skip to content
Primary navigation

Tej yam uas cov niamtxiv yuav tsum paub txog koob tshuaj COVID-19 rau lawv tus menyuam

English | Somali (Af Soomaali) | Spanish (Español)


Ntev kawg lawm, uas kab mob COVID-19 tau ua rau cov me nyuam yaus tsis tau ua yam lawv nyiam.Txoj kev zoo tshaj los tiv thaiv koj tus me nyuam ces yog coj lawv mus txhaj tshuaj.Qhov koj coj koj tej me nyuam mus txhaj tshuaj yuav pab kom lawv mus kawm ntawv tau, saib xyuas me nyuam, mus ncaws pob, thiab ua tau lwm yam kis las.Cov me nyuam yaus uas tau pom zoo txais txhua qhov kev txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19, suav nrog cov koob tshuaj txhawb ntxiv thaum tsim nyog, tsis tas yuav nyob twj ywm hauv tsev (kev cais tawm) yog tias lawv tau chwv rau ib tus neeg uas muaj tus kab mob COVID-19.Lawv kuj tsis tas yuav mus kuaj mob tas li.

COVID-19 Vaccines: What teens should know

COVID-19 Vaccines and Kids: What Pediatricians Are Saying

heart-parents

Leejtwg yuav tsum mus txhaj tshuaj

arrow-right Cov menyuam muaj 6 hlis mus txog 5 xyoos muaj cai txhaj tshuaj tau lawm!

Rau cov niamtxiv uas muaj cov menyuam hnub nyoog 6 hli – 5 xyoos.


 • Cov menyuam muaj 6 hli mus txog 5 xyoos tsim nyog mus txhaj koob tshuaj Pfizer lossis koob Moderna uas yog ua rau lawv pawg hnub nyoog.
 • Koob tshuaj txhaj rau cov menyuam ntawm pawg hnub nyoog no yuav muaj tsawg dua koob tshuaj txhaj rau cov me nyuam uas muaj hnub nyoog ntau dua thiab rau cov neeg laus. 
 • Cov tshuaj txhaj rau pawg me nyuam no ntim rau pob ntawv txawv lwm cov tshuaj txhaj, yog li koj yuav tsum mus tom qhov chaw uas muaj cov tshuaj txhaj uas raug rau koj tus me nyuam qhov hnub nyoog. 
 • Koj tus menyuam yuav tsum tau ua ob peb zaug txhaj hom tshuaj tiv thaiv no – hom tshuaj no hu ua thawj co koob tshuaj tiv thaiv (primary vaccine series). 
  • Hom tshuaj tiv thaiv Pfizer rau cov hnub nyoog no yog peb koob tshuaj. Mus txhaj koob thib ob thaum 3 - 8 asthiv tom qab txhaj tag thawj koob thiab mus txhaj koob thib peb thaum 8 asthiv tom qab txhaj tas koob thib ob. Koj tus kws kho mob mam pab teem sij hawm txhaj koob thib ob thiab thib peb rau koj thaum koj mus txhaj koob thib ib.
  • Hom tshuaj tiv thaiv Moderna rau cov hnub nyoog no yog ob koob tshuaj. Mus txhaj koob thib ob thaum 4 - 8 asthiv tom qab txhaj tas koob thib ib. Koj tus kws kho mob mam pab teem sij hawm txhaj koob thib ob thaum koj mus txhaj koob thib ib.
  • Tham nrog koj tus kws kho mob yog tias koj muaj lus nug los yog xav paub tias hom tshuaj tiv thaiv twg thiaj li zoo rau koj tus menyuam.Rau cov niamtxiv uas muaj tej menyuam hnub nyoog 5-11 xyoos.


 • Cov menyuam hnub nyoog 5 -11 xyoos tsim nyog mus txhaj koob tshuaj Pfizer lossis Moderna uas yog hom tshuaj ua rau lawv pawg hnub nyoog. 
 • Koob tshuaj Pfizer no muaj tshuaj tsawg dua koob Pfizer lossis Moderna uas txhaj rau cov menyuam hnub nyoog ntau dua thiab rau cov neeg laus.  
 • Cov tshuaj txhaj rau pawg menyuam no ntim rau pob ntawv txawv lwm cov tshuaj txhaj, yog li koj yuav tsum mus tom qhov chaw uas muaj hom tshuaj txhaj uas raug rau koj tus menyuam qhov hnub nyoog. 
 • Koj tus me nyuam yuav tsum txhaj ob koob tshuaj tiv thaiv uas yog koob Pfizer lossis Moderna — qhov no yog hu ua thawj co koob tshuaj tiv thaiv (primary vaccine series). Koj tus kws kho mob mam pab teem sij hawm txhaj tshuaj koob thib ob rau koj thaum koj mus txhaj thawj koob tshuaj. Yog ib qho tseem ceeb uas mus txhaj kom txhij ob koob tshuaj no es thiaj li yuav tiv thaiv tau zoo tshaj plaws.
  • Cov me nyuam yaus uas lub cev tsis muaj zog tiv thaiv kab mob yuav txhaj tau koob tshuaj txhawb ntxiv ua ib feem ntawm lawv thawj co koob tshuaj tiv thaiv. Tham nrog koj tus me nyuam tus kws kho mob.
  • Cov menyuam uas tau txhaj koob tshuaj Pfizer rau cov hnub nyoog 5 - 11 xyoos tsim nyog mus txhaj koob tshuaj txhawb 5 lub hlis tom qab lawv tau txhaj tas thawj cov koob tshuaj thiv thaiv. Lub sij hawm no tsis tau pom zoo rau cov menyuam ua txhaj hom tshuaj Moderna yuav mus txhaj koob tshuaj txhawb.

Rau cov niamtxiv uas muaj cov menyuam hnub nyoog 12 - 17 xyoos.


 • Cov menyuam hnub nyoog 12 - 17 xyoos tsim nyog mus txhaj koob tshuaj Pfizer lossis Moderna. 
 • Koj tus menyuam yuav tsum txhaj hom tshuaj tiv thaiv no ua ob koob —qhov no yog hu ua thawj cov koob tshuaj tiv thaiv (primary vaccine series). Koj tus kws kho mob mam qhia rau koj tias pom zoo li cas rau kev teem caij nyoog txhaj tshuaj rau koj tus menyuam thiab mam pab teem sij hawm txhaj koob thib ob thaum koj mus txhaj thawj koob tshuaj. Tseem ceeb heev tias yuav tsum txhaj kom txhij ob koob tshuaj es thiaj li tiv thaiv tau zoo tshaj plaws.
  • Cov menyuam yaus uas lub cev tsis muaj zog tiv thaiv kab mob tej zaum yuav tau txhaj koob tshuaj txhawb ntxiv ua ib feem ntawm lawv thawj cov koob tshuaj tiv thaiv. Tham nrog koj tus menyuam tus kws kho mob.
 • Cov menyuam uas tau txhaj koob tshuaj Pfizer rau cov 12 mus txog 17 xyoos, tsim nyog mus txhaj koob tshuaj txhawb 5 hlis tom qab txhaj tas lawv thawj cov koob tshuaj tiv thaiv. Lub sij hawm no tsis tau pom zoo rau cov me nyuam uas txhaj koob Moderna yuav mus txhaj koob tshuaj txhawb. 
Yog xav paub ntxiv txog cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas pom zoo rau koj tus me nyuam, ces mus saib CDC: Ua Raws Li Xov Xwm Tshiab Tshaj Plaws Txog Cov Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19.

hearts

Vim li cas peb paub tias koob tshuaj COVID-19 yeej nyab xeeb rau cov menyuam


 • Kev nyab xeeb ntawm koob tshuaj yog yam tseem ceeb tshaj plaws. Cov kws tshawb fawb ib txwm xav kom paub tseeb tias cov txiaj ntsig ntawm kev txhaj tshuaj tiv thaiv muaj ntau dua cov kev tsis zoo.
 • Cov tshuaj tiv thaiv tau raug muab ua tib zoo kawm ua ntej yuav pom zoo tso rau cov menyuam yaus thiab cov tub ntxhais hluas siv. 
 • Cov txheej txheem no hu ua kev sim tshuaj thiab txhua txhua cov tshuaj tiv thaiv kab mob uas tau txais kev tso cai siv yeej raug kuaj raws li no. Tsuas yog cov tshuaj tiv thaiv kab mob uas paub tseeb tias nyab xeeb thiab ntxim rau tus mob xwb thiaj li raug tso cai siv. 
 • Kev sim tshuaj rau cov me nyuam hnub nyoog 6 hli rau 11 xyoos:
  • Pom hais tias cov tshuaj tiv thaiv rau menyuam yaus thiab cov hluas nyab xeeb.
  • Kev muaj tsos tsis haum cov tshuaj pom tshwm tsawg dua ntawm cov hnub nyoog 5 – 11 xyoo piv rau cov 16 – 25 xyoos. Ntawm cov menyuam uas yau dua no, cov tsos tsis haum tshuaj uas nquag pom ces yog mob ntawm thaj chaw txhaj koob tshuaj, nkees thiab ua npaws.
  • Txoj kev sim tshuaj tsis pom muaj tej yam tsos tsis haum uas muaj tau tsawg tsawg zaus xws li: myocarditis (mob liab o rau cov leeg nqaij ntawm lub plawv), pericarditis (mob liab o ntawm cov npluag nqaij sab nraum lub plawv), lossis anaphylaxis (mob txhaum fab).

map-pin

Yuav coj koj tus menyuam mus txhaj tshuaj rau qhov twg


Minneosta muaj ntau pua tus kws uas txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19 tau rau cov menyuam yaus thiab cov hluas. Cov no yog muaj xws li kws kho mob rau cov menyuam yaus, tej khw muag tshuaj, cov tsev kho mob hauv zej zog uas txhawb nrog lub xeev, cov tsev saib xyuas kev noj qab haus huv hauv zej zog, koom haum khab, thiab ntau yam ntxiv. Tej pab pawg kws kho mob coob heev no yuav pab kom cov niamtxiv thiab lawv tsev neeg mus txhaj tshuaj tau yam yooj yim thiab sai.

Ua tib zoo xyuas seb qhov chaw koj yuav mus puas muaj koob tshuaj uas txhaj tau rau koj tus me nyuam. 

Yuav kom coj tau koj tus menyuam mus txhaj tshuaj, koj ua tau:

 • Mus nug koj tus menyuam tus kws kho mob, lossis tsev neeg tus kws kho mob.
 • Mus nrhiav chaw txhaj tshuaj nyob ze koj los ntawm siv Minnesota Lub Twj Nrhiav Chaw Txhaj Tshuaj.
 • Mus teem sijhawm rau ntawm koj lub khw muag tshuaj thiab mus nrhiav kom paub ntxiv rau ntawm Vaccines.gov.
 • Npaj tos saib txog thaum tsim tsa tau tej chaw txhaj tshuaj rau tom tsev kawm ntawv lossis lwm qhov chaw nyob hauv tej zej tej zog hauv Minnesota.

star

Yuav tshwm sim li cas thaum coj koj tus menyuam lossis tus hluas mus txhaj tshuaj • Koob tshuaj COVID-19 yog dawb xwb thiab koj tsis tas qhia nqa ID tuaj es thiaj li txhaj tau koj tus menyuam.
 • Tej zaum kuj yuav nug koj txog ntaub ntawv pov hwm, tiamsis txawm koj tsis muaj los koob tshuaj yeej dawb xwb rau koj tus menyuam. Yeej yuav txhaj tshuaj rau koj tab txawm koj tsis muaj ntawv pov hwm.Yog tias koj muaj ntawv pov hwm, koj muab tau cov ntaub ntawv rau peb thaum koj coj koj tus menyuam tuaj.
 • Niamtxiv lossis tus neeg muaj cai saib xyuas yuav tsum tso cai mas thiaj li txhaj tau tshuaj COVID-19 rau cov menyuam muaj hnub nyoog 17 xyoo rov hauv, tshwj tsis yog rau tej tug es thiaj tsis tas muaj kev tso cai xwb. Mus xyuas qhov chaw txhaj tshuaj rau koj tus menyuam seb lawv puas kom niamtxiv lossis tus neeg saib xyuas nyob rau ntawd thaum txhaj tshuaj. Yog tias ua tau, peb pom zoo kom koj nrog koj tus menyuam mus es koj thiaj li kawm paub ntxiv tau txog koob tshuaj.   
  • LUS CIM TSEG: Hais txog rau tej chaw tsim tsa txhaj tshuaj los ntawm lub xeev, cov me nyuam muaj 15 xyoos rov haud yuav tsum muaj niam txiv los sis tus saib xyuas nrog lawv.
 • Thaum koj tus menyuam mus txhaj thawj koob tshuaj, nws yuav tau txais CDC Daim Ntawv Txhaj Tshuaj COVID-19. Daim ntawv no yuav qhia txog hom tshuaj thiab hnub tim uas tau txhaj tshuaj. Khaws daim ntawv no zoo tseg thiab rov qab nqa tuaj txhua txhua zaus uas koj tus menyuam raug txhaj tshuaj. Muab daim ntawv no thaij duab tseg ib tsam ho muab ua ploj lawm. Yog tias koj muab ua ploj lawm, mus rau Nrhiav Kuv Daim Ntawv, xyuas seb yuav rov qab mus nqa tau li cas.
 • Tom qab koj tus me nyuam mus txhaj tshuaj tag nws kuj yuav mob mentsis tom qab, tej no tsis ua cas vim yog lub cev tab tom ua kom nws swm thiab npaj los pov thaiv tus kab mob vais lav xwb.Nws kuj tsis ua cas thiab yog koj tsis pom muaj mob dab tsi tom qab.Tseeb tiag, tej ntaub ntawv qhia pom tias tej yam mob tom qab no tsis tshua pom muaj nyob rau tej me nyuam muaj 5 txog 11 xyoos thaum muab piv rau cov hluas/cov neeg laus. 
  • Tej yam mob tom qab no yog mob mentsis xwb thiab yeej txawj ploj mus tom qab ob peb hnub. Tej yam mob tom qab muaj xws li mob, liab, lossis o ntawm qhov chaw hno koob; sab nkees; mob taubhau; mob thoob leeg nqaij; ib ce txias; ua npaws; lossis xeev siab.Yog xav kawm paub ntxiv, mus tham nrog koj tus kws kho mob lossis mus xyuas nyob hauv Minnesota Department of Health: Qhia Txog Koob Tshuaj COVID-19.

hearts

Vim li cas tseem ceeb coj koj tus menyuam mus txhaj tshuaj

youth vaccinated


 • Qhov koj coj koj tus menyuam mus txhaj tshuaj yog txoj kev zoo tshaj los pov thaiv lawv thiab cov neeg nyob ib puag ncig lawv, xws li tsev neeg, phoojywg, thiab neeg koom zej koom zos.
 • Cov me nyuam yuas uas tau pom zoo txais txhua qhov kev txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19, suav nrog cov koob tshuaj txhawb ntxiv thaum tsim nyog, tsis tas yuav nyob twj ywm hauv tsev (kev cais tawm) yog tias lawv tau chwv rau ib tus neeg uas muaj tus kab mob COVID-19.Lawv kuj tsis tas yuav mus kuaj mob tas li. 
 • Kev coj koj tus me nyuam mus txais koob tshuaj tiv thaiv pab lawv nyob kom nyab xeeb thaum mus tom tsev kawm ntawv, ua kis las, thiab lwm cov kev ua si hauv zej zog.Nws kuj pab lawv nyob hauv tsev kawm ntawv los sis saib xyuas me nyuam.
 • Qee zaus menyuam kuj mob tau hnyav heev los ntawm kab mob COVID-19, thiab cov menyuam uas muaj mob lwm yam xws li ua pa txog tsiav (asthma) thiab kev uas lub cev loj puv heev yuav ua rau haj yam muaj feem siab mob hnyav tau.  
 • Hauv xyoo 2021, muaj yuav luag txog 144,000 tus menyuam kis mob thiab yuav luag txog 1,000 tus menyuam tau mus pw tsev kho mob loj vim yog mob COVID-19 hauv Minnesota. Cov menyuam uas lub cev noj qab nyob zoo los kuj mob hnyav tau thiab. Muaj txog li 25% ntawm cov menyuam uas tuag vim kev mob COVID-19 yog cov uas lub cev yeej noj qab nyob zoo.  
 • Peb tseem niaj hnub kawm kom paub ntxiv txog COVID-19, tiam sis tam sim no peb paub lawm tias yuav ua rau mob hnyav ntev mus tuaj los kuj tau thiab.Txij li muaj tus kab mob kis thoob qab ntuj no, txog li ntawm 200 tus me nyuam nyob hauv Minnesota tau mob Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C). MIS-C yog ib yam mob uas txawv thiab tsis tshua tshwm sim heev tiamsis yog ib yam mob hnyav heev uas ua npaws thiab mob liab o thiab ua rau tus neeg mob yuav tsum mus pw rau tsev kho mob loj thiab kev zoo rov qab yuav siv sij hawm ntau lub hlis tom qab tus kab mob pib ploj mus. 

resources

Cov Peev Txheej


 

map-pin

Nrhiav koob tshuaj rau cov menyuam lossis tus hluas

back to top