skip to content
Primary navigation

Thov dawb pob khoom kuaj mob sai tom tsev

COVID-19 at-home testm

English | Hmong (Lus Hmoob) | Somali (Af Soomaali) | Spanish (Español)

Txhua txhua tsev neeg hauv xeev Minnesota muaj cai thov tau plaub pob khoom kuaj mob COVID-19 tom tsev (tag nrho yog yim lub twj kuaj) pub dawb, thaum sij hawm uas tseem tshuav no.

Thov pob khoom kuaj mob tom tsev pub dawb ntawm no    arrow-right

Yog koj xav tau kev pab thov cov khoom kuaj mob tom tsev no?

Hu rau MDH COVID-19 tus xov tooj yog 1-833-431-2053.

Peb qhib hnub Monday mus txog Friday sij hawm 9 a.m. mus rau 7 p.m., Saturday: 10 a.m. mus rau 6 p.m.

Pob khoom no kuaj seb koj puas yuav kis Khaus viv-19 mus rau lwm tus.

Pob khoom no kuaj tau tus kab uas ua rau mob Khaus viv-19. Koj siv pob khoom kuaj nrws qhov ntswg nyob qhov twg los tau. Thaum siv tag ces tos li 15 nas this xwb ces koj paub lawm.

Cov twj kuaj mob sai tom tsev no siv thaum twg los tau, xws li yog tias koj muaj tsos mob zoo li yog COVID-19, koj tau mus nyob ze ib tug neeg uas mob COVID-19, los yog kuaj ua ntej koj yuav mus koom nrog neeg coob coob hauv chav tsev. Mus kawm tau ntxiv ntawm no COVID-19 Self-Testing

Pob khoom kuaj es thov tau no yog:

  • Kuaj cov antigen hauv lub cev tau sai sai tom tsev, tsis yog kev kuaj PCR
  • Siv qhov twg los tau 
  • Siv sij hawm 15 nas this xwb (tsis tas yuav coj mus rau qhov chaw kuaj mob)
  • Kuaj tau tseeb txawm koj muaj thiab tsis muaj tsos mob COVID-19 los xij
  • Kuaj tau tseeb txawm koj tau txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19 txhij lawm los tsis tau kuj xij 
  • Kuj muaj ib lub npe hu ua cov twj kuaj nrog tus kheej los sis cov twj kuaj yus yuav yus tau 
  •  

Thov pob khoom kuaj tom tsev tam sis no.

Ib pob khoom muaj ob lub twj kuaj. Tsuas pub plaub pom khoom kuaj rau ib tse neeg uas nyob hauv Minnesota xwb. Muaj pub tau thaum tseem tshuav xwb.

Yog siv pob khoom kuaj, yuav tsum ua raws li cov lus qhia ua muaj nyob nrog pob khoom.

Ceeb Toom: Cov thawj coj kev noj qab haus huv tau txuas lub sij hawm tas hnub nyoog rau cov twj kuaj mob tom tsev iHealth lawm. Txhua txhua lub twj kuaj mob iHealth uas muaj qhov hnub nyoog tas rau thaum 09/29/2022, los sis tas ua ntej ntawd, yuav siv tau 3 lub hlis txuas ntxiv tom qab qhov hnub nyoog tas.

Mus kawm ntxiv txog kev kuaj thiab nyeem cov lus nquag nug.

Kuv yuav siv lub twj kuaj li cas?

Thov ua raws li cov lus taw qhia tag nrho uas nyob nrog pob khoom kuaj. Txhawm rau pom qhov kev kuaj ua hauj lwm li cas, koj tuaj yeem saib daim vis dis aus no: How to use the iHealth COVID-19 Antigen Rapid Test.

Kuv yuav siv qhov khoom kuaj li cas

back to top