skip to content
Primary navigation

Thaum koj mus raug tej xwm nyuaj siab txaus ntshai heev, xws li cua daj cua dubb lossis nyob rau lub sijhawm muaj tus kab mob kis thoob qab ntuj, koj pom muaj coob leej ntau tus nyuaj siab heev.Yeej yuav muaj kev nyuaj siab li no.Thaum sijhawm mus ntxiv ces kuj yuav tsis tshua nyuaj siab lawm.Ces txog thaum ntawd, kuj muaj tej yam pab tau koj kom tsis txhob nyuaj siab thiab.

Saib xyuas koj tus kheej kom noj qab nyob zoo

 • Noj tej zaub mov huv thiab haus dej
 • Tsis txhob haus tej dej uas muaj caffeine ntau nyob rau hauv thiab tsis txhob haus dej cawv ntau ntau
 • Tsis txhob haus luam yeeb lossis siv tej yeeb tshuaj
 • Pw kom txaus thiab so
 • Mus ua ev xaws xais.

crisis-help

Siv sijhawm los so

 • Cia koj lub cev so raws li koj lub cev ua tau - xws li ua pa kom tob, ncab ib ce, ua tib zoo xav tob tob, mua ua tej kis las uas koj nyiam ua, lossis ua tej yam yooj yim xws li mus ntxuav koj lub ntsej muag thiab tes.
 • So tom qab ua tej haujlwm sab sab thiab mus ua lwm yam kev lom zem thiab
 • Thaum tsis mus ua haujlwm ces siv lub sijhawm ntawd los so - noj ib pluag mov kom qab, nyeem ntawv, mloog nkauj, lossis nrog tsev neeg txheeb ze tham
 • Qhia koj tej kev nyuaj siab rau cov neeg koj hlub tshua thiab cov phoojywg

Mloog koj lub cev, lub siab ntsws txoj kev xav

 • Cim paub txog tej kev nyuaj siab thiab pab koj tus kheej thaum ntxov
 • Rov xav txog seb koj tau tswj tej kev nyuaj siab no li cas yav tag dhau los thiab seb qhov ntawd yuav pab koj li cas rau tej kev nyuaj siab tam sim noXav ntsoov txog tej kev siv tau los pab tswj kev nyuaj siab
 • Paub tias tej kev nyuaj siab, ntxhov siab, chim siab yeej tshwm sim tom qab ntsib tej xwm txheej txaus ntshai
 • Siv sijhawm los pab koj lub siab ntsws thiab xws li mus nyob ib leeg ua tib zoo xav, thov vajtswv lossis mus pab lwm tus uas cheem tsum kev pab.

Places you can get help (tej cah muaj kev pab, PDF)
More information on how to manage stress (ntaub ntawv los pab tswj kev nyuaj siab, PDF)
Information for children (ntaub ntawv pab rau cov menyuam, PDF)

all-in-this-together

Puas nij nrog ib tug neeg twg tham? Yeej muaj kev pab.

Thaum hu tuaj, yeej muaj neeg nrog koj tham pab tau koj yam nyab xeeb.

Warmlines MN
Hu rau 651-288-0400 lossis 877-404-3190
lossis ntaus ntawv "support" tuaj rau 85511

Puas yog koj lossis ib tug twg koj paub ntsib kev nyuaj siab rau lub hlwb txoj kev xav?

Hu dawb tham tau nrog tej kws kho siab ntsws uas pab tau koj:

Muaj kev pab ntxiv

back to top