skip to content
Primary navigation

اتمام مزایای اضافی SNAP اضطراری کووید

مقامات فدرال اعلان نمودند که تخصیص های SNAP اضطراری کووید بعد از فبروری 2023 به پایان می‌رسد. در جریان پاندیمی کووید-19، مینه‌سوتا از دولت فدرال معافیت گرفت تا بطور موقت مزایای پروگرام کمک غذایی مکمل SNAP ) به نام SNAP اضطراری یا E-SNAP را ارائه دهد. این افزایش موقت، مزایای ماهوار فامیل‌ها را به حداکثر تخصیص مربوط به اندازه فامیل‌شان افزایش داد - یا اگر فامیل‌ها از قبل حداکثر مقدار را دریافت می‌کردند، هر ماه 95 دالر اضافی دریافت می‌کردند. مقامات فدرال اعلان کرده‌اند که مزایای اضافی SNAP اضطراری کووید بعد از فبروری به پایان می‌رسد. به خاطری که SNAP اضطراری یک ماه بعد از تایید SNAP توزیع می‌شود، اکثر فامیل‌ها آخرین پرداخت SNAP اضطراری خود را در ماه مارچ دریافت می‌کنند و مزایا در ماه اپریل به مقدار استندرد باز می‌گردد.

سوالات متداول

به کمک اضافی ضرورت دارید؟

برای کمک غذایی اضافی با چه کسی تماس بگیرم؟ ما درک می‌کنیم که بسیاری از مردمان مینه‌سوتا اوقات سختی را سپری می‌کنند. منابع ذیل برای کمک به ارائه کمک غذایی اضافی در دسترس هستند. خط کمک غذایی مینه‌سوتا به اشخاصی که در پی فروشگاه‌های غذایی، بازارهای زراعتی، بن خرید از بازار (market bucks) و پروگرام‌های غذایی هستند، کمک می‌کند. با نمبر 1-888-711-1151 به تماس شوید یا از www.mnfoodhelpline.orgدیدن کنید. 

MNFoodHelper.org به اشخاص کمک می‌کند تا برای مزایای SNAP درخواست دهند و مجددا تاییدیه ارائه دهند. WIC (زنان، نوزادان و اطفال) غذای مغذی را برای زنان کم عاید حامله، بعد از ولادت و زنان شیرده، نوزادان و اطفال تا سن 5 سالگی فراهم می‌کند. با نمبر 1-800-942-4030 به تماس شوید یا به health.state.mn.us/people/wicمراجعه نمایید. 2-1-

1 انواع معلومات و منابع خدمات بشری را فراهم می‌کند. برای کمک در مورد منابع غذایی، کمک در قسمت تامین انرژی، کمک به کرایه و غیره با نمبر 2-1-1به تماس شوید یا به 211unitedway.org مراجعه نمایید.

back to top