skip to content
Primary navigation

Vim Li Cas Thiaj Yog Xeev Minnesota?

Kev vam meej thiab kev loj hlob ntawm lag luam yog tsim ntawm lub hauv paus ruaj khov ntawm kev ua hauj lwm thiab cov txuj ci, kev tsim kho tshiab thiab thev naus laus zis, kev tsim kho vaj tse, kev nyob tau, thiab kev txhawb nqa rau kev lag luam thiab kev txhawb zog.

Thaum koj xav txog txhua yam ntawm no, tsis muaj ib qho chaw yuav tuaj yeem phim rau Xeev Minnesota. Koom Nrog Peb.

Thaj Av Dav: 206,232 kib laus mev xwm fab | Pej Xeem: 5.7 lab leeg neeg | Kev Ua Hauj Lwm: 3.1 lab leej neeg

Tag Nrho Nyiaj Lag Luam Hauv Xeev (GSP): $412 phav lab | Toj Ib Tus Neeg GSP: $72,190

flying-minnesota-hmong

fortune-500-hmongCov Tuam Txhab Loj Tshaj Plaws thiab Cov Hom Lag Luam Muaj Koob Nrov Npe Tshaj Plaws

Minnesota yog lub tsev rau ntau lub tuam txhab lag luam hauv ntiaj teb uas loj tshaj plaws thiab muaj hom lag luam nrov npe tshaj plaws. Qhov no suav nrog 16 Fortune 500s; cov thawj coj saib xyuas kev noj qab haus huv hauv ntiaj teb Mayo Clinic; Cargill, ib lub ntawm cov tuam txhab uas loj tshaj plaws hauv ntiaj teb; thiab Medtronic, uas muaj nws lub chaw hauj lwm loj ntawm no.

Kev Lag Luam Txawv Teb Chaws Nyob Hauv Xeev Minnesota

Ntau tshaj 900 cov tuam txhab txawv teb chaws – tuaj ntawm txog li 40 lub teb chaws – nyob rau hauv Xeev Minnesota. Lawv ntiav neeg ua hauj lwm txog 170,000 tus neeg thiab tau nqis peev tshaj li $36 phav lab rau hauv cov cuab yeej vaj tse chaw nyob, tsim thiab khoom siv rau hauv Xeev Minnesota.

Ib co piv txwv muaj xws li:

 • Allianz
 • Daikin Applied
 • Geringhoff
 • Takeda
 • Uponor
 • Olympus
 • Rosenbauer
 • DiaSorin
 • Doosan
 • Kerry Ingredient

Minnesota Qhov Kev Lag Luam Loj

Kev tsim ua khoom (Manufacturing)

 • Minnesota feem hauj lwm kev tsim khoom lag luam yog lub caj qaum ntawm lub xeev txoj kev lag luam.
 • Minnesota muaj qhov zoo tshwj xeeb hauv kev tsim khoom lag luam tau zoo, suav nrog khoos phis tawm thiab khoom siv hluav taws xob, khoom siv kho mob, thiab tsheb.
 • Cov khoom lag luam xa tawm yog $19 phav lab nyob rau hauv xyoo 2020.

Kev Tshawb Fawb Txog Fab Khoom Muaj Sia

 • Minnesota's Medical Alley yog #1 Pawg Kev Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Los Ntawm Thev Naus Laus Zis nyob hauv Teb Chaws Mes Kas, thiab yog lub tsev rau #1 lub tsev kho mob, Lub Chaw Kho Mob Mayo Clinic nrog rau cov tuam txhab tuav pov hwm loj tshuaj plaws hauv teb chaws, United Healthcare Group thiab ntau dua 1,000 lub tuam txhab kev kho mob.
 • Xeev Minnesota yog tus thawj coj thoob ntiaj teb hauv kev tsim kho txog kev tshawb fawb fab khoom muaj sia (bioscience) thiab thev naus laus zis thiab qhib thib 1 hauv cov cuab yeej siv tshuaj kho mob toj ib tus neeg.
 • Tuam txhab uas muag cov cuab yeej siv kho mob nrog rau lub chaw hauj lwm loj los sis qhov tseem ceeb hauv no suav nrog Medtronic, Boston Scientific, Abbott, thiab 3M Health Care.
 • Lwm feem hauj lwm tseem ceeb ntawm kev tshawb fawb fab khoom muaj sia (bioscience) muaj xws li kev lag luam tshuaj thiab kev kawm txog yam muaj sia, tshuaj kho mob, kev siv tshuaj kho neeg, kev tsim tshuaj tshiab, tshuaj kho mob (pharmacogenomics), tshuaj tua kab mob ntawm kev tshawb thiab kev hu xov tooj sab laj kho mob (telemedicine).

Cov Hluav Taws Xob Clean Tech thiab Hluav Taws Xob Tsim Tau Dua

 • ecosphereMinnesota raug teeb nyob rau qib hauv tsib lub xeev rau kev ceev kev nyob ruaj khov tshaj plaws thiab muaj cov lag luam muaj kev vam meej nyob rau hauv qhov dav ntawm pawg hluav taws xob clean tech thiab hluav taws xob tsim tau dua txuas ntxiv ntawm fab hluav roj hluav taws mus txog thev naus laus zis dej, thiab lub zog ntawm cua thiab hnub.
 • Raws li thev naus laus zis dej, ntau lub tuam txhab saib xyuas dej thiab dej qias neeg hauv lub ntiaj teb muaj lub chaw ua hauj lwm loj nyob hauv Xeev Minnesota, suav nrog Pentair, 3M, thiab Ecolab. Nrog txog $ 1.2 txhiab lab nyiaj hauv kev muag khoom txawv teb chaws xyoo 2020, Minnesota yog ntawm 5 cov neeg xa khoom tawm siab tshaj plaws ntawm cov thev naus laus zis kho dej thiab cov dej khib nyiab ntawm txhua lub xeev hauv Teb Chaws Mes Kas.
 • Hais txog hluav taws xob los ntawm duab hnub ci, txoj cai tswj hauv tsoom fwv nyiam lub zog tauj dua tshiab txuas nrog kev txaus siab ua lag luam los ntawm cov neeg loj heev xws li 3M thiab Xcel Energy thiab cov qhab nia ntawm cov tuam txhab me tau tsav kom loj hloov rau qhov no.
 • Minnesota cov tuam txhab yeej txhim kho lub kev siv duab thev naus laus zis tshwj xeeb, khoom lag luam thiab cov kev pab cuam uas xav tau kev hloov pauv mus rau hluav taws xob thiab tsheb thiab lwm yam cuab yeej siv. Nyob rau ntawm ntau cov tuam txhab ua hauj lwm hauv cov chaw no yog 3M, Polaris, thiab Rosenbauer.

global-food-giantsKhoom Noj Khoom Haus thiab Kev Ua Liaj Ua Teb

 • Peb txoj kev ua liaj ua teb, khoom noj khoom haus thiab dej haus muaj nyob hauv lub teb chaws ua tsaug rau peb cov kab lis kev cai heev ntawm kev tsim kho tshiab, kev ua hauj lwm tshwj xeeb, thiab txhawb nqa feem hauj lwm kev ua hauj lwm thiab kev ua liaj ua teb.
 • Minnesota raug xaiv ua thib tsib hauv Teb Chaws Mes Kas hauv tag nrho cov nqi ntawm cov qoob loo thiab thib plaub nyob rau hauv cov khoom xa tawm ua liaj ua teb.
 • Kev tsim khoom noj khoom haus thiab dej haus kuj tseem yog ib qho lag luam loj thiab lub xeev uas xaiv ua thib plaub ntawm cov khoom lag luam khoom noj khoom haus toj ib tus neeg.
 • Muaj ntau lub tuam txhab lag luam khoom noj khoom haus thiab ua liaj ua teb nyob hauv Minnesota Cargill, General Mills, Land O'Lakes, thiab Hormel – thaum lub sij hawm tsim tshiab xws li Puris tab tom loj hlob sai heev.

Thev Naus Laus Zis thiab Kev Tsim Kho Tshiab

Minnesota yog ib lub chaw pib siv thev naus laus zis thaum pib tshwm sim thiab muaj cov tswv yim zoo.

Kev lag luam ntiag tug thiab tsoom fwv tag nrho pab txhawb kev pib ua hauj lwm nrog cov kev pab cuam thiab txhawb nqa - suav nrog cov hom phiaj, kev tsim kho kev sib tw, cov sij hawm zoo rau kev koom tes nrog cov tub ntxhais ua lag luam, thiab cov nyiaj pab kev tsim tshiab.

 • Minnesota yog tus thawj coj rau ntau yam kev lag luam loj, xws li cov cuab yeej siv kho mob, khoos phis tawj thiab hluav taws xob thiab Is Taws Nem ntawm Cov Yam Khoom (IoT).
 • Qhov tseem ceeb rau Minnesota txoj kev vam meej yog nws tech-savvy kev ua hauj lwm nrog ntau phaj neeg tus kws tshaj lij.
 • Cov chaw tshawb xyuas zej t soom thiab cov tuam txhab ua lag luam nqis peev ntau hauv kev tshawb nrhiav thiab kev txhim kho rau cov khoom lag luam khoom noj khoom haus, kev kho mob tshiab, hluav taws xob thiab thev naus laus zis.
 • Cov tsev tsim hluav taws xob, Minnesota raug xaiv ua qib thawj hauv cov cuab yeej kho mob rau ib tus neeg thiab thib rau tag nrho cov kev txawj ntse ntawm ib tus neeg.
 • Tshaj tawm Minnesota yog kev sib koom tes thoob plaws hauv xeev los txhawb txoj kev loj hlob ntawm txoj kev pib tshiab thiab ua kom Minnesota loj los ua tus thawj coj hauv lub teb chaws hauv kev tsim kho tshiab.

Minnesota Cov Khoom Muaj Nqis Tseem Ceeb

Kev Tsim Kho Vaj Tse Chaw Nyob thiab Kev Thauj Khoom Lag Luam

radius-map-hmongPeb tau txais txoj kev, dav hlau, nkoj thiab khoom is taws nem kom koj nkag mus rau kev lag luam thoob ntiaj teb ntawm koj cov tw ntiv tes.

Cov lag luam thauj khoom sib koom tes thiab txav khoom mus rau hauv khw yog muaj txiaj ntsig natau nrog:

 • Minneapolis-St.Lub Tshav Dav Hlau Paul International Airport (MSP) uas muaj kev pab cuam rau 145+ cov chaw hom phiaj uas tsis nres, suav nrog 19 cov chaw hom phiaj hauv teb chaws,raug xaiv ua qib- rau plaub lub xyoo sib lawg liag - yog lub tshav dav hlau zoo tshaj plaws ntawm nws qhov loj hauv Teb Chaws Mes Kas Sab Qaum Teblos ntawm Tshav Pab Pawg Tswj Xyuas Tshav Dav Hlau Hauv Ntau Teb Chaws (Airports Council International).
 • 3 txoj kev loj nruab nrab ntawm xeev txog xeev (I-90, I-94, and I-35)
 • 9 lub tshav dav hlau lag luam
 • 7 qhov cahw nres nkoj lag luam ntawm Lub Pas Dej Superior thiab Tus Dej Mississippi, qhib kev taug kev hauv teb chaws thiab txawv chaws thoob ntiaj teb
 • 4 Class I cov kab thauj khoom lag luam nrog ntau dua 3,500 Class I kev tsheb ciav hlau mais (tawm ntawm tag nrho cov ntawm 4,500 mais ntawm kev tsheb ciav hlau thauj khoom siv los ntawm 21 tuam txhab kev tsheb ciav hlau)
 • 3 qhov chaw lag luam txawv teb chaws
 • Is Taws Nem Nrawm muab 25/3 mbps qhov nkag tau nrawm txog li 90% ntawm Minnesota cov yim neeg, thaum ntau tus muaj 100/20 mbps los sis kev pab cuam zoo dua.
 • Muab kev sib koom tes zoopab kom cov lag luam mus cov khoom siv tsim khoom, cov feem thiab cov khoom ua tiav los ntawm cov kev nplua nuj ntawm cov xa khoom hauv xeev.

Kev Ua Hauj Lwm Sib Tw thiab Txuj Ci

 • Minnesota cov cuab yeej tseem ceeb tshaj plaws –thiab nws cov txiaj ntsig kev sib tw tseem ceeb rau cov tuam txhab ntawm txhua yam – yog cov neeg ua hauj lwm paub rau nws cov kev txawj ntse siab, kev tsim khoom thiab kev txhawb nqa thiab nws cov neeg tsis tau txais kev kawm.
 • Minnesota qhov kev koom nrog kev ua hauj lwm (69.2%) yog qhov thib peb uas siab tshaj plaws hauv teb chaws. Nws tshaj rau Teb Chaws Mes Kas tus nqi ntawm 61.7%

Kev Kawm thiab Kev Cob Qhia

 • Minnesota muaj ntau dua 200 lub tsev kawm ntawv qib siab hauv tsoom fwv thiab tsev kawm ntiav, tsev kawm qib siab khos lej thiab tsev kawm ua hauj lwm uas tau sau npe ntau dua 400,000 tus tub ntxhais kawm txhua xyoo
 • Lub Tsev Kawm University of Minnesota xaiv ua thib 9 nyob hauv lub teb chaws ntawm cov pej xeem cov tsev kawm qib siab hauv kev tshawb fawb siv - txog li $922 lab – hla txhua qhov chaw.
 • Lub xeev muaj cov kev cob qhia neeg ua hauj lwm rau cov lag luam thiab cov kev kawm ua cov hauj lwm.

Kev Them Se thiab Nyiaj Txhawb Dag Zog

 • Minnesota muaj kev ruaj khov thiab ib puag ncig lag luam-sib raug zoo thiab qauv se nrog thib 9 ntawm tus nqi qis tshaj plaws ntawm cov txiaj ntsig se rau kev tsim kev lag luam (Tax Foundation, 2021) Txoj kev tshawb fawb no xyuas cov nyiaj khwv tau los thiab cov lag luam se, cov se tsev, cov se muag, thiab cov se tuav hauj lwm rau kev poob hauj lwm, nrog rau cov kev pab cuam them se.
 • Cov Chaw Ua Hauj Lwm Loj nyob hauv Minnesota kuj tau txais txiaj ntsig los ntawm kev cais ib feem muag, txhais tau tias tsuas yog feem ntawm kev muag khoom lag luam uas tau tshwm sim hauv Minnesota thiaj li them se tau rau hauv Minnesota nkaus xwb.
 • Minnesota zam cov khoom ntiag tug zoo li siv tshuab thiab cov khoom txua los ntawm cov se vaj tsev, ua rau tus nqi se qis dua rau cov cuab yeej cuab tam thiab cov vaj tse. Raws li qhov tshwm sim, cov lag luam uas lawv cov cuab yeej siv thiab cov khoom muag muaj txiaj ntsig siab, cuam tshuam rau lawv cov nqi vaj tsev, them tus nqi se qis dua nyob hauv cov xeev uas tau tsim cov se ntawd.
 • Minnesota zam kev siv cov peev txheej uas siv hauv kev tsim khoom los ntawm cov se muag khoom. Kuj tseem muaj ob peb qhov kev zam ua ntej rau cov lag luam, suav nrog cov nqi rau cov khoom nruab thiab kho; kev siv hluav taws xob, tshuaj thiab roj av siv rau kev tsim khoom; thiab feem ntau cov kev pabcuam.
 • Cov khoos kas pab txhawb uas muaj suab nrov npe rau cov lag luam suav nrog Minnesota Lub Chaw Hauj Lwm Pab Nyiaj Txiag thiab Minnesota Pob Nyiaj Pab Tsim Txoj Hauj Lwm Ua uas muab nyiaj txiag txog li $500,000 thiab $2 lab raws li tsi nyog, nce rau ntawm qhov loj me lub khoos kas.

Kev Sib Koom Tes Zoo

Peb ib txwm nyob ntawd thaum koj xav tau peb. Kev qhib qhov rooj. Ua kev sib txuas. Kev rnhiav rau kev pab cuam. Kev daws teeb meem. Nws pib nrog kev pab kws tshaj lij, mob siab rau cov neeg siv khoom, thiab teb rau koj lub tuam txhab cov kev xav tau tshwj xeeb.

 • Pebcov kws pab tswv yim tshaj lij coj cov tuam txhab ua hauj lwm ib qib dhau ib qib dhau ntawm kev hloov chaw.
 • Peb ua kom paub tseeb tias cov tuam txhab muaj kev npaj tiav ntawm cov neeg txawj tshaj lij los ntawm peb txoj kev koom tes zoo nrog kev ua lag luam thiab txoj lag luam ntawm kev xyaum ua hauj lwm thiab kev txhim kho.
 • Minnesota muaj chaw ua hauj lwm txawv teb chaws hauv rau qhov chaw nyob - Teb Chaws Canada, Teb Chaws Nyiv Pooj, European Union, Teb Chaws Askiv, ASEAN thiab Suav Teb - nrog rau xya tus khub sawv cev ntawm tsib lub teb chaws.
 • Cov kws tshaj lij lag luam tawm txawv teb chaws ntawm Minnesota Trade Office (Minnesota Lub Chaw Hauj Lwm Lag Luam) tuaj yeem pab nrog cov lag luam tseem ceeb thiab kev txhawj ua lag luam thiab kev pab tswv yim.

Thaum koj nqis peev rau hauv Minnesota, peb nqis peev ntau heev rau hauv koj txoj kev vam meej – thiab tsis yog thaum pib nkaus xwb. Peb nyob nrog koj rau lub sij hawm ncua ntev. Peb yog khub lag luam. Uas yog peb qhov kev cog lus.

Laurence Reszetar, Tus Thawj Tswj Xyuas,
Cov Tswv Yim Kev Lag Luam Txawv Teb Chaws, Minnesota Trade Office (Minnesota Lub Chaw Hauj Lwm Lag Luam)
Department of Employment and Economic Development (Lub Chaw Hauj Lwm Tswj Xyuas Kev Ua Hauj Lwm thiab Tsim Tsa Lag Luam)
Tiv Tauj Ncaj Qha: 651-259-7488
Laurence.Reszetar@state.mn.us

Elise Buchen, Tus Thawj Tswj Xyuas,
Kev Txhim Kho Kev Lag Luam Txawv Teb Chaws, Minnesota Trade Office (Minnesota Lub Chaw Hauj Lwm Lag Luam)
Department of Employment and Economic Development (Lub Chaw Hauj Lwm Tswj Xyuas Kev Ua Hauj Lwm thiab Tsim Tsa Lag Luam)
Tiv Tauj Ncaj Qha: 651-259-7481
Elise.Buchen@state.mn.us

Hmong-translations

Muaj ntau tshaj 163 Lub Dav Hlau Ya Tawm ntawm Minneapolis-St. Paul Tshav Dav Hlau

nonstop-flight-map

back to top