skip to content
Primary navigation
child-care-assistance

Trợ cấp giữ trẻ

 • Quý vị sẽ không mất trợ cấp giữ trẻ ngay nếu quý vị không thể đi làm hoặc đi học.
 • Nếu cơ sở giữ trẻ của quý vị đóng cửa, chương trình trợ cấp giữ trẻ sẽ vẫn trả tiền cho cơ sở đó đến tối đa một tháng.
 • Nếu con em quý vị không đến nhà trẻ trong thời gian này, gọi nhân viên phụ trách chương trình trợ cấp giữ trẻ tại cơ quan quận hoặc bộ tộc của quý vị để xin được miễn áp dụng quy định giới hạn về số ngày nghỉ vắng mặt.
 • Nếu quý vị không có khả năng trả phần tiền đồng trả của quý vị, quý vị sẽ được giúp đỡ bằng nhiều cách khác.
 • Những điều kiện về báo cáo vẫn KHÔNG thay đổi.

Trợ cấp tiền mặt

Bao gồm các chương trình Trợ cấp tổng quát, Chương trình đầu tư gia đình Minnesota và Chương trình Công việc đa dạng, Phụ cấp Minnesota, Trợ cấp gia cư và Trợ cấp tiền mặt cho người tị nạn

 • Quý vị KHÔNG cần phải báo cáo các thay đổi hoặc nộp Giấy Báo cáo về gia đình. Quý vị sẽ không phải hoàn trả các khoản tiền trả dư vì không báo cáo.
 • Quý vị vẫn có thể báo cáo các thay đổi mà sẽ giúp tăng tiền trợ cấp của quý vị.
 • Quý vị sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với các khoản tiền trả dư trong trợ cấp tiền mặt do lỗi của cơ quan địa phương, Sở Dịch vụ Nhân sinh Minnesota hoặc lỗi hệ thống.
 • Quý vị có thể nộp đơn xin qua điện thoại với cơ quan dịch vụ nhân sinh tại quận địa phương hoặc bộ tộc của quý vị (hoặc qua điện thoại với các đối tác cộng đồng của chương trình Trợ cấp tiền mặt cho người tị nạn).
 • Chương trình đầu tư gia đình Minnesota không áp dụng biện pháp phạt trong thời gian khủng hoảng này.
 • Trợ cấp Chương trình đầu tư gia đình Minnesota của quý vị sẽ không chấm dứt nếu quý vị đã đạt đến giới hạn về thời gian.
income
food-nutrition

Chương trình Trợ cấp dinh dưỡng phụ trội (SNAP)

 • Quý vị sẽ không bị mất trợ cấp SNAP nếu không thể đáp ứng các yêu cầu về làm việc. Không có các giới hạn thời gian cho bất kỳ ai được nhận trợ cấp SNAP trong thời gian khủng hoảng.
 • Nếu quý vị không thể rời nhà vì lý do an toàn, bạn thân tín cẩn hoặc người nhà có thể đi chợ thay cho quý vị bằng tiền trợ cấp SNAP của quý vị. Để chỉ định một người đại diện được ủy quyền, vui lòng gọi văn phòng cơ quan quận hoặc bộ tộc của quý vị.
 • Để tìm hiểu thêm về cách thức tận dụng số tiền mua thực phẩm để ăn uống lành mạnh, hãy liên lạc với một cơ sở cung cấp dịch vụ Giáo dục kiến thức về SNAP trên trang mạng của University of Minnesota Extension.

Công ăn việc làm và huấn nghệ

 • Hiện vẫn có các dịch vụ trợ giúp việc làm và huấn nghệ cho Chương trình đầu tư gia đình Minnesota, và cho Chương trình Trợ giúp việc làm và huấn nghệ SNAP.
 • Quý vị có thể liên lạc với nhân viên tư vấn về việc làm của Chương trình đầu tư gia đình Minnesota qua điện thoại hoặc email.
 • Nếu quý vị đang được cấp SNAP và muốn giúp tìm việc làm hoặc thay đổi nghề nghiệp, có nhiều cơ quan có thể giúp đỡ quý vị – quý vị thường không cần phải rời nhà. Để tìm một cơ quan trong khu vực của quý vị, xem Bản đồ Cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp việc làm và huấn nghệ SNAP, hoặc gọi văn phòng dịch vụ nhân sinh của quận hoặc bộ tộc của quý vị.
employment-training
refugees

Chương trình tái định cư

Chương trình này phục vụ người tị nạn, người tị nạn chính trị, nạn nhân buôn người, người Mỹ lai Á, những người Afghanistan hoặc Iraq có visa đặc biệt, hoặc những người nhập cư Cuba/Haiti.

 • Một hệ thống các cơ quan trên toàn tiểu bang có thể giúp quý vị nộp đơn xin trợ cấp chính phủ và trợ cấp thất nghiệp, khắc phục các trở ngại đối với việc học từ xa, hoặc được giới thiệu đến các nguồn trợ giúp về thực phẩm, y tế và những nguồn trợ giúp khác.
 • Tìm danh sách các Cơ quan trong Hệ thống tái định cư có thể giúp đỡ hoặc gọi một trong các chi nhánh khu vực của hệ thống: Miền Bắc Minnesota tại số 218-512-1500; Miền Trung Minnesota tại số 320-455-3001; Miền Nam Minnesota tại số 507-289-5960 (số máy phụ 119); Khu vực Đô thị Twin Cities tại số 612-465-0596.

Cách thức nộp đơn xin trợ cấp

 • Quý vị có thể liên lạc với văn phòng dịch vụ nhân sinh của quận địa phương hoặc bộ tộc. Quý vị có thể nộp đơn xin SNAP hoặc trợ cấp tiền mặt qua điện thoại.
 • Quý vị có thể nộp đơn xin qua mạng điện tử thông qua ApplyMN.
 • Chương trình HungerSolutions Minnesota có thể kết nối quý vị với một nhân viên quan hệ cộng đồng của SNAP nếu quý vị cần giúp nộp đơn xin SNAP. Gọi số 1-888-711-1151 hoặc vào trang mạng hungersolutions.org.
 • Công cụ sàng lọc Bridge to Benefits do Quỹ Bảo vệ Trẻ em (Children’s Defense Fund) thiết lập có thể giúp quý vị xác định phúc lợi trợ cấp chính phủ nào có thể giúp quý vị.

Quý vị cần hình thức trợ giúp khác?

Chính quyền liên bang sẽ cấp cho đa số các hộ gia đình các khoản trợ cấp một lần. Nếu quý vị đã khai thuế trong năm 2018 hoặc 2019 hoặc quý vị được nhận phúc lợi an sinh xã hội, quý vị sẽ đương nhiên được nhận khoản tiền này. Nếu quý vị không khai thuế hoặc không được nhận phúc lợi trợ cấp an sinh xã hội, quý vị có thể:

 • Vào trang mạng của Sở Thuế Vụ (IRS). Quý vị sẽ cần có số tài khoản ngân hàng, số An sinh xã hội và số giấy tờ nhận dạng do tiểu bang cấp.
 • Gọi Prepare+Prosper, một tổ chức bất vụ lợi ở Minnesota, tại số 651-287-0187, nếu quý vị gặp vấn đề với thủ tục nộp đơn xin hoặc cần một tài khoản để nhận tiền chuyển khoản trực tiếp.
 • Tìm một địa điểm trợ giúp miễn phí về thuế ở nơi gần nhất.

Địa điểm phân phối thực phẩm cho tất cả những ai cần thực phẩm

 • Không ai phải chịu cảnh đói, kể cả các di dân và các gia đình không có giấy tờ tùy thân. Kho cứu trợ thực phẩm là nơi an toàn cho tất cả những người cần thực phẩm.
 • Quý vị sẽ không bị yêu cầu phải cung cấp bất kỳ giấy tờ gì.
 • Nếu quý vị không thể lái xe hoặc không cảm thấy an toàn khi lái xe tới kho cứu trợ thực phẩm, hãy gọi cho kho cứu trợ thực phẩm đó. Nhiều cơ sở sẽ giao thực phẩm tới cho quý vị.
 • Những cơ sở này đã áp dụng nhiều sửa đổi để bảo đảm an toàn cho quý vị và nhân viên.
 • Tìm kho cứu trợ thực phẩm gần nhất qua ứng dụng Food Shelf Finder hoặc gọi Đường dây trợ giúp Hunger Solutions tại số 1-888-711-1151. Sẽ có thông dịch viên giúp đỡ.

Trợ cấp thất nghiệp

 • Nếu quý vị bị thất nghiệp hoặc có số giờ làm việc bị giảm đáng kể, quý vị nên nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp.
 • Quý vị có thể gia hạn trợ cấp nếu hiện đã sử dụng trợ cấp thất nghiệp trong năm nay.
 • Có một chương trình trợ cấp thất nghiệp mới dành cho những người tự kinh doanh, nhân viên làm việc theo thời vụ và một số người lao động được trả lương thấp. Nếu quý vị nghĩ rằng trường hợp này áp dụng cho quý vị, nộp đơn xin ở đây.
 • Để biết thêm thông tin, truy cập trang mạng COVID-19 và Trợ cấp thất nghiệp.

WIC vẫn đang hoạt động

back to top