skip to content
Primary navigation

COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီ တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ

ခဲအံၤနတလါတဘျီ တၢ်ဟဲနုာ် မ့ၢ်အိၣ်လၢနီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွးလၢလာ်တဖၣ် အဖီလာ်လၢ အဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ နဟံၣ်ဃီအဒိၣ်အဆံး အဖီလာ် အဃိ, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကမၤန့ၢ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤခီဖျိ ှN P န့ၣ်လီၤ.

ပှၤနီၣ်ဂံၢ် တလါတဘျီ တရါအးဟဲနုာ် တချူး တရါအးထုးကွံာ် ခိသွဲတဖၣ်
1 $1,771
2 $2,396
3 $3,020
4 $3,644
5 $4,268
6 $4,893
7 $5,517
8 $6,141

လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိအနီၣ်ဂံရါအးလၢ အအါထီၣ်လၢ 8 ဂၤ အဖီခိၣ်န့ၣ် ပာ်ဖှိၣ် $625 တက့ရါအး.

grocery-bag-240x350_AdobeStock_181124352ခီဖျိ COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်အဃိ မံၣ်နံၣ်စိထၣ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်  နက ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လၢ ကဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤကဒွဲစရီတဖၣ်ဒီးဃုတၢ်အီတၢ်အီတဖၣ်လၢ ကအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့န့ၣ်လီၤ. နၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢ နသ့ၣ်ညါ တၢ်မ့ၢ်ထုးထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢ တၢ်မၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်မ့ၢ်မၤစှၤလီၤ တၢ်မၤနၣ်ရံၣ်အဃိ, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကမၤန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤစၢၤ တၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်တိာ်ကျဲၤ (Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) မၤစၢၤနၤသ့ လၢကပှ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ ဖဲနအိၣ်ဒီးကျိၣ်စ့တၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

လၢကမၤစၢၤပှၤဒိးန့ၢ်တၢ်တဖၣ် ပှ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂီၢ်, SNAP ဟ့ၣ် တလါတဘျီ တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ် ခီဖျိ& တၢ်ဆှၢတၢ်န့ၢ်ဘျူးခီဖျိ  အံၣ်လဲးထြီန့း (Electronic Benefits Transfer (EBT)) ခးက့, လၢအမၤတၢ်လီၤဂာ်ဒီး ဒဲးဘ့းခးက့န့ၣ်လီၤ. ခးက့အံၤ တၢ်စူးကါ အီၤလၢ ကပှ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ, တၢ်လိၣ်တၢ်လဲးကစဲးကစီးတဖၣ် ဖဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီခးက့စတိဒီးပှၤဆါတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

နမၤပှဲၤလံာ်ပတံထီၣ်တၢ်လၢ အ့ထၢၣ်နဲးအဖီခိၣ်သ့ဖဲ ApplyMN.dhs.mn.gov န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ပတံထီၣ်တၢ်လၢ အ့ထၢၣ်နဲးအဖီခိၣ် ဝံၤန့ၣ်, ပှၤပတံထီၣ်တၢ်အါတက့ၢ် ကဘၣ်မၤဝံၤ တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်ခီဖျိလီတဲစိဒီး နခီထံၣ်ဟီၣ်ကဝီၤ မ့တမ့ၢ် ကလုာ်တၢ်လီၤစၢၤလီၤသွဲၣ် ပှၤဂ့ၢ်ဝီဝဲၤဒၢးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 

လၢတၢ်ကပတံထီၣ် တၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့အါထီၣ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဆဲးကျၢ ၠသသိ ံနူစူငညန ဖဲ 1-888-711-1151 မ့တမ့ၢ် လဲၤကွၢ်ဖဲ Hunger Solutions.


နဒိးန့ၢ် SNAP ဘၣ်ဆၣ် ဟးထီၣ်လၢဟံၣ်တသ့ဘၣ်ဧါ.

ဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤဆူ ပှၤခၢၣ်စးတဂၤလၢ ကစူးကါ န နBT ခးက့ဒီး လဲၤဃုပှ့ၤန့ၢ်နၤ တၢ်လိၣ်တၢ်လဲးလၢ နခၢၣ်စး

ဃုန့ၢ်ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤလၢ နနာ်န့ၢ်အီၤသ့တဂၤ ကလဲၤပှ့ၤတၢ်လၢနဂီၢ်ဒီးဟဲဆှၢန့ၢ်နၤ တၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်လိၣ်တၢ်လဲးတဖၣ်သ့လီၤ.

ကိး နခီထံၣ် မ့တမ့ၢ် ကလုာ်တၢ်လီၤစၢၤလီၤသွဲၣ်ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီပှၤမၤတၢ်ဖိ လၢနကထၢနုာ်အါထီၣ် အဝဲသ့ၣ်ဒ် ပှၤကဲခၢၣ်စးလၢ နဂီၢ်တက့ၢ်.

လီၢ်ကဝီၤတၢ်ကရၢကရိဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ

မံၣ်နံၣ်စိထၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲတၢ်လီၢ်လၢ အအိၣ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အီၣ် (်သသိ ျ့နူလနျ) လၢအအိၣ်ဒီး တၢ်အီၣ်လၢအပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တဖၣ်လၢ အဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အီၣ် (်သသိ ျ့နူလနျ) အါတီၤ ဆီတလဲ ဝဲ အတၢ်မၤအဆၢကတီၢ်လၢ ကမၤလီၤတံၢ်ဝဲဒ်သိး ကဟ့ၣ်တၢ်အီၣ်လၢ အပှဲၤဒီးတၢ်ပူၤဖျဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲနဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်ကရၢကရိလၢ အအိၣ်ဘူးဒီးနၤန့ၣ်, ကိး မ့တမ့ၢ် လဲၤဟးဆူ အဝဲသ့ၣ်အပှာ်ယဲၤသန့လၢ ကမၤန့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ အချူးဆၢချူးကတီၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

ဃုတၢ်ဟ့ၣ်စၢၤတၢ်အီၣ်အလီၢ် (food shelf) မ့တမ့ၢ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအဘူူးဒီးနၤ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢ တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် ကမၤဘၣ်ဒိ နတၢ်ကဲထံဖိကီၢ်ဖိအတၢ်အိၣ်သးဧါန့ၣ်, တၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်မၤစၢၤ (်သသိ ျ့နူလနျ) တဖၣ် တမၤဘၣ်ဒိနတၢ်ကံၢ်တၢ်စီလၢ နကကဲထီၣ် ထံဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ၣ်

ကီၢ်စဲၣ်ဒီးဖဲၣ်ဒရၢၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

မံၣ်နံၣ်စိထၣ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ် တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်လဲၤထီၣ် တၢ်တအိၣ်ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်န့ၢ်ဘျူးတဖၣ်

တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢ ပှၤသးပှၢ်တဖၣ်အဂီၢ် (NAPS)

ပိာ်မုၣ်, ဖိသၣ်အီနုၢ်ဒီးဖိသၣ်ဆံး (WIC) တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါတၢ်တိာ်ကျဲၤ

မုၢ်ဆါခီတၢ်အီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်

ဖဲၣ်ဒရၢၣ်တၢ်နီၤလီၤတၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲအ့ဒယၣ်တၢ်ပာ်ကီၤအလီၢ်တဖၣ်အပူ (FDPIR)

မံၣ်နံၣ်စိထၣ် ီံှ တၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဝဲၤဒၢး

မံၣ်နံၣ်စိထၣ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်ဘျၢလီၤစ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ (MFIP) တၢ်ဟ့ၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤဒီး တၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်မၤစၢၤ

တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ (SNAP) လၢတၢ်ကမၤစၢၤတၢ်ပှ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂီၢ်

တၢ်ဆှၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်လိၣ်တၢ်လဲးအတၢ်ဃုထၢတဖၣ်

Metro Mobility
651-602-1111
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ| ဂီၤခီ 7း3ဝ - ဟါခီ 4 နၣ်ရံၣ်
မုၢ်ဃုနံၤ - မုၢ်နံၤဒိၣ်| ဂီၤခီ 7 - ဟါခီ 6 နၣ်ရံၣ်

Transit Link
651-602-5465
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ | ဂီၤခီ 7း3ဝ - ဟါခီ 4 နၣ်ရံၣ်.


တၢ်မၤစၢၤတၢ်လီၢ်အဂၤတဖၣ်

Senior Linkage Line
800-333-2433 | seniorlinkageline.com
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ | ဂီၤခီ 8 - ဟါခီ 4း3ဝ နၣ်ရံၣ်

Disability HUB
866-333-2466 | disabilityhubmn.org

LinkVet
888-546-5838 | linkvet.org

တၢ်ဃ့တၢ်မၤစၢၤဆူ ပှၤမံၣ်နံၣ်စိထၣ်လၢ အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တဖၣ်အအိၣ်.

ပှၤအဂံၢ်စၢ်လၢ ပပှၤတဝၢတၣ်အပူၤ ဒ်အမ့ၢ် ပှၤသးပှၢ်တဖၣ်, ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢ အတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတဖၣ် ဒီးပှၤနီၢ်တဂၤလၢ အတၢ်မၤတအိၣ်လၢ အလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အအံၤမ့ၢ်ကျဲတနီၤလၢ နကကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤဖဲ COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်အိၣ်ထီၣ်အကတီၢ်န့ၣ် လီၤ.

ပှၤဟ့ၣ်လီၤသးမၤစၢၤတၢ်ဖဲ တၢ်နီၤလီၤ တၢ်အီၣ်အလီၢ် (food shelf)

ဆဲးကျၢနလီၢ်ကဝီၤတၢ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤ တၢ်အီၣ်အလီၢ် (food shelf) လၢကဃုသ့ၣ်ညါ မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်ဟံးန့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤသးမၤစၢၤတၢ်တဖၣ် လၢကလဲၤဆှၢတၢ်အီၣ်ဆူ ပှၤသးပှၢ်လၢ အဂံၢ်စၢ်တဖၣ်အအိၣ် ဒ်သိးကပာ်အီၤပူၤပူၤဖျဲးဖျဲး, ဘိၣ်တၢ်အီၣ် မ့တမ့ၢ် ဃုထၢနီၤဖး တၢ်အီၣ် တဖၣ်လၢပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ COVID-19 အိၣ်ထီၣ်အဃိ, ပှၤဟ့ၣ်လီၤသးမၤတၢ်တဖၣ်တဖၣ် လိၣ် ဘၣ်တၢ်ဆီတလဲလၢအဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. ဝံသးစူၤ လဲၤဟးလၢတၢ်ကရၢကရိတဖၣ် အပှာ်ယဲၤသန့လၢ ကမၤလိဘၣ်ဃး တၢ်လိၣ်ဘၣ် ပှၤ ဟ့ၣ်လီၤသးမၤတၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်. ဝံသးစူၤဃုန့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်အီၣ်အလီၢ် (food shelf) လၢအဘူးဒီးနၤန့ၣ်တက့ၢ်.


ဝံစိာ်တီဆှၢ

Metro Transit
651-373-3333
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ | ဂီၤခီ 8 - ဟါခီ 4း3ဝ နၣ်ရံၣ်

Metro Mobility
651-602-1111
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ | ဂီၤခီ 7း3ဝ - ဟါခီ 4 နၣ်ရံၣ်
မုၢ်ဃုနံၤ - မုၢ်နံၤဒိၣ်| ဂီၤခီ 7 - ဟါခီ 6 နၣ်ရံၣ်

Transit Link
651-602-5465
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ | ဂီၤခီ 7း3ဝ - ဟါခီ 4 နၣ်ရံၣ်

ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်လီၤတၢ်ဆူ တၢ်နီၤလီၤတၢ်အီၣ်လီၢ် (food shelf)

ဖဲတၢ်လိၣ်ဘၣ်အဆၢကတီၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ကရၢကရိလၢ တကွၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျူးတဖၣ် အတၢ်အီၣ်ဒီး တၢ်မၤကဆှဲကဆှီတၢ် အပီးအလီတဖၣ် စှၤလီၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. နမၤပှဲၤစၢၤအဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်လၢ ကဟ့ၣ်ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤ. ဃုတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီအလီၢ် (food shelves) လၢနဟီၣ်ကဝီၤအပူၤတက့ၢ်.


တၢ်မၤစၢၤတၢ်လီၢ်အဂၤတဖၣ်

Crisis Text Line (ကွဲးဆှၢ MN ဆူ 741741) မ့တမ့ၢ် https://mn.gov/dhs/crisis/

ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး(စ) တၢ်ဆါဃၢ် အတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ် လၢတၢ်ဖီၣ်ဃံးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါဒီးတၢ်ဒီသဒၢစဲထၢၣ် (Centers for Disease Control and Prevention)

အိၣ်ပတုာ် တၢ်ဆါဃၢ်တဖၣ်အတၢ်ရၤလီၤအသး လၢတၢ်ဖီၣ်ဃံးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါဒီးတၢ်ဒီသဒၢစဲထၢၣ် (Centers for Disease Control and Prevention)

အ့ထၢၣ်နဲးကလီဒီးအပှ့ၤဘၣ် လၢ ဃသာ်ခaျအ အအ့ထၢၣ်နဲး ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတဖၣ် (Internet Essentials)

တၢ်ဒီသဒၢ မံၣ်နံၣ်စိထၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်

ခိၣ်နၢ်အတၢ်နဲၣ်လီၤလၢ မံၣ်နံၣ်စိထၣ်ကီၢ်စဲၣ်ခိၣ် Governor Walz

back to top