skip to content
Primary navigation

Thov cov twj kuaj mob sai tom tsev pub dawb

COVID-19 at-home testm


English | Hmong (Lus Hmoob) | Somali (Af Soomaali) | Spanish (Español)

Txhua txhua tsev neeg hauv Minnesota muaj cai thov tau plaub lub twj kuaj mob COVID-19 pub dawb siv rau tom tsev thaum sij hawm uas tseem tshuav no.

Thov cov twj kuaj mob tom tsev pub dawb ntawm no    arrow-right

Yog koj xav tau kev pab thov cov twj kuaj mob tom tsev?

Hu rau MDH COVID-19 tus xov tooj rau pej xeem ntawm 1-833-431-2053 hnub Monday txog Friday sij hawm 9 a.m. txog 7 p.m., Saturday: 10 a.m. txog 6 p.m.

Lub twj pab kuaj seb koj puas yuav kis tau COVID-19 mus rau lwm tus.

Lub twj pab kuaj tau tus kab uas ua rau mob COVID-19. Koj siv lub twj kuaj nrws qhov ntswg nyob qhov twg los tau. Thaum siv tag ces tos li 15 nas this xwb ces koj paub lawm.

Cov twj kuaj mob sai tom tsev no siv thaum twg los tau, xws li yog tias koj muaj tsos mob zoo li yog COVID-19, koj tau mus nyob ze ib tug neeg uas mob COVID-19, los yog kuaj ua ntej koj yuav mus koom nrog neeg coob coob hauv tej chav tsev. Mus kawm tau ntxiv ntawm no COVID-19 Self-Testing

Cov twj kuaj mob thov tau no yog:

  • Kuaj cov antigen hauv lub cev tau sai sai tom tsev, tsis yog kev kuaj PCR
  • Siv nyob rau qhov twg los tau 
  • Siv sij hawm 15 nas this xwb (tsis tas yuav coj mus rau qhov chaw kuaj mob)
  • Kuaj tau tseeb txawm koj muaj thiab tsis muaj tsos mob COVID-19 los xij
  • Kuaj tau tseeb txawm koj tau txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19 txhij lawm los tsis tau kuj xij 
  • Kuj muaj ib lub npe hu ua cov twj kuaj nrog tus kheej los sis cov twj kuaj yus yuav yus tau 
  •  

Thov cov twj kuaj tom tsev tam sis no.

Txhua lub tsev nyob hauv Minnesota muaj cai thov dawb tau 4 lub twj kuaj mob COVID-19 sai tom tsev, thaum tseem tshuav no. Tab txawm koj twb thov los lawm los koj yeej thov tau dua thiab. 

Yog siv lub twj kuaj, yuav tsum ua raws li cov lus qhia uas muaj nyob nrog lub twj.

Ceeb Toom: Cov thawj coj kev noj qab haus huv tau  txuas lub sij hawm tas hnub nyoog rau cov twj kuaj mob tom tsev iHealth lawm. 

Mus kawm ntxiv txog kev kuaj thiab nyeem cov lus nquag nug.

Kuv yuav siv lub twj kuaj li cas?

Thov ua raws li cov lus taw qhia tag nrho uas muaj nyob nrog lub twj kuaj. Txhawm rau pom qhov kev kuaj ua hauj lwm li cas, mus saib qhov yeeb yaj kiab no: How to use the iHealth COVID-19 Antigen Rapid Test.

Kuv yuav siv qhov khoom kuaj li cas

back to top