skip to content
Primary navigation

Txheej Txheem Kev Tshawb Fawb Txog Pej Xeem Cov Kev Cai

Lub koos haum Minnesota Department of Human Rights (MDHR) tswj txoj cai Minnesota Human Rights Act, lub xeev tsab cai tswj pej xeem cov kev cai. Cov txheej txheem ntawm kev tshawb fawb txog peb xeem cov kev cai yog muaj raws li hauv qab no.

Nco ntsoov:

 • Muaj kas nuv rau kev ua ntawv mus rau MDHR yog ib xyoo suav txij hnub uas qhov teeb meem ntawv tshwm sim.
 • Koj tsis tas yuav muaj kws lij choj es mam li ua tau ntawv tuaj foob mus tim MDHR.
 • Tsis hais lub sij hawm twg, tus neeg ua ntawv foob hais tias muaj kev saib tsis taus kuj mus ntiav kws lij choj foob los yeej tau.

Qhia Txog Kev Saib Tsis Taus

MDHR mam los txiav txim seb qhov teeb meem tau foob tuaj puas yog hom muaj kev tiv thaiv los ntawm Minnesota Human Rights Act.

 • Yog tsis muaj kev tiv thaiv, tsis txhob ua ntawv foob
  • Peb muaj txhua hom kev pab rau cov tib neeg, yog xav tau.
 • Qhov teeb meem muaj kev tiv thaiv: ua ntawv foob thiab xa mus rau qhov chaw uas raug liam hais tias muaj kev saib tsis taus.

Kev Sib Khom (tsis yuam)

Ob tog neeg pom zoo los sib ntsib nrog tus neeg pab sib khom los daws nkawv qhov teeb meem.

 • Xaus lawm (Kaw Plaub)
 • Sib khom tsis haum

Kev tshawb fawb

Pawg neeg tshawb fawb mam tshawb yam tsis tuaj leej twg tog.

Txiav txim

Peb tso tawm kev txiav txim tias muaj pov thawj tsim nyog foob (yuam tsab cai Minnesota Human Rights Act) los yog tsis muaj pov thawj txaus (tsis tau yuam cai).

 • Tsis Muaj Pov Thawj Txaus (Kaw Plaub)
  • Tawm tsam (muaj kev xaiv) Cov neeg muaj cai los tawm tsam MDHR txoj kev txiav txim.
 • Muaj Pov Thawj Txaus
  • Tawm tsam (muaj kev xaiv) Cov neeg muaj cai los tawm tsam MDHR txoj kev txiav txim.

Sib tham kom haum

Peb ua kom muaj kev sib haum xeeb los ntawm ob tog kom txwv tsis pub muaj kev saib tsis taus mus rau tom ntej.

 • Xaus lawm (Kaw Plaub)
 • Tham tsis tau haum:
  • Ntaiv kws lij coj los hais (Kaw Plaub)
  • Lub Tuam Tsev ua ntawv foob, sawv cev los ntawm Attorney General lub hoob kas.
back to top