skip to content
Primary navigation

Dhau los ua LNL Ib Tus Muab Kev Pab

Txoj Kev Pab Nyiaj Them Nqi Saib Xyuas Me Nyuam thiab Cov Pab Neeg Muab Kev Pab Cuam Uas Tsis Muaj Ntawv Tso Cai Uas Raug Txoj Cai Lij Choj

Tsev Neeg, Phooj Ywg thiab Neeg Zej Zog (FFNs) cov neeg saib xyuas yog cov phauj, cov txiv ntxawm, cov pog yawg, cov phooj ywg uas txheeb ze tsev neeg thiab neeg zej zog tus uas pab zov me nyuam.Feem ntau lawm ces yog cov neeg uas hlub tus me nyuam thiab tis xam tias lawv tus kheej yog ib tus neeg zov tus me nyuam ntawd.Dhau no lawm, lawv yuav saib lawv tus kheej zoo tam tus neeg zov me nyuam los sis tsuas yog tus uas hlub nws xwb.Yog tias cov neeg saib xyuas saib xyuas lawv cov me nyuam nyob rau qhov kev pab saib xyuas, lawv yuav tsum mus tso npe los ua tus pab saib xyuas me nyuam uas tsis muaj ntawv tso cai uas raug cai lij choj (LNL) los txais kev them nqi los ntawm Txoj Kev Pab Nyiaj Them Nqi Saib Xyuas Me Nyuam.

child-care-wayfinder-logoKawm paub ntxiv txog ntawm kev los ua ib tus ua hauj lwm saib xyuas me nyuam muaj ntawv tso cai, suav nrog LNL, kev saib xyuas me nyuam rau tsev neeg thiab lub chaw zov me nyuam, nyob ntawm Wayfinder Chaw Zov Me Nyuam.Wayfinder yog qhov kawg ntawm lub nev vawj kev nrhiav rau cov dej num thaum pib thiab saib xyuas koj tus me nyuam kev loj hlob.Lawv muab kev pab txhawb ntiag tug thiab cov chaw los pab ua kom koj muaj yeej.

Kawm Paub Ntxiv

 
back to top