skip to content
Primary navigation

Translations: What you need to know about becoming a legal nonlicensed provider

(English) What you need to know about becoming a legal nonlicensed provider
If you are a Family, Friend or Neighbor (FFN) providing child care, like a grandmother or neighbor watching children after school, you may be eligible to receive payment from the Child Care Assistance Program. Learn about registering for the Child Care Assistance Program and becoming a legal nonlicensed provider by watching the video. The video covers requirements, training needs, and how much you could potentially earn as a legal nonlicensed child care provider.

(Arabic) أ‌. العنوان: ما تحتاج إلى معرفته حول كونك مقدم خدمة قانوني غير مرخص
ب‌. الوصف: إذا كنت من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الجيران (FFN)الذين يقدمون رعاية للأطفال، مثل الجدة أو الجار الذي يرعى الأطفال بعد المدرسة، فقد تكون مؤهلا لتلقي مدفوعات من برنامج مساعدة رعاية الطفل. تعرف على كيفية التسجيل في برنامج مساعدة رعاية الطفل وكيف تصبح مقدم خدمة قانوني غير يغطي الفيديو المتطلبات واحتياجات التدريب والمبلغ الذي يمكن أن تكسبه

(Spanish) Lo que necesita saber sobre ser un proveedor legal sin licencia
Si usted es un familiar, amigo o vecino (FFN, por sus siglas en inglés) que brinda cuidado infantil, por ejemplo, una abuela o un vecino que cuida a los niños al regresar de la escuela, es posible que tenga derecho a recibir un pago del Programa de Asistencia con el Cuidado de Menores. Mire este video para recibir más información sobre cómo registrarse en el Programa de Asistencia con el Cuidado de Menores y cómo convertirse en un proveedor legal sin licencia. El video aborda los requisitos, las necesidades de capacitación y cuánto podría ganar potencialmente como proveedor de cuidado infantil legal sin licencia.

(Hmong) Yam uas koj yuav tsum paub txog kev ua tus kws muab kev pab cuam uas tsis muaj ntawv tso cai
Cov lus piav qhia: Yog tias koj yog Tsev Neeg, Phooj Ywg los sis Neeg Koom Zej Zog (FFN) uas muab kev saib xyuas me nyuam yaus, zoo li niam pog los sis tus neeg nyob ze uas saib xyuas me nyuam yaus tom qab lawj ntawv, koj tuaj yeem tsim nyog tau txais kev them nyiaj los ntawm Lub Khoos Kas Saib Xyuas Me Nyuam Yaus. Kawm paub ntau ntxiv txog kev sau npe rau Qhov Kev Pab Cuam Me Nyuam thiab dhau los ua tus kws muab kev pab cuam tsis uas muaj ntawv tso cai los ntawm kev saib daim yeeb yaj kiab. Cov yeeb yaj kiab hais txog qhov yuav tsum tau ua, kev xav tau kev cob qhia, thiab cov nyiaj uas koj tuaj yeem khwv tau los ua tus kws saib xyuas me nyuam uas tsis muaj ntawv tso cai.

(Karen) အခိၣ်တီ- တၢ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ကဲ ဖိးမံသဲစး ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲ လၢအလဲးစ့ၣ်တအိၣ်
တၢ်ကွဲးဖျါ- နမ့မ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိ, တံၤသကိး မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢခိၣ်ဃၢၤ (FFN) လၢအဟ့ၣ် ဖိသၣ်တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲ, အဒိ ဖံ မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢခိၣ်ဃၢၤ လၢအကွၢ်ထွဲဖိသၣ် ဖဲကၠိပျၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, တဂၤအဃိ, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်ကြၢးတၢ်ဘၣ် ကအိၣ်ဒီးနၤလၢ ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကျိၣ်စ့လၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (Child Care Assistance Program) အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်သး ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အဂီၢ် ဒီး တၢ်ကဲထီၣ် ဖိးမံသဲစး ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲ လၢအလဲးစ့ၣ်တအိၣ် ခီဖျိ ကွၢ်ကီ တၢ်ဂီၤမူအံၤတက့ၢ်. တၢ်ဂီၤမူအံၤ ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်, တၢ်မၤလိတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်, ဒီး နမၤန့ၢ်ကျိၣ်စ့ကသ့ထဲလဲၣ် ဒ် ဖိးမံသဲစး ပှၤကွၢ်ထွဲဖိသၣ် လၢအလဲးစ့ၣ်တအိၣ်တဂၤအသိး န့ၣ်လီၤ. လ

(Oromo) Waa’ee dhiyeessaa heyyama hin qabne seera qabeessa ta’uu maal beekuu qabdu
Yoo Maatii, Hiriyaa ykn Ollaa (FFN) kunuunsa daa’immanii kennitan, akka akkootti ykn ollaa barnoota booda ijoollee eegu taatan, Sagantaa Gargaarsa Kunuunsa Daa’immanii irraa kaffaltii argachuuf ulaagaa guutuu dandeessu. Waa’ee Sagantaa Gargaarsa Kunuunsa Daa’immaniif galmaa’uu fi dhiyeessaa heyyama hin qabne seera qabeessa ta’uu viidiyoo ilaaluun baradhaa. Viidiyoon kun ulaagaalee, fedhii leenjii fi akka nama kunuunsa daa’immanii seera qabeessa heyyama hin qabneetti hangam argachuu akka dandeessan kan hammatedha

(Somali) Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato noqoshada adeegbixiye sharciya oo bilaa shati ah
Sharraxaadda: Haddii aad Qoys, Saaxiib ama Jaar (FFN) bixinaya adeeg ilmo daryeeliseed, sida ayeeyo ama qof jaarka ah oo ilaalinay carruurta ka dib dugsiga, waxa laga yaabaa inaad u qalanto inaad lacag ka hesho Barnaamijka Kaalmada Daryeelka Ilmaha. Baro sida la isu qoro Barnaamijka Kaalmada Daryeelka Ilmaha oo noqo adeegbixiye sifo sharciya ku shaqeeya shati la'aan adigoo daawanaya muuqaalkan. Muuqaalku wuxu soo koobayaa shuruudaha, tababarada loo baahan yahay, iyo lacagta aad shaqaysan karto markaad noqoto bixiye daryeel ilmeed sifo sharciya ku shaqeeya oo aan shati lahayn

back to top