaj plaws mas yog pib siv rau thaum thawj tsib hnub uas muaj tso mob tshwm, yog li tseem ceeb heev uas yuav tsum nrog kws kho mob tham thaum koj muaj tso mob tshwm thiab kuaj pom tias kis tau kabmob COVID-19 lawm.

Yuav ua li cas kuv thiaj li muab tau? Cov tshuaj ntsiav COVID-19 yog sau nrog kws kho mob xwb. Cov kws saib xyuas mob nkeeg qhia tau rau koj tias tshuaj ntsiav COVID-19 puas yuav ntxim rau koj siv los ntawm kev tshuaj ntsuam koj cov tsos mob, saib cov kev kuaj tshwm li cas, cov keeb kwm mob nkeeg, thiab cov tshuaj uas koj niaj hnub noj. Cov tshuaj ntsiav COVID-19 tsis yog yuav ntxim rau txhua txhua tus, yog li koj yuav tsum piav qhia kom ntxaws txog koj cov keeb kwm kev mob nkeeg, tshwj xeeb yog cov tshuaj uas koj niaj hnub noj, rau koj tus kws kho mob paub.

Los ntawm koj tus kws kho mob: Yog koj muaj ib tug kws kho mob thiab kuaj pom tias koj kis tau COVID-19 lawm, hu rau koj tus kws kho mob seb cov tshuaj ntsiav COVID-19 puas yuav ntxim muab rau koj, thiab koj thiaj li txais tau daim ntawv mus nqa tshuaj. Kws kho mob coob tus kuaj mob tau thiab saib tau cov kev kuaj uas kuaj lwm qhov chaw los, xws li kuaj tom tsev. Yog koj muaj cai txais tau kev kho mob, ces koj tus kws kho mob mam sau daim ntawv tshuaj rau koj mus nqa tau tom khw tshuaj. Muaj coob lub khw tshuaj hauv xeev Minnesota muaj cov tshuaj ntsiav COVID-19 thiab muab tau rau koj raws li daim ntawv sau.

Kuaj Kom Paub Kho: Lwm txoj kev uas txais tau cov tshuaj ntsiav COVID-19, yog tias koj tsis muaj kws kho mob, ces mus rau tom cov khw muag tshuaj los sis cov kws kho mob uas koom nrog cov txheej xwm muaj thoob teb chaws hu ua Test-to-Treat (Kuaj-Kom-Paub-Kho). Ntawm cov chaw no, koj kuaj mob COVID-19 tau thiab yog pom tshwm tias koj muaj mob tseeb lawd, ib tug kws nyob hauv lub khw mam tshuaj ntsuam koj. Yog tias koj muaj cai txais tau tshuaj, koj nqa cov tshuaj ntawm lub khw ntawd kiag los tau thiab.

Cov chaw Kuaj-Kom-Paub-Kho muaj nyob rau ntau qhov chaw thoob plaws Minnesota, koom nrog rau cov khw muag tshuaj thiab cov tsev kho mob uas txhawb nrog tsoom fwv. Tsoom fwv teb chaws muaj kev pab nrhiav cov chaw kuaj mob tau rau ntawm Test-to-Treat locator. Qee cov chaw no yuav tsum teem sij hawm xwb. Mus saib ntxiv tau ntawm U.S. Department of Health and Human Services

Yog yus yuav kuaj thiab kho mob ntawm yus tus kws kho mob los kuj tau, ces tus kws mam sau daim ntawv tshuaj ntsiav cheem kabmob xa mus rau tom cov chaw uas muaj cov tshuaj ntawd.

Muaj lub chav teb xov tooj Kuaj-Kom-Paub-Kho (Test-to-Treat) hu tau rau ntawm 1-800-232-0233 (TTY 1-888-720-7489) 7 a.m. txog 11 p.m., ua hauj lwm xya hnub hauv ib asthiv. Kab xov tooj Disability Information and Access Line (DIAL) muaj kev pab rau cov neeg xiam oo khab es xav tau kev pab tshwj xeeb. Yog xav tau kev pab, hu rau 1-888-677-1199, Monday-Friday pib 8 am txog 7 pm, los sis sau email DIAL@usaginganddisability.org.  

Telehealth: Xeev Minnesota koom nrog Cue Health, tau tsim ib qho kev pab cuam ntsuam xyuas mob nkeeg hauv xov tooj uas cov pej xeem hauv Minnesota es tau kuaj pom tias lawv muaj mob lossis yog muaj tsos mob tom qab tau mus nyob ze lwm tus neeg uas mob COVID-19, tuaj yeem ntsib ib tug kws kho mob hauv xov tooj tau kom pab ntsuas seb lawv puas tsim nyog tau txais tshuaj kho mob COVID-19. Yog tias lawv tsim nyog tau txais ces tus kws kho mob mam sau cov tshuaj xa mus rau tus neeg ntawd lub khw muag tshuaj, lossis yog nyob rau qee cheeb tsam ces xa cov tshuaj mus rau tom tsev kiag los kuj tau. Mus saib kom paub ntxiv tau rau ntawm Telehealth

Dai hnab dej tshuaj cheem kabmob (antiviral IV):

Yog dab tsi? Ib qho kev kho mob dai hnab dej tshuaj (IV) yog hu ua remdesivir muab tau rau cov neeg mob COVID-19. Remdesivir yog raug tso cai siv los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Tuam Tsev Tswj Xyuas Zaub Mob thiab Tshuaj (FDA) rau cov tib neeg uas muaj feem siab heev yuav mob hnyav los ntawm COVID-19.

Remdesivir kuj siv rau cov neeg pw tom tsev kho mob uas muaj mob hnyav vim kis tau COVID-19. Yog koj tau mus pw tom tsev kho mob vim COVID-19, cov kws kho mob uas saib xyuas koj mam txiav txim seb tshuaj remdesivir los sis lwm yam kev kho mob puas yuav tsim nyog muab rau koj.

Yuav ua li cas kuv thiaj li muab tau? Remdesivir muab tau thaum koj tau tham tas nrog koj tus kws kho mob lawm xwb – koj mus muab cov tshuaj remdesivir nrog koj tus kheej tsis tau.

Yuav tsum pib remdesivir sai li sai tau, rau cov neeg uas tsis mus pw tom tsev kho mob ces pib siv cov tshuaj tsis pub dhau 7 hnub thaum pib muaj tsos mob. Tseem ceeb heev rau cov neeg uas muaj feeb siab yuav mob hnyav mus nrog kws kho mob tham yog tias muaj tsos mob thiab kuaj tshwm tias muaj mob COVID-19 lawm. Kev kho mob nrog cov tshuaj no ces yuav tsum dai hnab dej tshuaj (IV) ua peb zaug, ib hnub dai ib zaug tshuaj sib lawv liag peb hnub nkaus.

Tus Nqi thiab Insurance:

Tham nrog koj tus kws kho mob los sis tus kws tshuaj yog koj muaj lus nug dab tsi txog cov nuj nqi ntawm kev txais kev kho mob. 

Tsoom fwv teb chaws tau yuav cov tshuaj ntsiav COVID-19 cia tseg lawm, yog li ntawd leej twg siv cov tshuaj no tsis tas them nqi tshuaj, tiam sis tej zaum kuj muaj nuj nqi lwm yam thiab. Tsoom fwv teb chaws tsis muaj cov tshuaj remdesivir pub dawb, yog li tej zaum kuj yuav muaj nuj nqi rau kev siv hom tshuaj ntawd. 

Rau txhua yam kev kho mob, cov tsev kho mob los sis cov khw tshuaj tej zaum yuav muaj nuj nqi xam rau cov neeg txais kev kho mob los sis cov tuam tsev insurance them, koom nrog rau nuj nqi kev pab kuaj mob, kev muab tshuaj, los sis nqi co-pay. Tham nrog koj tus kws kho mob los sis tus kws tshuaj yog tias koj muaj lus nug txog cov nuj nqi ntawm kev kho mob ib yam twg. 

Cov tuam txhab pov hwm kev kho mob (insurance companies) tej zaum yuav them cov nuj nqi no feem ntau. Cov neeg mob uas tsis muaj insurance tej zaum mus nrhiav tau kev kho mob pheej yig los sis pub dawb nyob hauv lawv lub zej zog rau ntawm ib lub tsev hauj lwm U.S. Health Resources & Services Administration (HRSA) los yog ntawm cov tsev saib xyuas kev noj qab haus huv hauv zej zog (community health center). Mus saib ntawm HRSA Health Center COVID-19 Therapeutics Program Participants kom paub tag nrho cov chaw.

Yog xav paub ntxiv txog xeev Minnesota cov tsev saib xyuas kev noj qab haus huv hauv zej zog (community health centers) los sis cov tsev kho mob uas txhawb nrog nom tswv es muaj cov kev pab no, mus saib tau ntawm Minnesota Association of Community Health Centers

Leej twg tsim nyog siv tshuaj rau COVID-19: 

Tsis yog txhua txhua tus uas kuaj tau tias muaj mob COVID-19 lawm es yuav tsum tau siv tshuaj kho. Kev kho mob COVID-19 nrog tshuaj cheem kabmob (antiviral) muab tau rau cov neeg uas mob sib sib mus rau qib nruab nrab, tsis tau mus pw tom tsev kho mob, muaj tsos mob tswhm tsis tau dhau 7 hnub rov yav, thiab muaj feeb siab yuav mob hnyav xwb.

Tib neeg muaj feem siab yuav mob hnyav heev los tau ntawm ntau yam. Tej yam nquag pom ntau dua yog cov neeg uas muaj hnub nyoog tshaj 65 xyoos, cov lub cev puv loj heev, cov muaj ib yam mob los ntev lawm xws li mob plawv, mob ntsws los sis mob raum, es tau siv tshuaj mus txos lub cev lub zog tiv thaiv kabmob, los sis cov uas lub cev xeeb me nyuam. Mus nyeem ntxiv tau txog tias lwm yam twg thiaj ua rau muaj feem siab mob hnyav tau rau ntawm CDC: People with Certain Medical Conditions

Yog koj muaj feem siab yuav mob hnyav thiab muaj tsos mob tshwm es xav tias ib tsam yog COVID-19, yuav tsum mus kuaj tam siv. Yog koj kuaj pom tshwm tias mob tseeb lawd, hu rau koj tus kws kho mob, tab txawm koj cov tsos mob sib sib xwb los xij. Tsis txhob cia ncua ntev, kev kho mob yuav tsum pib thaum ntxov thiaj li yuav pab tau zoo.

Kab xov tooj Minnesota Department of Health COVID-19 Public Hotline pab muab kev nkag siab tau rau koj txog cov kev kho mob thiab taw qhia lwm yam kev pab tau. Hu rau 1-833-431-2053, Monday - Friday: 9 a.m. txog 7 p.m., Saturday: 10 a.m. txog 6 p.m.

Mus saib tau ntxiv rau ntawm COVID-19 Medication Options.

Kev saib xyuas kev mob COVID-19 sib sib:  

Yog koj ua npaws, hnoos, los sis muaj lwm yam tsos mob, tej zaum yog koj muaj mob COVID-19 lawm. Tib neeg feem coob muaj mob sib sib xwb ces nyob twj ywm hauv tsev kom zoo los tau. Tej zaum koj tus kws kho mob yuav pom zoo ob peb yam nram qab no pab rau koj cov tsos mob thiab pab txhawb koj lub cev tiv thaiv tus kheej:

  • Noj tshuaj xws li acetaminophen los sis ibuprofen, kom pab txo npaws;
  • Haus dej los sis mus hno koob dai hnab dej kom lub cev muaj dej txaus; thiab
  • Pw so kom txaus kom pab lub cev tawm tsam tus mob. 

Mus saib tau ntxiv tias yuav ua li cas yog koj kuaj tshwm tias mob lawm no rau ntawm If You Are Sick or Test Positive

Tsim nyog mus nrhiav kev kho mob ceev thaum twg?  

Yog koj tus mob heev zuj zus tuaj los sis yog pom tej yam tsos mob kub ceev nram qab no, hu rau koj tus kws kho mob tam siv. Cov tsos mob kub ceev ntawd muaj xws li:

  • Ua pa nyuaj.
  • Mob los sis ceev heev ntawm lub hauv siab tsis tu qab li.
  • Muaj kev tsis feeb meej tshwm tshiab los sis pw es tsis txawj sawv li.
  • Di ncauj los sis lub ntsej muag xiav lus.

Hu xov tooj rau koj tus kws kho mob los sis lub tsev kho mob ua ntej koj yuav mus tod. Piav qhia koj cov tsos mob ces lawv mam qhia kev tiv thaiv rau koj tus kheej thiab rau lwm tus neeg mob.

back to top