skip to content
Primary navigation

Cov ntxiab Lus

Cov ntxiab Lus

Cov ìProtected Classesî

Muaj 13 qho ìprotected classesî nyob rau hauv Minnesota Human Rights txoj cai. Cov protected classes no sawv cev rau ntawm tej pab tej pawg neeg uas txawv ntawm nqaij tawv, kev ntseeg, poj niam, txiv neej los yog xiam oob khab, piv txwv li.

Race: hom neeg-xws li cov neeg Asmeslivkas Dawb, Asmeslivkas Dub, Es Xias, los yog cov neeg Asmeslivkas Is Dias. Tej cov neeg lawv kuj yuav hais tau hais lawv yog ob peb yam neeg.

Color: cov xim ntawm koj daim tawv nqaij

Creed: yog ib yam kev ntseeg uas ib tug neeg ntseeg. Yam kev ntseeg no yuav tseem ceeb rau tus neeg ntseeg. Yam kev ntseeg no nws kuj zoo tsawm tsawv li tej kev cai ntseeg ntuj, tab sis nws ho yuav tsis ntseeg hais tias muaj ib tug vaj tswv los yog tswv ntuj li lwm cov kev ntseeg.

Religion: yog ib yam kev ntseeg thiab kev fwm raws li kev qhuab qhia los ntawm cov thawj coj ntawm yam kev ntseeg ntawd. Yam kev ntseeg no nws ntseeg tias muaj ib tug vajtswv or los yog tswv ntuj.

National Origin: hais txog ntawm lub teb chaw koj tuaj los yog hais txog qhov chaw koj tuaj.

Sex: hais txog seb koj yog poj niam los yog txiv neej.

Marital Status: hais txog seb koj puas tau yuav poj niam, yuav txiv, koj yog poj ntsuam los yog yawg nrauj.

Disability: hais txog seb ib tug neeg nws puas xiam oob khab los tsis xiam, tug neeg nws yuav yog neeg xiam oob khab yog nws:

 • tsis muaj tes, tsis muaj taw, dig muag, lag ntseg, los yog ib tug neeg lub hlwb tsis meej pem.
 • muaj kev raug mob ua kom nws ua tsis tau ub tau no rau nws tus kheej li tej neeg tsis muaj kev raug mob.
 • Muaj paj vav los yog ntaub ntawv raug mob yav tas los.
 • Lwm tus neeg yeej paub thiab pom txog nws yam kev raug mob ntawd.

Cov ntsiab lus hais txog kev xiam oob kab mas kuj tau raug cais meej meej nyob rau hauv cov kev cai xeev. Kev foob hais txog kev ntxub ntxaug los ntawm kev xiam oob khab mas nws kuj yog ib qho nyuaj heev, vim rau qhov nws tsis yooj yim hais tias muaj li cas rau ib tug neeg twg es nws thiaj yuav yog ib tug xiam oob khab kom raws li cov ntsiab lus hauv lub xeev no txoj cai hais txog neeg xiam oob khab.

Public Assistance: tej zaum kuj hu ua ìWelfareî. Tej no yog kev pab los thaw tsoom fwv los pab rau cov neeg tau nyiaj tsawg tsawg los yog cov neeg yuav tsum tau txais kev pab. Ib cov kev pab nyob rau hauv ìPublic Assistanceî muaj li nram no:

 • Medicaid and Medical Assistant
 • Food Support (food stamps)
 • Minnesota Family Investment Program (MFIP)
 • Supplemental Security Income (SSI)
 • Federal Housing Assistance or Section 8 Assistance
 • Low Income Home Energy Assistance (LIHEAP)
 • National School Lunch Programís free lunch program

Age: Koj muaj pes tsawg xyoo. Qhov hnub nyoog no tsuas raug tiv thaiv nyob rau hauv ob qho chaw xwb-xws li hauv kev ua laj ua kam thiab hauv kev kawm ntawv. Yog hais tias ib tus menyuam tsis tau muaj 18 xyoo xav foob txog kev ntxub ntxaug hauv ib lub tsev kawm ntawv yuav tsum yog nug niam, nws txiv los yog tus neeg saib xyuas nws foob rau nws.

Sexual Orientation: nws kuj yuav txhaum cai cia li lam ntxub ntxhaug ib tug neeg twg vim tus neeg ntawd nws yog poj niam nyiam poj niam, txiv neej nyiam txiv neej, los yog nws yog poj niam mus hloov ua txiv neej, los yog txiv neej mus hloov ua poj niam.

Familial Status: cov neeg ua muaj me tub menyuam tseem tsis muaj 18 xyoo nrog lawv nyob. Hais qhov dav dav mas, cov tswv tsev yuav tsis muaj txoj cai yuav tsis kam xauj tsev rau cov niam txiv uas muaj cov menyuam yau no. Yam familial status no mas nws tsuas muaj kev tiv thiav nyob rau hauv kev yuav vaj yuav tse los yog xauj vaj xauj tsev xwb.

Local Human Rights Commission Activity: tsis muaj tias koj yuav raug kev ntxub ntxaug vim koj yog ib tug neeg ua haujlwm koom nrog ìLocal Human Rights commissionî. Yam kev tiv thaiv nos tsuas raug tiv thaiv nyob rau hauv kev ua laj ua kam xwb.

Protected Areas

Cov chaw uas Minnesota Human Rights Act txoj cai txwm kom txhob pub muaj kev ntxub ntxaug. Cov chaw no hu ua "Protected Areas."

Kev ua laj ua kam (employment): yog qhov chaw koj ua haujlwm, los yog ntawn cov haujlwm uas koj tau tso ntaub ntawv nhriav haujlwm rau.

Vaj tse (Housing): hais txog kev xauj tsev ìapartmentî los yog yuav tsev. Cov chaw no tej zaum lawv kuj hus ua "Real Property" no thiab.

Public Accommodation: yog cov chaw uas qhib rau neeg sawv daws mus, xws li:

 • Tej tajlaj muag khoom noj khoom haus.
 • Tej tajlaj ua zaub ua mov noj.
 • Tej tsev ua "movie".
 • Tej tsev zov menyuam.

Public Service: yog cov chaw ua haujlwm nce rau tsoom fwv los yog tsoom fwv yog tus tswjfwm cov laj cov kam ntawd. Piv xav li tej:

 • Sate Parks
 • City bus "Cov Tseb Buses khiav hauv zos"
 • Libraries "Cov tsev saib ntawv"
 • Department of Driver and Vehicle Services (DVS)
 • City, County, and State Department of Health

Tej tsev kawm ntawv: tsis hais tsev kawm ntawv ntiav los kawm dawb, qib qis los yog qib siab los yog cov tsev kawm ntawv qhia ua lag luam.

Credit: tej chaw txais nyiaj xws li thab nas khas los yog credit union

Business: yog koj yog ib tus tswv lag luam, lwm qhov chaw ua lam luam yuav ntxub ntxaug koj tsis tau

Cov ntaub ntawv yuav tsis teb tas tas koj cov cai nyob rau hauv Minnesota Human Rights Act txoj cai.

Txhais ntsaib lus (PDF 154kb)

back to top