skip to content
Primary navigation

Gia hạn tình trạng hội đủ điều kiện nhận MA và MinnesotaCare

Nếu quý vị có Trợ giúp y tế (MA) hoặc MinnesotaCare, Sở Dịch vụ Nhân sinh (DHS) phải xem xét tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị mỗi năm một lần để xác định xem quý vị có còn đủ điều kiện hay không. Quy trình này gọi là gia hạn.

back to top