skip to content
Primary navigation

Chaw Cia Cov Yeeb Yaj Duab

Cuab yim neeg, cov phooj ywg los sis cov neeg koom zej zog: Keeb Kwm Tus Neeg Saib Xyuas
00:04:33
Keeb kwm tus neeg saib xyuas: Cuab Yim Neeg, Phooj Ywg thiab Cov Neeg Koom Zej Zog yog ib qho kev xaiv ntawm kev saib xyuas cov me nyuam hauv koj lub cuab yim neeg, Cov neeg saib xyuas ntawm no tab tom tsim qhov kev sib txawv hauv lawv cuab yim neeg thiab cov neeg hauv hauv zej zog. Saib txhawm rau kawm pawb ntxiv
Cuab yim neeg, cov phooj ywg los sis cov neeg koom zej zog: Peb Yuav Pab Tau Lis Cas
00:04:22
Muaj kev pab uas npaj txhij rau Cuab Yim Neeg, Cov Phooj Ywg thiab Cov Neeg Koom Zej Zog cov neeg saib xyuas me nyuam. Saib txhawm rau kawm paub ntxiv txog rau txoj kev pab.
Cuab yim neeg, cov phooj ywg los sis cov neeg koom zej zog: Leej Twg Yog FFN cov neeg saib xyuas
00:03:53
Leej Twg yog Cuab Yim Neeg, Cov Phooj Ywg thiab Cov Neeg Koom Zej Zog Cov Neeg Saib Xyuas: Cuab Yim Neeg, Cov Phooj Ywg thiab Cov Neeg Koom Zej Zog cov neeg saib xyuas me nyuam muaj ntau tshaj cov neeg tu me nyuam. Saib txhawm rau kawm paub ntxiv tias cov neeg saib xyuas no yog leej twg.
back to top