skip to content
Primary navigation

Kev Pab Txhawb Rau Minnesota
Cov Tsev Neeg, Cov Phooj Ywg thiab
Cov Neeg Zej Zog Uas Muab Kev
Saib Xyuas Me Nyuam

Thaum koj saib xyuas cov me nyuam ntawm tsev neeg, cov phooj ywg los sis cov neeg zej zog (FFN), ces koj tab tom muab kev pab txhawb tseem ceeb rau cov me nyuam, cov tsev neeg thiab cov zej zog coj mus tom ntej.Koj txoj hauj lwm yog tseem tshaj li ib tug neeg zov me nyuam lawm; thiab peb nyob ntawm no yuav los pab txhawb koj tes hauj lwm.

video-HowWeHelp

Yog tias xav saib daim yeeb yaj duab no ntxiv, caw mus saib tau hauv Qhov Chaw Cia Cov Yeeb Yaj Duab no

child smiling in foreground friend and parent in background

Suam uas peb pab txhawb rau FFN Cov Neeg Saib Xyuas Me Nyuam

book-icon

Kev Kawm Ntawv

 

Muaj ntau cov chaw muab kev kawm rau FFN cov neeg saib xyuas me nyuam los pab txhawb rau kev kawm thaum ntxov thiab cov me nyuam hnub nyoog kawm ntawv nyob hauv tsev kawm ntawv thiab kev kawm nyob sib nrug deb.

apple-icon

Khoom Noj Khoom Haus Muaj Txiaj Ntsig

 

Muaj ntau cov chaw cov qhia thiab kev kawm los pab rau FFN cov neeg saib xyuas ua kom nkag siab thiab txhim kho cov me nyuam tej khoom noj muaj txiaj ntsig.

heart-medicine-icon

Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Noj Qab Nyob Zoo

 

Kev kawm txhawb nqa kev txawj coj nrog lwm tus, kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb, thiab muaj ob peb cov khoom pab rau kev kawm los pab rau FFN cov neeg saib xyuas me nyuam los ua kom ib puag ncig muaj qhov zoo rau kev noj qab haus huv.

shield-icon

Kev Nyab Xeeb

 

Muaj ntau cov chaw cov qhia thiab lwm yam kev qhia kawm, xws li kev thauj mus los, muaj los pab rau FFN cov neeg saib xyuas me nyuam txhim kho thiab txhawb nqa cov me nyuam kev nyab xeeb.

Yam kev txhawb nqa twg muaj rau FFN cov neeg saib xyuas?

 • Muaj kev qhia kom phim rau fab kab lig kev cai thiab cov chaw rau FFN cov neeg saib xyuas me nyuam los txhawb thiab pab txhawb cov me nyuam kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb
 • Kev qhia rau FFN cov neeg saib xyuas los pab txhawb cov me nyuam hnub nyoog kawm ntawv uas kawm sib nrug deb
 • Kev qhia kom txawj coj haum lwm tus, kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb, thiab cov cuab yeej qhia kawm thaum ntxov rau FFN cov neeg saib xyuas
 • Thev naus laus zis los pab txhawb rau cov kev sib txuas nyob sib nrug deb thiab kev qhia txog siv thev naus laus zis
 • Kev txais neeg ua hauj lwm los ua kom FFN cov neeg saib xyuas txawj hauj lwm pab txhawb tau cov nev vawj
 • Kev qhia txog kev muab ntawv tso cai rau kev saib xyuas me nyuam
 • Kev kawm txog Txoj Kev Pab Nyiaj Them Nqi Saib Xyuas Me Nyuam, Nyiaj Pab Neeg Kawm Ntawv Rau Kev Kawm Thaum Ntxov thiab lwm cov kev pab nyiaj txiag rau cov tsev neeg
 • Kev thauj mus los rau FFN cov neeg saib xyuas me nyuam thiab cov me nyuam yaus tsev neeg rau kev npaj txhij mus kawm ntawv thiab lwm cov kev ua hauj lwm qhia kev loj hlob paub tab thaum tseem yog me nyuam yaus
 • Kev cob qhia txoj kev loj hlob paub tab thaum tseem me uas haum raws kab lig kev cai
 • Kev pab txuas lus rau kev tso ua si thiab kev kawm rau FFN cov neeg saib xyuas
 • Tsim kho FFN cov nev vawj tshiab thiab txhawb cov uas twb muaj los lawm
 • Kev pab txhawb fab kev noj qab haus huv rau FFN cov neeg saib xyuas me nyuam thiab neeg ua hauj lwm
 • Tsim kom muaj tus neeg saib xyuas ua pab pawg uas muaj tsev neeg, zov ntawm tsev, FFN thiab kev zov me nyuam uas tsis siv-kev tso cai.
back to top