skip to content
Primary navigation

Qhia Koj Zaj Dab Neeg txog lub nroog Minneapolis Tsev Tub Ceev Xwm

Thaum lub 6 hli, lub koos haum Minnesota Department of Human Rights tau pib mus tshawb fawb txog kev yuam pej xeem cov kev cai los ntawm lub nroog Minneapolis Tsev Tub Ceev Xwm. Txoj kev tshawb fawb txog cov kev cai thiab cov txheej txheem dhau li ntawm 10 xyoo yav tag los yuav txiav txim seb lub tsev tub ceev xwm puas muaj kev rau tes nrog txoj kev tsev tub ceev xwm muaj kev saib tsis taus cov zej zog uas muaj neeg xim nqaij ntawv txawv thiab zej zog uas muaj cov neeg tuaj lwm lub teb chaws tuaj. Yog pom tau hais tias muaj kev yuam pej xeem cov kev cai lawm, lub Tuam Tsev yuav nrhiav txoj kev los hloov.

Yog ib faim ntawm txoj kev tshawb fawb, lub koos haum Minnesota Department of Human Rights yuav xav nrog cov tswv cuab hauv lub zej zog uas kam piav lawv zaj dab neeg uas muaj feem xyuam tham, txawm hais tias qhov ntawv yuav zoo li cas los yog muab hais mus xaus li cas, txog ntawm lub nroog Minneapolis Tsev Tub Ceev Xwm. 

Kev yuav qhia tau koj zaj dab neeg: 

Ntawm xov tooj: Koj kuj hu tau rau peb ntawm 651-539-1100. Thaum hnov cov kev xaiv, nias tus lej 3 kom kaw tau suab thiab piav koj zaj dab neeg. Peb cov kws tshawb fawb yuav mloog kov cov lus kaw tseg tas mus li thiab mam li hu rau koj yog lawv muaj lus nug. 
back to top