skip to content
Primary navigation

Lus nug thiab lus teb hais txog Minnesota Department of Human Rights

Minnesota Department of Human Rights yog ab tsi?

Minnesota Department of Human Rights yog ib qho chaw ua haujlwn nyob nruab nrab, tsis tuaj leej twg tog, rau lub xeev Minnesota uas los soj ntsuam tej kev ntxub ntxaug uas tsis raws kev raws cai.

Kuv muaj sijhawm ntev npaum cas hais txog kev ua ntaub ntawb foob txog kev ntxub ntxaug?

Ib xyoo ntawm hnub koj tau raug kev ntxub ntxaug.

Nws yuav siv MDHR sijhawm ntev npaum cas soj ntsuam kuv qhov plaub?

Tej zaum nws kuj yuav siv li ib xyoo tom qab hnub koj ua koj daim ntawv foob tiav.

Kuv puas yuav muaj ib tus kws lijchoj hais txog kev tuaj foob rau hauv MDHR?

Koj tsis muaj los yeej tau. Tab sis yog koj xav muaj los yeej tau, tab sis koj yuav tau nrhiav koj thiab koj yuav tau them koj nyiaj. Nyob rau ntawm peb qhov chaw ua haujlwm no peb yuav muab kev tuam tswv yim txog kev cai lijchoj rau koj tsis tau.

Nws yuav raug nqi li cas hais txog kev tuaj ua ntaub ntawv foob?

Tsis muaj nqi ab tsi.

Kuv puas yuav raug kev tsim txom ab tsi yog kuv tuaj foob txog kev ntxub ntxaug?

Nws kuj txhaum cai rau lwm tus neeg tsim txom koj los yog ua pauj koj vim koj tuaj foob txog kev ntxub ntxaug.

Kev tsim txom los yog kev ua pauj no peb hu ua ìreprisal.î Koj muaj txoj cai ua ntaub ntawv foob dua ntxiv yog lawv tsim txom pauj qhov koj foob lawv, tab sis zaum no koj tsuas yog foob txog kev tsim txom los yog kev ua pauj xwb. Koj foob tus neeg tsim txom los yog ua pauj koj vim nws tsim txom thiab ua pauj koj los ntawm qhov koj foob lawv txog kev ntxub ntxaug.

Nias ntawm cov niam ntawv PDF no yog xav paub ntxiv txog:

  • EEOC tsab ntawv
  • Neeg txhais lus
  • Lwm qhov chaw ua haujlwm ua yuav pab tau koj

Lus nug thiab lus teb hais txog MN Phab Cai Vaj Huam Noob Neej (PDF 260kb)

Hu rau peb (Contact Us)

Tsis txhob tos!

Tej thaum mas nws kuj nyuaj hais tias li cas thiaj yog kev ntxub ntxaug thiab li cas thiaj li tsis yog kev ntxub ntxaug-txhua yam teebmeem kuj yuav tsis zoo ib yam. Tab sis yog koj xav hais tias koj yog ib tug neeg tau raug kev ntxub ntxaug, tsis txhob tos.

Hu xov tooj rau Minnesota Department of Human Rights kom sai. Koj tsuas muaj li ib xyoos tom qab hnub koj tau raug kev ntxub ntxaug ua koj cov ntaub ntawv foob xwb.

Peb teb xov tooj hnub Monday txog Friday thaum 8:00 teev sawv ntxov txog rau 4:30 teev tsaus ntuj.

Xov tooj: 651-539-1100
Hu dawb: 1-800-657-3704
MN Relay: 711/ 1-800-627-3529 (rau cov neeg muaj teebmeem tsis hnov lus zoo).

Hais txog neeg txhais lus

Yog hais tias koj xav tau tus neeg txhais lus los pab koj txuas lus rau peb lub chaw ua hauj lwm, peb yuav npaj ib tug rau koj dawb xwb. Peb muaj cov neeg ua hauj lwm uas hais lus Hmoob thiab lus mev.

Hu rau peb thiab hais rau peb tias koj xav tau ib tus neeg los txhais lus Hmoob los yog lus Spanish rau koj.

Koj tsis tas yuav teem caij koj thiaj li tuaj ntsib tau peb nram peb qhov chaw ua haujlwm.

Peb tos txais cov neeg cia li tuaj xwb thaum 9:00 teev sawv ntxov mus txog rau thaum 4:00 teev tsaus ntuj, hnub Monday txog Friday.

Peb qho chaw nyob yog:
Minnesota Department of Human Rights
540 Fairview Avenue North, Suite 201
Saint Paul, MN 55104

Koj sau ntawv tuaj rau peb raws li qhov chaw nyob saum no los yeej tau ib yam.

back to top