skip to content
Primary navigation

SNAP cov cai ua hauj lwm hais txog kev txwv lub sij hawm yuav pib rau thaum lub Xya Hlis Ntuj Tim 1, 2023

Cov cai ua hauj lwm hais txog kev txwv lub sij hawm yog dab tsi?

Qee tus neeg tau txais SNAP raug txwv rau peb lub hlis ntawm SNAP cov txiaj ntsig hauv ncua sij hawm 36-hli (3-xyoo), tshwj tsis yog lawv ua tau raws li txoj cai hauv kev ua hauj lwm (saib hauv qab). SNAP ncua sij hawm 36 lub hlis tam sim no yog txij Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2023 txog Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 31, 2025.

Cov cai ua hauj lwm hais txog kev txwv lub sij hawm tau raug ncua thaum lub sij hawm muaj xwm txheej ceev hais txog kev noj qab haus huv uas muaj feem xyuam txog kab mob COVID-19, thiab yuav rov siv dua ib zaug ntxiv txij li lub Xya Hlis Ntuj Tim 1, 2023. Qhov no txhais tau hais tias cov neeg tau txais SNAP uas muaj kev txwv lub sij hawm tsuas yog yuav tau txais peb lub hlis ntawm SNAP cov txiaj ntsig txij li Lub Xya Hlis Ntuj Tim 1, 2023 txog rau Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 31, 2025, tshwj tsis yog lawv ua tau raws li txoj cai kev ua hauj lwm. Tsis yog txhua tus neeg tau txais SNAP yuav tsum tau ua raws li cov cai no.

Leej twg yuav tsum tau ua raws li cov cai ua hauj lwm hais txog kev txwv lub sij hawm? 

Cov neeg tau txais SNAP tej zaum yuav tau ua raws li cov cai ua hauj lwm hais txog kev txwv lub sij hawm yog tias lawv:

 • Hnub nyoog 18 txog 49 xyoos
 • Tsis muaj mob rau hauv nruab nrog cev los sis muaj kev puas siab puas ntsws; thiab
 • Tsis nyob nrog tus neeg hnub nyoog qis dua 18 xyoos

Yuav ua li cas kom ua tau raws li txoj cai kev ua hauj lwm

Tshwj sij hawm yam tsawg kawg yog 80 teev nyob txhua lub hli ua ib qho los sis ntau qhov ua ke ntawm cov dej num hauv qab no:

 • Kev ua hauj lwm
 • Kev koom nrog hauv kev cob qhia ua hauj lwm los sis lub khoos kas kev ua hauj lwm los sis
 • Kev ua hauj lwm pub dawb

Nrhiav ib lub khoos kas kev cob qhia uas tau txais kev pom zoo los ntawm SNAP lub khoos kas Kev Ntiav Hauj Lwm thiab Kev Cob Qhia. Siv tus muab kev pab daim phiaj qhia kev  Nrhiav cov koom haum uas muaj kev ua dej num hais txog kev kawm thiab kev cob qhia uas tsim nyog. 

Tej zaum koj tsis tas yuav ua raws li cov cai kev ua hauj lwm hais txog kev txwv lub sij hawm

Tej zaum koj yuav tsis tas ua raws li cov cai kev ua hauj lwm hais txog kev txwv lub sij hawm yog tias koj:

 • Cev xeeb tub
 • Neeg tsis muaj tsev nyob
 • Tsis laib ua hauj lwm vim muaj mob lub nrog cev los sis lub hlwb
 • Tau txais cov nyiaj poob hauj lwm, los sis koj tau thov cov nyiaj poob hauj lwm
 • Mus kawm ntawv, tsev kawm ntawv qib siab, los sis lub khoos kas kev cob qhia yam tsawg kawg li 20 teev hauv ib lub lim tiam
 • Koom nrog rau hauv lub khoos kas kev txwv yeeb tshuaj los sis dej cawv
 • Kev saib xyuas ib tug neeg uas xiam oob qhab los sis muaj mob nkeeg
 • Muaj nyiaj khwv tau los $217.50 los sis ntau dua ntawv hauv ib lub lim tiam lawm.


Yuav thov kev zam li cas

Hu rau koj cheeb tsam nroog los sis Pawg Neeg Qhab tus neeg ua hauj lwm tsim nyog. Yog tias lawv lees paub tias koj raug zam, koj yuav tsis tas ua raws li cov cai kev ua hauj lwm hais txog kev txwv lub sij hawm.

Yog tias lub cheeb tsam nroog los sis Pawg Neeg Qhab lub chaw ua hauj lwm muab kev pab cuam tib neeg tsis tuaj yeem txheeb xyuas koj qhov kev zam tau, lawv yuav thov txheeb xyuas los ntawm koj.

Yuav ua li cas yog tias kuv tsis raug raws li txoj cai ntawm kev ua hauj lwm?

Yog tias koj xaiv yuav sim ua kom tau raws li txoj cai ntawm kev ua hauj lwm, koj tuaj yeem tau txais ntau lub hlis ntxiv ua raws li cov cai kev ua hauj lwm. Yog tias koj ua tsis tau raws li txoj cai ntawm kev ua hauj lwm rau peb lub hlis twg, koj yuav tsis tsim nyog rau SNAP hauv ncua sij hawm 36 lub hlis tshwj tsis yog koj pib ua tau raws li txoj cai ntawm kev ua hauj lwm los sis raug zam los ntawm cov cai.

Cov cheeb tsam raug zam

Qee qhov chaw hauv Minnesota raug zam los ntawm cov cai ua hauj lwm hais txog kev txwv lub sij hawm. Cov cheeb tsam raug zam yog tias lawv muaj cov neeg poob hauj lwm ntau dua 10 feem pua, los sis tsis muaj hauj lwm txaus rau cov tib neeg nyob ntawd. Koj raug zam los ntawm cov cai kev ua hauj lwm hais txog kev txwv lub sij hawm yog tias koj nyob hauv ib qho ntawm cov no "cov cheeb tsam raug zam."

• Clearwater County

• Mahnomen County

• Bois Forte Reservation

• Fond du Lac Reservation

• Grand Portage Reservation

• Leech Lake Reservation

• Mille Lacs Reservation

• Prairie Island Community Reservation

• Red Lake Reservation

• Shakopee Mdewakanton Sioux Community Reservation

• White Earth Reservation

Daim ntawv teev npe tam sim no ntawm cheeb tsam raug zam yog pib thaum Lub Xya Hlis Ntuj Tim 1, 2023. Cov ntaub ntawv no tej zaum yuav muaj kev hloov pauv.

Daim Ntawv Xov Xwm Tsis Muaj Kev Ntxub Ntxaug.

back to top