skip to content
Primary navigation

Zoo siab txais tos nej tuaj hauv MN Department of Human Rights

Peb yog ib qho chaw ua haujlwm rau lub xeev Minnesota soj ntsuam txog kev ntxub ntxaug uas tsis raws kev raws cai

Hmong host

Xav paub ntxiv hais txog peb qho chaw ua huajlwn, kev ntxub ntxaug tsis raws kev raws cai, thiab nej cov cai, xaiv ntawm cov thawj lus nyob rau pab lauj no.

Peb qhov chaw ua haujlwm no tsim muaj los kom txhob muaj kev ntxub ntxaug hauv lub xeev Minnesota.

Txhais ntsiab lus (Glossary) | Lus nug thiab lus teb (Questions & Answers)

Hais Txog Peb (About Us)

Peb txoj hau kev

Txoj hau kev ntawm Minnesota Department of Human Rights yog los ua kom txhob muaj kev ntxub ntxaug hauv lub xeev Minnesota

Peb tswjfwm cov cai nyob rau hauv Minnesota Human Rights Act txoj cai. Minnesota Human Rights Act yog ib txoj cai nyob rau hauv lub xeev Minnesota uas los tiv thaiv pej xeem txhua leej txhua tus ntawm kev ntxub ntxaug uas tsis raws kev raws cai.

Nias ntawm cov niam ntawv PDF yog xav paub ntau ntxiv hais txog:

 • Peb ua haujlwm ab tsi.
 • Peb yuav tiv thaiv koj txoj cai li cas.
 • Peb ua haujlwn nyob nruab nrab, tsis tuaj leej twg tog.

Hais txog MN Phab Kev Cai Vaj Huam Noob Neej (PDF 186kb)

Qhov chaw sau ntawv muab lus ntawm MDHR (Intake)

Sau ntawv muab lus yog thawj theem uas nej ua ntaub ntawv foob rau hauv peb qhov chaw ua haujlwm no.

Thaum koj hu tuaj rau peb hais txog koj cov teebmeem, peb ib tug neeg sau ntawv muab lus yuav los nrog koj tham txog koj cov teebmeem. Muab hais txog qhov phem, kev ua tsis ncaj ncees yeej muaj ntau, tab sis peb qhov chaw ua haujlwm no tsuas muaj txoj cai los soj ntsuam txog kev ntxub ntxaug uas vim los ntawm ib qho ntawm cov "protected class" no

Nias ntawm cov niam ntawv PDF no yog xav paub ntau ntxiv hais txog:

 • Protected class
 • Yam ab tsi peb tug neeg sau ntawv muab lus xav paub
 • Kev ua haujlwn ntawv peb qhov chaw sau ntawv muab lus

Sau ntawv muab lus rau MN Phab Tuav Cai Vaj Huam Noob Neej (PDF 234kb)

Koj cov cai (Your Rights)

Minnesota Human Rights txoj cai tiv thaiv txhua leej txhua tus neeg nyob rau hauv lub xeev Minnesota ntawm kev ntxub ntxaug uas tsis raws kev raws cai.

Kev ntxub ntxaug mas yog thaum muaj ib tug neeg twg ua tej yav txawv txawv rau koj, saib tsis taus koj los yog tsis cia cai rau koj li lwm leej lwm tus neeg vim koj yog ib tug neeg txawv nqaij txawv tawv, vim koj yog poj niam log yog txiv neej, los yog lwm yam uas hais muaj nyob rau hauv cov "protected class." Tsis muaj txoj cai hais tias vim koj yog ib tug neeg txawv nqaij txawv tawv lwm tug neeg yuav ua saib tsis taus koj los tau.

Nias ntawm cov niam ntawv PDF no yog koj xav paub ntxiv txog:

 • Protected Classes
 • Protected Areas
 • Protected Chart
 • Glossary

Koj txoj cai nyob rau ntawm MN Txoj Cai Vaj Haum Noob Neej (PDF 270kb)

Kev ntxub ntxaug hauv kev ua laj kam (Employment)

Kev ntxub ntxaug hauv kev ua laj kam kuj txhaum cai nyob rau hauv lub xeev Minnesota.

Nyob rau hauv Minnesota Human Rights Act txoj cai, tej chaw ua laj ua kam kuj yog ib qho chaw uas raug txwv kom txhob muaj kev ntxub ntxaug. Thiab nws yuav txhaum txoj cai yog lwm leej lwm tus lam ua saib tsis taus koj, los yog yuam koj ua ub ua no txawv tshaj lwm tus hauv kev ua laj ua kam vim los ntawm koj qhov:

Race, Color, Creed, Religion, National Origin, Sex, Marital Status, Disability, Public Assistance, Age, Sexual Orientation, Local Human Rights Commission Activity.

(Xav paub ntxiv hais tias cov lus saum no yog ab tsi, mus nyeem ntawn cov Glossary)

Nias ntawm cov niam ntawv PDF yog xav paub ntau ntxiv txog

 • Zoo li cas thiaj yuav yog kev ntxub ntxaug hauv kev ua laj ua kam.
 • Cov chaw ua haujlwm ìcompaniesî yuav nug koj tau li cas xwb thaum koj mus xam phaj ua haujlwn.
 • Kev ua pauj vim los ntawm kev foob txog kev ntxub ntxaug.
 • Cov neeg uas tsis muaj ntaub ntawv ua haujlwm.

Kev ntxub ntxaug ntawm kev Ua Hauj lwm (PDF 222kb)

Kev ntxub ntxaug ntawm vaj tse, kev yuav vaj yuav tsev los yog kev xauj tsev (Housing)

Kev ntxub ntxaug hais txog vaj tse, kev yuav vaj yuav tsev log yog kev xauj tsev kuj yog ib qho txhaum cai nyob rau hauv lub xeev Minnesota.

Nyob rau hauv Minnesota Human Rights Act txoj cai, kev ntxub ntxaug hais txog vaj tse, kev yuav vaj yuav tsev log yog kev xauj tsev kuj yog ib qho txhaum cai. Thiab nws kuj txhaum txoj cai yog lwm leej lwm tus lam ua tej yam saib tsis taus koj vim los ntawm koj qhov:

Race, Color, Creed, Religion National Origin, Sex, Marital Status, Disability, Public Assistance, Age, Sexual Orientation, Local Human Rights Commission Activity.

(Xav paub ntxiv txog hais tias cov lus saum no txhais li cas, mus nyeem ntawm cov Glossary)

Nias ntawm cov niam ntawv PDF yog xav paub ntau ntxiv hais txog:

 • Zoo li cas thiaj yuav yog kev ntxub ntxaug hais txog vaj tse, kev yuav vaj yuav tsev los yog kev xauj tsev.
 • Koj yuav ua li cas tau.

Kev Ntxub Ntxaug rau Vajtsev Nyob (PDF 200kb)

Kev ntxub ntxaug nyob rau hauv (Public Services)

Kev ntxub ntxaug nyob rau hauv (public service) kuj txhaum cai nyob rau hauv lub xeev Minnesota.

Nyob rau hauv Minnesota Human Rights Act txoj cai, tej chaw ua laj ua kam rau pej xeem kuj yog ib co chaw raug txwv tsis pub muaj kev ntxub ntxaug. Thiab nws kuj txhaum cai yog lwm leej lwm tus lam ua tej yam saib tsis tau koj vim los ntawm koj qhov:

Race, Color, Creed, Religion, National Origin, Sex, Disability, Public Assistance, Sexual Orientation.

(Xav paub ntxiv txog hais tias cov lus saum no txhais li cas, mus nyeem ntawm cov Glossary)

Nias ntawm cov niam ntawv PDF yog xav paub ntau ntxiv txog:

 • Tej chaw ua laj ua kam rau pej xeem yog ab tsi (public service).
 • Zoo li cas thiaj yuav yog kev ntxub ntxaug nyob rau hauv tej chaw ua laj ua kam rau pej xeem.
 • Koj yuav ua li cas tau.

Kev ntxub ntxaug nyob rau hauv tej thaj chaw siv (PDF 202kb)

Kev ntxub ntxaug hauv kev kawm ntaub kawm ntawv (Education)

Kev ntxub ntxaug nyob rau hauv kev kawm ntaub kawm ntawv kuj txhaum cai nyob rau hauv lub xeev Minnesota.

Nyob rau hauv Minnesota Human Rights Act txoj cai, tej chaw kawm ntaub kawm ntawv kuj yog ib co chaw raug txwv kom txhob muaj kev ntxub ntxaug. Thiab nws txhaum cai yog hais tias lam muaj ib tug neeg ua tej yam saib tsis taus koj nyob rau hauv tej tsev kawm ntaub kawm ntawv-tsis hais yuav nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv ntiav, cov tsev kawm ntawv dawb, los yog cov tsev kawm ntawv qib siab los qis, vim los ntawm koj qhov:

Race, Color, Creed, Religion, National Origin, Sex, Age (if you are 25 years or older), Marital Status, Disability, Public Assistance, Sexual Orientation.

(Xav paub ntxiv txog hais tias cov lus saum no txhais li cas, mus nyeem ntawm cov Glossary)

Nias ntawm cov niam ntawv PDF no yog xav paub ntau ntxiv txog:

 • Zoo li cas thiaj yuav yog kev ntxub ntxaug nyob rau hauv kev kawm ntaub kawm ntawv.
 • Koj yuav ua li cas tau.

Kev ntxub ntxaug ntawm kev Kawm Ntawv (PDF 212kb)

Kev ntxub ntxaug ntawm kev xiam oob khab (Disability)

Kev ntxub ntxaug ntawm tej kev xiam oob khab kuj txhaum cai nyob rau hauv lub xeev Minnesota.

Nyob rau hauv Minnesota Human Rights Act txoj cai, kev xiam oob khab kuj yog ib yam ua raug tiv thaiv. Thiab nws txhaum cai yog hais tias muaj ib tug neeg twg nyob rau hauv cov chaw hauv qab no lam ua saib tsis taus koj vim koj yog ib tus neeg xiam oob khab:

Employment, Housing, Public Accommodations, Public Services, Education, Credit, Business.

(Xav paub ntxiv txog hais tias cov lus saum no txhais li cas, mus nyeem ntawm cov Glossary)

Nias ntawm cov niam ntawv PDF no you xav paub ntxiv txog:

 • Kev xiam oob khab yog ab tsi.
 • Kev pab kom tsim nyog yog li cas. (What is reasonable accommodation).
 • Zoo li cas thiaj li yuav yog kev ntxub ntxaug vim los ntawm kev xiam oob khab.
 • Koj yuav ua li cas tau.

Kev Ntxub Ntxaug ntawm Kev Xiav Oob Khab (PDF 223kb)

Race, National Origin, and Religious Discrimination

Kev ntxub ntxaug hais txog "race thiab national origin" yog hais txog qhov chaw koj tuaj thiab kev ntxub ntxaug ntawv kev ntseeg (religion) kuj txhaum cai nyob rau hauv lub xeev Minnesota.

Nyob rau hauv Minnesota Human Rights Act txoj cai, race, national origin thiab religion kuj yog tej yam raug tiv thaiv. Thiab nws txhaum cai yog hais tias muaj ib tug neeg twg nyob rau hauv cov chaw hais los hauv qab no lam ua saib tsis taus koj with koj yog ib tug neeg txawv nqaij txawv tawv los yog vim los ntawv koj txoj kev ntseeg:

Employment, Housing, Public Accommodations, Public Service, Education, Credit, Business *(Religion is not a protected class in Business).

(Xav paub ntxiv txog hais tias cov lus saum no txhais li cas, mus nyeem ntawm cov Glossary)

Nias ntawm cov niam ntawv PDF no yog xav paub ntxiv txog:

 • Neeg txawv nqaij txawv tawv thiab kev ntseeg no yuav sib txawv li cas.
 • Zoo li cas thiaj yuav yog kev ntxub ntxaug los ntawm kev txawv nqaij txawv tawv thiab kev ntseeg.
 • Koj yuav ua li cas tau.

Hom Neeg, Neeg Nyob Teb Chaws thiab coj Kev Ntseeg kev Ntxub Ntxaug (PDF 229kb)

Kev ntxub ntxaug ntawm poj niam los yog tsis neej (Sex/Gender Discrimination)

Kev ntxub ntxaug ntawm poj niam los yog txiv neeg kuj txhaum cai nyob rau hauv lub xeev Minnesota.

Nyob rau hauv Minnesota Human Rights Act txoj cai, qhov koj yog poj niam los yog txiv neej kuj yog ib yam uas raug tiv thaiv. Thiab nws txhaum cai yog hais tias lam muaj ib tug neeg twg nyob rau cov chaw hais los hauv qab no lam ua saib tsis taus koj vim koj yog poj niam los yog txiv neej:

Employment, Housing, Public Accommodations, Public Services, Education, Credit, Business.

(Xav paub ntxiv txog hais tias cov lus saum no txhais li cas, mus nyeem ntawm cov Glossary)

Nias ntawm cov niam ntawv PDF no yog xav paub ntxiv txog:

 • Sexual harassment yog ab tsi.
 • Kev ua pauj vim los ntawm kev foob txog kev ntxub ntxaug.
 • Kev ntxub ntxaug ntawm poj niam thiab txiv neej yog ab tsi.
 • Koj yuav ua li cas tau.

Kev Ntxub Ntxaug ntawm Poj Niam los Txiv Neej (PDF 247kb)

Daim tshaj kev tiv thaiv (Protections Chart)

Hais txog tej yam uas muaj kev tiv thaiv

Tsis yog txhua tsav txhua yam yuav muaj kev tiv thaiv. Xyuas ntawm daim ntawv qhia hauv qab no. Nws yuav qhia tias yam ab tsi thiaj muaj kev tiv thaiv thiab muaj kev tiv thaiv nyob rau qhov chaw twg xwb.

Lwm yam uas muaj kev tiv thaiv nyob rau hauv Minnesota Human Rights Act txoj cai

 • Koj yuav tsum tsis raug tsim txom vim:
 • Vim koj cov nyom kev ntxub ntsaug
 • Ua phoojywg nrog lwm haiv neeg
 • Foob txog kev ntxub ntxaug los yog tawm kev tsis txaus siab txog kev lam tau lam ua saib tsis taus.

Muab kev koom tes rau ntawm kev soj ntsuam txog kev ntxub ntxaug nrog cov chaw ua haujlwn saib kev ncaj ncees.

Daim tshaj kev tiv thaiv (PDF 232kb)

back to top