skip to content
Primary navigation

Cov nyiaj pab ntawm Lub Khoos Kas Pab Nyiaj Muas Noj Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Txog COVID Sib Kis ntau ntxiv yuav xaus lawm

Tsoom fwv cov neeg ua hauj lwm tau tshaj tawm tias cov kev faib nyiaj ntawm Khoos Kas Pab Nyiaj Muas Noj Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Txog COVID Sib Kis yuav xaus nyob rau Lub Ob Hlis Ntuj Xyoo 2023. 

Ncua sij hawm kev sib kis tus kab mob COVID-19 loj, Minnesota tau txais kev zam los ntawm tsoom fwv uas yuav muab cov nyiaj pab ntawm Supplemental Nutrition Assistance Program (Lub Khoos Kas Pab Nyiaj Muas Noj, SNAP) ntau ntxiv ib ntus uas tau hu ua SNAP Xwm Txheej Ceev, los sis E-SNAP.Kev nce ntxiv ib ntus tau pab txhawb rau cov tsev neeg uas tau txais txhua lub hlis rau qhov kev faib nyiaj kom tau ntau raws lawv tsev neeg qhov coob - los sis, yog tias lawv twb tau txais qhov nyiaj ntau kawg nkaus lawm, ces cov tsev neeg tau txais qhov nyiaj $95 txhab ntxiv rau txhua tej lub hlis. 

Tsoom fwv cov neeg ua hauj lwm tau tshaj tawm tias cov nyiaj pab ntawm Khoos Kas Pab Nyiaj Muas Noj Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Txog COVID Sib Kis ntxiv yuav xaus tom qab Lub Ob Hlis Ntuj.Vim tias tau tawm SNAP Xwm Txheej Ceev nyob rau hauv lub hli tom qab SNAP tau txais kev pom zoo, cov tsev neeg feem coob yuav tau txais qhov kev them nyiaj SNAP Xwm Txheej Ceev zaum kawg nkaus nyob rau lub Peb Hlis Ntuj thiab xa cov nyiaj pab yuav tig rov mus zoo li qub raws li tus qauv cai nyob rau Lub Plaub Hlis Ntuj.

Cov Lus Nug Uas Nquag Nug

Puas xav tau kev pab ntxiv?

Kuv yuav tiv tauj rau leej twg hais txog rau kev pab fab khoom noj ntau ntxiv

Peb nkag siab tias qhov no yog lub sij hawm uas nyuaj rau ntau cov neeg hauv Minnesota.Cov chaw txuas mus no muaj los pab muab qhov kev pab fab khoom noj txhawb ntxiv. 

Minnesota Food Helpline muab kev pab rau tus neeg uas nrhiav cov txee khoom noj, cov kiab khw neeg liaj teb, kiab khw tshav puam thiab khoos kas pab khoom noj.Hu rau 1-888-711-1151 los sis mus saib www.mnfoodhelpline.org. 

MNFoodHelper.org pab cov neeg uas thov thiab rov ua ntawv thov rau cov nyiaj pab SNAP. 

WIC (Poj Niam, Me Nyuam Mos Liab thiab Cov Me Nyuam) muab cov khoom noj zoo rau cov poj niam cev xeeb me nyuam uas muaj qhov nyiaj khwv tau los tsawg, tom qab yug me nyuam thiab kev pub niam mis rau me nyuam, cov me nyuam mos thiab cov me nyuam uas muaj hnub nyoog txog 5 xyoos.Hu rau 1-800-942-4030 los sis mus saib health.state.mn.us/people/wic. 

2-1-1 muab cov chaw muaj ntaub ntawv thiab cov ntaub ntawv kev pab cuam tib neeg.Hu rau 2-1-1 los sis mus saib 211unitedway.org rau kev pab cov chaw muaj ntaub ntawv txog khoom noj, kev pab txhawb nqi hluav taws xob, kev pab txhawb nqi xauj, thiab lwm yam ntxiv.

back to top