skip to content
Primary navigation
A group of employees converse at work

Txheej Txheem Kev Tshawb Fawb Txog Pej Xeem Cov Kev Cai

Lub koos haum Minnesota Department of Human Rights (MDHR) tswj txoj cai Minnesota Human Rights Act, lub xeev tsab cai tswj pej xeem cov kev cai. Cov txheej txheem ntawm kev tshawb fawb txog peb xeem cov kev cai yog muaj raws li hauv qab no. Txheej Txheem Kev Tshawb Fawb Txog Pej Xeem Cov Kev Cai (PDF).

  • Muaj kas nuv rau kev ua ntawv mus rau MDHR yog ib xyoo suav txij hnub uas qhov teeb meem ntawv tshwm sim.
  • Koj tsis tas yuav muaj kws lij choj es mam li ua tau ntawv tuaj foob mus tim MDHR.
  • Tsis hais lub sij hawm twg, tus neeg ua ntawv foob hais tias muaj kev saib tsis taus kuj mus ntiav kws lij choj foob los yeej tau.
back to top