skip to content
Primary navigation

ဘၣ်ဃး FFN အဂ

တၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢ Minnesota Family, Friend and Neighbor (FFN) ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်

FFN Minnesota အိၣ်ဝဲဖဲအံၤလၢတၢ်ဘျးစဲလိာ်သးဒီး FFN ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိတဖၣ် ဃုာ်ဒီးလီၢ်ကဝီၤ FFN ပှၤနဲၣ်ကျဲတဖၣ် လၢအမ့ၢ်ပှၤလၢအသ့ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ တပယူာ်ဃီဖဲအဝဲသ့ၣ် ကွၢ်ထွဲဖိဒံဖိသၣ်အကတီၢ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးအက့ၢ်ဂီၤအါမး- တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တခီဂၤဂၤဃုာ်ဒီးလီၢ်ကဝီၤပှၤနဲၣ်ကျဲတဖၣ်, တၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိ, တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ အပိးလီတဖၣ်ဒီးအဂၤတဖၣ် အါမးန့ၣ်လီၤ.

Family, Friend and Neighbor (FFN) ပှၤကွၢ်ထွဲဖိသၣ်တဖၣ် ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ် လၢတအိၣ်ဒီးလံာ်အုၣ်သးဖိသဲစးဆူဟံၣ်ဖိဃီဖိအါမး အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. FFN ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိတဖၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ကွၢ်ထွဲထီဘိလၢမိၢ်ပၢ် လၢအိၣ်ဒီးအဖိဆံးဒီးဖိဟးလိထီၣ်သီတဖၣ်, မိၢ်ပၢ်လၢအိၣ်ဒီး ပှၤတဝၢတဖၣ်လၢအလုၢ်လၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဒီးတၢ်သကဲာ်ပဝးလီၤဆီလိာ်သးအကလုာ်ကလုာ်, ဒီးမိၢ်ပၢ်လၢအဖံးမၤတၢ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဆၢကတီၢ် န့ၣ်လီၤ.

Family, friend and neighbor (FFN) ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိတဖၣ် ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ် ဆူဟံၣ်ဖိဃီဖိအါမး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. FFN ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိတဖၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ကွၢ်ထွဲထီဘိလၢ မိၢ်ပၢ်လၢအိၣ်ဒီးအဖိဆံးဒီးဖိဟးလိထီၣ်သီတဖၣ်, မိၢ်ပၢ်လၢအိၣ်ဒီးပှၤတဝၢတဖၣ်လၢ အလုၢ်လၢ် တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ ဒီးတၢ်သကဲာ်ပဝးလီၤဆီလိာ်သးအကလုာ်ကလုာ်, ဒီးမိၢ်ပၢ်လၢအဖံးမၤတၢ် လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဆၢကတီၢ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤသကိးဒီးတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်သကုၤ Minnesota, FFN Minnesota ဒီး FFN ပှၤနဲၣ်ကျဲတဖၣ် လၢအအိၣ်ဖဲအံၤလၢအကမၤစၢၤတၢ်အဂီၢ် ခီဖျိအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤဒီး တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် လၢ FFN ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိခဲလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. FFN ပှၤနဲၣ်ကျဲတဖၣ် မၤသကိးဒီး တၢ်မၤစၢၤပှၤဂံၢ်ဘါဝဲၤကျိၤ တၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ်ဝဲၤဒ့ (Department of Human Services Child Care Services Division) လၢအဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလိၤလိၤ ဆူ FFN ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိတဖၣ် ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကသ့ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ် လၢပှဲၤဒီးကံၢ်စီဒီးအိၣ်ဒီးခိၣ်ဃၢၤတၢ်အိၣ်သး လၢအဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်မၤလိဆိသး, တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ ဒီးတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ် တၢ်အိၣ်ကတီၤသးလၢတၢ်ထီၣ်ကၠိ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

FFN ပှၤနဲၣ်ကျဲတဖၣ် အိၣ်ဆီလီၤသးသကုၤဖဲမဲၣ်နံၣ်စိထၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဃုထံၣ်န့ၢ်ပှၤနဲၣ်ကျဲလၢအဘူးဒီးန

မၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢနလိၣ်ဘၣ်တက့.

ဃုထံၣ်န့ၢ်လီၢ်ကဝီၤ FFN ပှၤနဲၣ်ကျဲတဖၣ် လၢအသ့ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢနလိၣ်ဘၣ်တဖၣ် – ဒ်အမ့ၢ်တၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိဒီးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ် လၢတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်သခူထီၣ်ဖိသၣ် အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲးအဂီၢ်တက့.

ဃုထံၣ်န့ၢ်ပှၤနဲၣ်ကျဲလၢအဘူးဒီးန

woman viewing a tablet with grand children

 

 

ဘၣ်မနုၤဃိဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သး ဖဲ FFN ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိတဖၣ် အဖီခိၣ်

နမ့ၢ်ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်အါန့ၢ်ဒံးပှၤကွၢ်ထွဲဖိသၣ်-

ဒ် FFN ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိတဂၤအသိး, နဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ် ဒ်အပူၤကွံာ်တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢတၢ်ချၢ အကျိၤအကျဲ (တၢ်ကွၢ်ထွဲနံၤကတီၢ်, နံၤကတီၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအလီၢ်ခၢၣ်သးတဖၣ်, ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤ တၢ်ဖိလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်သး) န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကဲထီၣ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်သးဖိးသဲစး မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဃုထၢလၢပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိ တဖၣ်အဂီၢ်, ဒီးဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢတၢ်ကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်ဖဲ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ (Child Care Assistance Program) အပူၤန့ၣ်လီၤ. နလီၢ်ကဝီၤ FFN ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိ မၤစၢၤနၤလၢ LNL ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိ အတၢ်မၤကျိၤကျဲဒီတကတီၢ်အပူၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကဲထီၣ် LNL ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိတဂၤ အဂ
woman reading book to a small child
 
back to top