skip to content
Primary navigation

Các quy tắc làm việc có giới hạn thời gian của SNAP sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023

Các quy tắc làm việc có giới hạn thời gian là gì?

Một số người nhận SNAP bị giới hạn chỉ được nhận ba tháng trợ cấp SNAP trong khoảng thời gian 36 tháng (3 năm), trừ khi họ đáp ứng các yêu cầu làm việc (xem bên dưới). Thời hạn 36 tháng hiện tại của SNAP kéo dài từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Các quy tắc làm việc có giới hạn thời gian đã bị tạm dừng trong tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 và sẽ được thực thi lại từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Điều này có nghĩa là những người nhận SNAP có giới hạn thời gian sẽ chỉ nhận được ba tháng trợ cấp SNAP từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, trừ khi họ đáp ứng các yêu cầu làm việc. Không phải tất cả người nhận SNAP đều phải tuân theo các quy tắc này. Không phải tất cả người nhận SNAP đều phải tuân theo các quy tắc này.

Ai phải tuân theo các quy tắc làm việc có giới hạn thời gian? 

Người nhận SNAP có thể phải tuân theo các quy tắc làm việc có giới hạn thời gian nếu họ: 

 • Thuộc độ tuổi 18 – 49
 • Không bị khuyết tật thể chất hoặc tinh thần; và 
 • Không sống với người phụ thuộc dưới 18 tuổi

Làm thế nào để đáp ứng yêu cầu làm việc

Dành ít nhất 80 giờ mỗi tháng để thực hiện một hoặc nhiều hoạt động công việc sau: 

 • Làm việc 
 • Tham gia vào một khóa đào tạo nghề nghiệp hoặc chương trình làm việc hoặc
 • Tham gia tình nguyện

Tìm một chương trình đào tạo đã được phê duyệt thông qua chương trình Việc Làm và Đào Tạo SNAP. Sử dụng bản đồ nhà cung cấp để tìm các tổ chức cung cấp các hoạt động giáo dục và đào tạo đủ điều kiện. 

Quý vị có thể không phải tuân theo các quy tắc làm việc có giới hạn thời gian

Quý vị có thể không phải tuân theo các quy tắc làm việc có giới hạn thời gian nếu quý vị: 

 • Mang thai

 • Vô gia cư

 • Hiện không đi làm vì tình trạng sức khỏe thể chất hoặc tinh thần

 • Nhận trợ cấp thất nghiệp, hoặc quý vị đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp

 • Đi học, học đại học hoặc tham gia chương trình đào tạo ít nhất 20 giờ mỗi tuần

 • Tham gia chương trình điều trị nghiện ma túy hoặc rượu

 • Chăm sóc người khuyết tật hoặc bị bệnh

 • Hiện đang kiếm được $217,50 trở lên mỗi tuần.


Làm thế nào để yêu cầu miễn trừ

Gọi cho nhân viên phụ trách xét điều kiện của quận hoặc Bộ lạc của quý vị. Nếu họ xác nhận rằng quý vị được miễn, quý vị sẽ không phải tuân theo các quy tắc làm việc có giới hạn thời gian. 

Nếu văn phòng dịch vụ nhân sinh tại quận hoặc Bộ lạc của quý vị không thể xác minh rằng quý vị được miễn trừ, họ sẽ yêu cầu quý vị xác minh. 

Nếu tôi không đáp ứng được các yêu cầu làm việc thì sao?  

Nếu chọn thử đáp ứng các yêu cầu làm việc, quý vị có thể được nhận thêm các tháng trợ cấp nếu tuân thủ các quy tắc làm việc. Nếu không đáp ứng các yêu cầu làm việc trong bất kỳ ba tháng nào, quý vị sẽ không đủ điều kiện nhận SNAP trong thời gian 36 tháng còn lại trừ khi quý vị bắt đầu đáp ứng yêu cầu làm việc hoặc được miễn quy tắc này.

Khu vực được miễn trừ

Một số khu vực của Minnesota được miễn các quy tắc làm việc có giới hạn thời gian. Các khu vực được miễn trừ nếu có tỷ lệ thất nghiệp trên 10 phần trăm hoặc không có đủ việc làm cho các cá nhân sống ở đó. Quý vị được miễn các quy tắc làm việc có giới hạn thời gian nếu quý vị sống ở một trong những "khu vực được miễn trừ" này.

• Clearwater County

• Mahnomen County

• Bois Forte Reservation

• Fond du Lac Reservation

• Grand Portage Reservation

• Leech Lake Reservation

• Mille Lacs Reservation

• Prairie Island Community Reservation

• Red Lake Reservation

• Shakopee Mdewakanton Sioux Community Reservation

• White Earth Reservation

Danh sách các khu vực được miễn trừ hiện tại có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Thông tin này có thể thay đổi.

Tuyên Bố Không Phân Biệt Đối Xử

back to top