skip to content
Primary navigation

Hais Txog Ntawm FFN

Muab kev pab txhawb rau Minnesota Tsev Neeg, Phooj Ywg thiab Neeg Zej Zog (FFN) Cov Neeg Saib Xyuas

FFN Minnesota nyob ntawm no txuas mus rau FFN cov neeg saib xyuas me nyuam nrog FFN cov neeg qhia kev hauv zos tus uas muab tau kev pab txhawb thaum lawv saib xyuas cov me nyuam.Qhov kev pab txhawb ntawd muaj nyob rau ntau tus qauv: cov rooj sib tham ib leeg-nrog-ib leeg nrog rau cov neeg qhia kev hauv zos, kev qhia, cov cuab yeej qhia thiab ntau yam ntxiv.

Tsev Neeg, Phooj Ywg thiab Zej Zog (FFN) Cov Neeg Saib Xyuas Me Nyuam muaj kev saib xyuas me nyuam raug cai, tsis muaj ntawv tso cai rau ntau tsev neeg.FFN Cov Neeg Saib Xyuas Me Nyuam yog ib txoj hauv kev xaiv txog kev saib xyuas me nyuam rau ntau leej niam txiv muaj cov me nyuam mos thiab cov me nyuam me, cov niam txiv muaj ntau hom kev cai thiab ntau haiv neeg hauv cov zej zog, thiab cov niam txiv ua hauj lwm tsis muaj caij raws cai.

Tsev neeg, phooj ywg thiab zej zog (FFN) cov neeg saib xyuas me nyuam uas muab kev saib xyuas me nyuam rau ntau tsev neeg.FFN cov neeg saib xyuas me nyuam yog ib txoj hauv kev xaiv rau ntau leej niam txiv uas muaj cov me nyuam mos thiab cov me nyuam me, cov niam txiv muaj ntau hom kev cai thiab ntau haiv neeg hauv cov zej zog, thiab cov niam txiv ua hauj lwm tsis muaj caij raws cai.

Los ntawm kev sib koom tes nrog ntau cov koom haum thoob plaws MinnesotaCare, FFN MinnesotaCare thiab lub FFN cov pab qhia kev muaj nyob nov los pab muab cov chaw thiab cov kev pab cuam txhawb rau txhua FFN tus neeg saib xyuas.FFN tus neeg nrhiav kev pab ua hauj lwm nrog Tuam Tsev Pab Pej Xeem Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Me Nyuam los muab kev pab txhawb ncaj nraim rau FFN cov neeg saib xyuas me nyuam kom lawv tuaj yeem muab tau kev saib xyuas zoo rau cov me nyuam lawv saib xyuas rau thiab muab ib puag ncig uas zoo pab txhawb tau kev kawm thaum ntxov, kev tsim kho kev noj qab haus huv thiab txhim kho kev npaj txhij mus kawm ntawv.

FFN cov neeg nrhiav kev pab muaj nyob thoob plaws Minnesota.

Nrhiav ib tug neeg coj kev uas nyob ze koj

woman viewing a tablet with grand children

Tau txais kev pab uas koj ntshaw!

Nrhiav FFN tus nrhiav kev npab nyob hauv zos uas tuaj yeem pab txhawb tau koj li qhov koj xav tau - ib yam li kev qhia thiab cov chaw los txhim kho thiab txhawb cov me nyuam kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb.

Nrhiav ib tug neeg coj kev uas nyob ze koj
woman viewing a tablet with grand children

 

Vim li cas ntau tsev neeg thiaj ywj raws FFN cov neeg saib xyuas

woman reading book to a small child

Koj tseem tshaj ib tug neeg zov me nyuam lawm thiab

Tam li yog FFN tus neeg saib xyuas, koj muab kev saib xyuas dhau ntawm kev saib xyuas li ib txwm (kev saib xyuas yav nruab hnub, cov chaw saib xyuas yav nruab hnub, cov kws pab muaj ntawv tso cai).Kev yuav los ua ib tus muab kev pab raug cai tsis muaj-ntawv tso cai yog ib txoj hauv kev rau cov neeg tus neeg saib xyuas , thiab kam rau koj los koom nyob hauv Txoj Kev Pab Nyiaj Them Nqi Saib Xyuas Me Nyuam.Koj li FFN tus nrhiav kev pab tuaj yeem pab koj thoob p laws LNL Tus Muab Kev Pab li txheej txheem.

Kawm paub ntxiv txog ntawm kev los ua LNL Tus Muab Kev Pab
back to top