skip to content
Primary navigation
child-care-assistance

Kev pab zov menyuam

 • Koj yuav tsis plam kev pab zov menyuam yog tias koj mus ua haujlwm lossis mus kawm ntawv tsis tau.
 • Yog tias koj lub tsev zov menyuam tau kaw lawm, koom haum pab zov menyuam yeej tseem yuav them koj li kev zov menyuam kom txwm ib hlis nkaus.
 • Yog tias koj tsis coj koj tus menyuam mus rau tsev zov menyuam tam sim no, hu rau koj tus kws leg ntaub ntauv (worker) tom nras lossis chaw pab cuam rau neeg khab kom thiaj li tsis suav koj tus menyuam hnub qhaj.
 • Yog tias koj them tsis taus koj li co-pay, kuj muaj lwm yam pab tau koj.
 • Kev qhia tawm txog koj tsev neeg TSIS tau hloov.

Kev pab nyiaj ntsuab

Qhov kev pab no muaj xws li General Assistance, Minnesota Family Investment Program and Diversionary Work Program, Minnesota Supplemental Aid, Housing Support, thiab Refugee Cash Assistance

 • Koj TSIS tas yuav tso tawm tej yam twg hloov lossis xa daim ntawv Household Report Form tuaj.Yuav tsis rub nqi rau koj them cov nyiaj them ntau tshaj rau koj yog tias koj tsis qhia tawm.
 • Koj kuj tseem qhia tawm tau txog tej yam twg uas yuav ua rau koj cov nyiaj pab cuam nce ntau ntxiv.
 • Yuav tsis cia koj lav them tej nyiaj uas them tshaj rau koj uas los ntawm xoom qhaub, Minnesota Department of Human Services lossis tej koos pis tawj ua tsis yog.
 • Koj ua ntawv thov los ntawm hu xov tooj nrog koj lub tsev xoom qhaub lossis chaw pab cov neeg khab tham (lossis xov tooj nrog cov sawv cev pab rau Refugee Cash Assistance).
 • Yuav tsis muaj kev cai txim txhaum nyob rau Minnesota Family Investment Program sijhawm muaj kab mob kis thoob qab ntuj.
 • Koj li kev pab cuam nyiaj rau Minnesota Family Investment Program yuav tsis xaus yog tias twb txog caij xaus lawm.
income
food-nutrition

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, nyiaj muas noj)

 • Yuav tsis txiav leejtwg li nyiaj muas noj SNAP yog tias lawv tsis muaj raws li cov kev cai tsim nyog txais kev pab.Yuav tsis muaj sijhawm txwv kev pab nyiaj muas noj
  SNAP rau thaum muaj kab mob kis thoob qab ntuj.
 • Yog tias tsis nyab xeeb rau koj tawm rooj, cia ib tus phoojywg koj ntseeg siab lossis txheeb ze siv koj cov nyiaj muas noj SNAP mus yuav zaub mov rau koj noj.Yog xav tsim tsa ib tus sawv cev siv koj cov nyiaj muas noj rau koj, hu rau koj lub tsev xoom qhaub lossis chaw pab cov neeg khab.
 • Yog xav kawm kom paub txuag siv cov nyiaj muas noj, tiv tauj nrog ib tus Kws Xibhwb Qhia Txog SNAP hauv University of Minnesota Extension lub vej xaij.

Kev Nrhiav Haujlwm thiab Cob Qhia

 • Tseem muaj kev pab nrhiav haujlwm ua thiab cob qhia rau qhov txheej xwm Minnesota Family Investment Program, thiab rau SNAP Employment and Training.
 • Hu mus rau ib tus pab taw qhia lossis email rau nws hauv Minnesota Family Investment Program.
 • Yog tias koj txais nyiaj muas noj SNAP thiab xav tau kev pab nrhiav haujlwm ua lossis xav hloov haujlwm ua, yeej muaj tej koom haum pab tau koj - yam koj tsis tas tawm rooj li.Yog xav nrhiav ib lub koom haum nyob ze koj cheeb tsam, mus saib hauv daim duab qhia txog cov koom haum SNAP Employment and Training, lossis hu mus rau koj lub tsev xoob qhaub lossis chaw pab cov neeg khab.
employment-training
refugees

Txheej xwm kev pab cuam

Muaj kev pab cuam rau cov neeg tawg rog, khiav tawm ntawm lwm lub tebchaws, cov raug tsim txom quab yuam, Amerasians, Afgahni lossis Iragi Special Visa Holders, lossis cov Cuban/Haitian.

 • Muaj coob lub koom haum thoob plaws lub xeev uas pab tau koj thov kev pab cuam thiab is sas las roos koj vim tsis ua haujlwm, pab daws teeb meem kev kawm ntawv, lossis coj mus qhia kom paub yuav zaub mov noj, cuag kev kho mob thiab lwm yam kev pab.
 • Mus nrhiav cov koom haum pab cuam Resettlement Network Agencies lossis hu mus rau cov xov tooj no: Qaum Teb Minnesota ntawm 218-512-1500; Nruab Nrab Minnesota ntawm 320-455-3001; Qab Teb Minnesota ntawm 507-289-5960 (ext. 119); Twin Cities Metropolitan ntawm 612-465-0596.

Yuav ua ntawv thov kev pab li cas

 • Tiv tauj koj lub tsev xoom qhaub lossis chaw pab neeg khab.Koj ua ntawv thov nyiaj mus noj SNAP lossis nyiaj ntsuab los ntawm xov tooj tau.
 • Koj ua ntawv thov tau hauv online ntawm ApplyMN.
 • Koom haum HungerSolutions Minnesota pab tau koj mus cuag ib tus neeg ua haujlwm nyiaj muas noj SNAP yog tias koj nij pab ua ntaub ntawv nyiaj muas noj SNAP.Hu rau 1-888-711-1151 lossis mus rau hungersolutions.org.
 • Lub twj Bridge to Benefits uas tsim los ntawm Children’s Defense Fund yeej pab tau txiav txim seb txoj kev pab cuam twg yog yam uas yuav pab tau koj.

Nij lwm yam kev pab lov?

Tsoom fwv loj npaj muab nyiaj them ib zaug rau coob yim neeg.Yog tias koj ua se rau xyoo 2018 lossis 2019 lossis koj txais nyiaj xaus saus, koj yuav tau cov nyiaj no yam tsis tas koj tso npe li.Yog tias koj tsis ua se lossis tsis txais cov nyiaj xaus saus, koj tso npe tau:

 • Mus rau lub vej xaij IRS.Koj yuav nij tus as khauj naj npawb ntawm koj lub tuam txhab tso nyiaj, daim npav ID rau lub xeev koj nyob thiab tus zauv Xaus Saus.
 • Hu mus rau Prepare+Prosper, ib lub koom haum nonprofit nyob hauv Minnesota, ntawm 651-287-0187, yog tias koj mus ntsib tau teeb meem ua ntaub ntawv lossis xav tau ib tus as khauj kom thiaj li txais tau nyiaj ncaj qha tom tuam txhab tso nyiaj.
 • Mus nrhiav ib lub vej xaij uas muaj kev pab ua se dawb uas nyob ze koj.

Muaj tej tsev pub zaub mov rau txhua tus

 • Yuav tsis pub leejtwg tshaib plab, tab txawm koj yog neeg tuaj lwm lub tebchaws tuaj thiab tsis muaj ntaub ntawv nyob tebchaws no.Ib lub tsev pub zaub mov yog ib lub tsev pub zaub mov rau txhua tus.
 • Yuav tsis nug kom koj muab ntaub ntawv rau peb saib.
 • Yog tias koj tsav tsheb tsis tau lossis tsis xav tsav tsheb mus rau ib lub tsev pub zaub mov, hu rau lub tsev pub zaub mov ntawd.Muaj coob lub yuav nqa tau tuaj rau koj.
 • Tau muaj ob peb yam hloov kom koj thiab cov neeg ua haujlwm nyab xeeb.
 • Mus nrhiav ib lub tsev pub zaub mov nyob ze koj los ntawm siv Food Shelf Finder lossis hu mus rau Hunger Solutions Helpline ntawm 1-888-711-1151.Muaj cov neeg txhais lus.

Is sas las roos rau tus tsis muaj haujlwm ua

Tseem muaj tshev mis WIC

back to top