skip to content
Primary navigation

Qhov Kev Pab Cuam Hluav Taws Xob

Qhov Kev Pab Cuam Hluav Taws Xob them rau ntawm cov cua sov, hlauav taws xob thiab cov nqi dej yav dhau los. Kev Pab Cuam Hluav Taws Xob pub dawb rau tag nrho tsev neeg yog tsim nyog. 


Nrhiav Kev pab 

Nrhiav ib tus khub rau Pab Cuam Hluav Taws Xob


Lub Ev Siv Saum Huab Cua

 

Ntxiv Mus 

Daim ntawv thov yauv tsum tau xa los ntawm koj Tus Khub Pab Cuam Hluas Taws Xob hauv cheeb tsab. 

Nqi 1. Nrhiav koj Tus Khub Pab Cuam (Yog xav tau kev pab hu rau 1-800-657-3710)  

Nqi 2.  Luam daim ntawv thov (PDF)
LOSSIS
Hu rau koj Tus Khub Pab Cuam Hluas Taws Xob thiab thov ib daim ntawv thov
LOSSIS
Thov is daim ntawv thov los ntawm kev xa ntawv siv daim ntawv hauv qab no.

Nqi 3. Rov muab koj daim ntawv thov ua tiav rau koj tus khub Pab Cuam Hluas Taws Xob.

Nqi 4. Koj tus khub Pab Cuam Hluas Taws Xob yuav saib xyuas kom tiav. 

Kaum qhov kev pab lawm ntawm Kev Pab Cuam Hluav Taws Xob

  1. Nws pub dawb! 
  2. Qhov nyiaj pab tau nruab nrab yog tshaj $500. 
  3. Cov neeg koom tes hlauv taws xob hauv zos tuaj yeem pab koj daim ntawv thov! 
  4. Cov nyiaj uas thov los ntawm tsoom fvw los yog koom haum muab raws tse neeg muaj feem ntau, cov nyiaj tau los, thiab cov nqi hluav taws xob. 
  5. Muab nyiaj txoj $2,000 rau ib tsev neeg rau cov nqi cua sob thiab hluav taws xob. 
  6. Tseem tuaj yeem them tag nrho koj daim nqi dej/dej pov tseq dhau los! 
  7. Nws pab tau yog tias koj siv hluav taws xob, roj av, roj qhov cub, roj cua sov lossis biofuel.
  8. Cov nyiaj uas thov los ntawm tsoom fvw los yog koom haum tau them ncaj qha rau koj tus account ntawm koj lub tuam txhab hluav taws xob- peb ua rau koj!
  9. Qhov pab cuam no yuav qhib rau cov neeg xauj tsev LOSSIS muaj lawv lub tsev. 
  10. Peb kuj tseem tuaj yeem npaj cov rog xa khoom thaum muaj xwm txheej ceev, thiab kho lossis hloov cov tswv tsev cov cua sov uas puas lawm.

Ntaub ntawv luam tawm

Pab cuam Hlaus Taws Xob 
EnglishHmoob (.docx)


Dej 
English | Hmoob (.docx)

back to top